วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

วารสารที่จัดทำขึ้นในการจัดประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันฯ ซึ่งจัดการประชุมทุกปี และมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ที่มีลักษณเป็นสหวิทยาการ หลากหลายสาขา หลังจากผลงานที่ได้นำเสนอนี้ จะผ่านตรวจพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ที่มาจากภายนอก 1 ท่าน และภายในสถาับันฯ 1 ท่าน และเจ้าของบทความผลงานทางวิชาการ ต้องดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเสนอ

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง PDF
thasuk junprasert

บทความวิชาการ

กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(Self-Regulated Learning strategies of 21st century) PDF
สาลินี จงใจสุรธรรม (Salinee Jongjaisurathum), นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (Numchai Supparerkchaisakul), วินัย ดำสุวรรณ (Winai Damsuwan)

บทความวิจัย

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการเป็นผู้เรียนแบบรีเฟล็กทีฟ(Improving Learning Skills by Being A Reflective Learner) PDF
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล(Sittipong Wattananonsakul)
ความสัมพันธ์ระหว่างความกระปรี้กระเปร่าในงานกับผลการปฏิบัติงานโดยมีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ความยืนหยัดในงาน และการกำหนดเป้าหมาย ที่ท้าทายเป็นตัวแปรส่งผ่าน PDF
กมล ศรีตั้งรัตนกุล (Kamon Sritangratanakul), วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ (Watcharaporn Boonyasiriwat)
การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศในสังคมไทย PDF
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร (Kasemsri Asawasripongtorn)
การวิเคราะห์เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอผ่านองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) สำหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม (มศว 353) PDF
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว (Kamolwan Karomprach Klaykaew), ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย (Pinyapan Piasai)
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ : กรณีศึกษานักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มืออาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF
ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์ (Nutthapong Thammaruksasit), ฐาศุกร์ จันประเสริฐ Thasuk Janprasert, อังศินันท์ อินทรกำแหง (Ungsinun Intarakamhang)
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพ และความสุขในการเรียนของนิสิตทันตแพทย์ PDF
ปริญวิทย์ นุราช (Pariyawit Nurash), วิชุดา กิจธรธรรม (Wichuda Kittonthom)
ผลการใช้กิจกรรมตามรูปแบบ BRAIN Model เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว และการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ PDF
ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ (Pacharee Tewsikhares), รัตนา นฤภัทร (Ratana Narupatr)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี PDF
รักขณาวรรณ เสาทอง (Rakkanawan Saotong)
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของวัยรุ่นหลังการดูละครโทรทัศน์ซีรี่ส์ “ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น” PDF PDF
รุจา ภู่ไพบูลย์ (Rutja Phuphaibul), มนฤดี โชคประจักษ์ชัด (Monrudee Chokprajakchad), ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์ (Phuripan Phuphaibul)
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ (Wannarat Rattanawarang)
การพัฒนาความสามารถและเจตคติในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ PDF
ศิริพร แก้วอ่อน (Siriporn Kaeworn), ดุษฎี โยเหลา (Dusadee Yoelao), กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว (Kamolwan Karomprach Klaykaew)
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัด PDF
ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา (Siriwimon Chuchipwatthana), กมล โพธิเย็น (Kamol Phoyen)
ประสบการณ์ชีวิตการเป็นอาสาสมัครดวงตามืด : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา(Life Experiences of the Blind Volunteer : A Phenomenological Study) PDF
ศิวพร ละม้ายนิล (Siwaporn Lamainil), ฐาศุกร์ จันประเสริฐ (Thasuk Junprasert)
การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อความสุขที่แท้จริง PDF
อมราพร สุรการ (Amaraporn Surakarn)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ PDF
อริสรา สุขวัจนี (Arissara Sukwatjanee)
กลยุทธ์การสร้างคุณค่าแบรนด์สโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก(Bran Equity Building Strategies for Football Clubs in the Thai Premier league) PDF
พอดี สุขพันธ์ (Pordee Sukpun), เริ่ม ใสแจ่ม Ream Saijam
กลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน (Marketing Strategies for Community Products by Sharing Knowledge Process) PDF
พร้อมภัค บึงบัว (Promphak Bungbua), ไชยรัตน์ กิมสวัสดิ์ (Chairat Kimsawat)

บทวิจารณ์หนังสือ

การสร้างสรรค์เชิงชาติพันธุ์วิทยาทัศนา (Doing Visual Ethnography) PDF
อรุโณทัย พยัคฆพงษ์ (Aroonothai Payakkapong)


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600