การวิเคราะห์เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอผ่านองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) สำหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม (มศว 353)

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว (Kamolwan Karomprach Klaykaew), ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย (Pinyapan Piasai)

Abstract


(Analyzing the Contents of Thai Public  Television Programs as a Medium to Enhance General Education Teaching and Learning in the Course of “Man Reasoning and Ethics” (SWU353)

 

Abstract

 

The research objective is to analyze the contents of two television programs aired on Thai Public Broadcasting Service or Thai PBS Station that are used partly for teaching the course on teaching of Man, Reasoning and Ethics subject. The sample chosen were 73 episodes of Kon Gla Fun (The Dream Chasers) and 51 episodes of Loog Mai Lai Lai Ton (Fruits of Many Trees), the two shows with relatable contents to Man, Reasoning and Ethics subject. The data are using the forms where the programs’ contents are documented and analyzed. The data analysis was done using content analysis. The research findings show that from 124 episodes of the two television programs, 118 episodes contain contents that are related to the first learning objective of Man, Reasoning, and Ethics subject where the students are expected should have a comprehensive understanding in reasoning and develop the ability to realize the values of ethics and morality in their way of lives. 8 episodes contain contents that are related to the fourth learning objective: students should have the ability to help develop others’ morals and ethics. 8 episodes contain contents that are related to the fifth learning objective, which aims for students to develop their public awareness as part of the identity being Srinakharinwirot University’s students. 4 episodes contain contents that are relatable to the third learning objective, which involves the students’ ability to select and intake information in their everyday lives with reasons and logical and critical thinking. 1 episode contains contents that are relatable to the second learning objective where students are expected to develop an open mind, a better understanding and acceptance in others’ religious and cultural differences.

 

Keywords: Content analysis of television programs, The use of instructional media
Full Text: PDF

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600