ผลการใช้กิจกรรมตามรูปแบบ BRAIN Model เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว และการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ

ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ (Pacharee Tewsikhares), รัตนา นฤภัทร (Ratana Narupatr)

Abstract


(Effect of BRAIN Model on a Family Relationship and Self-Esteem of Probation Youths)

Abstract

 

This qualitative research aimed to study the effect of BRAIN Model on a family relationship and self-esteem of probation youths.  The samples were how many probation youths in Phuket and their parents. The instruments  employed in this research were observation and interview.  The data was analyzed by content analysis inductive method. The findings showed: 1) Family Relationship could be improved by the activities in the BRAIN Model activity. 2) Self-Esteem of probation youths  had been improved by BRAIN Model activity.

 

Keywords: Self-Esteem, Family relationship, Contemplative  education,  Probation youths


Full Text: PDF

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600