กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(Self-Regulated Learning strategies of 21st century)

สาลินี จงใจสุรธรรม (Salinee Jongjaisurathum), นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (Numchai Supparerkchaisakul), วินัย ดำสุวรรณ (Winai Damsuwan)

Abstract


Abstract

 

The knowledge base of Self-Regulated Learning behavior is under Social cognitive theory.  That is very important for proceeding gradually of internal behavior to control external behavior through self-managing, motivation, social, and moral.  The documents and research related to this study revealed that Self-Regulated Learning resulting in higher achievement.  Therefore it is important to encourage students to practice to improve continuously. This article aims to provide knowledge about Social cognitive theory, Self-Regulated Learning, and Self-Regulated Learning strategies of 21st century  both concepts and related research in the country and abroad.  This will enhance their knowledge, including a focus on the teacher as the environmental factors that have a direct influence on students.  There is also preparing the information for teachers, those involved, and those who are interested in this study in order to understand Self-Regulated Learning behavior, and promote the development of Self-Regulated Learning behaviors of students better.

 

Keywords: Self-Regulated Learning, Self-Regulated Learning strategies,

Social cognitive theory


Full Text: PDF

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600