การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จิราภรณ์ สุภิสิงห์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลผลการใช้ชุดกิจกรรม  เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  4.  เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   คือ   นักเรียนช่วงชั้นที่  4  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จำนวน   42   คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ประกอบด้วย   คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม  แบบประเมินความสอดคล้องของชุดกิจกรรม   ใบความรู้ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป   แบบประเมินผลพฤติกรรมการบริโภคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แบบบันทึกความรู้และประสบการณ์  แบบบันทึกการพัฒนาพฤติกรรมตนเอง  แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกระบวนการจัดการความรู้   แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคโดยการสังเกตขณะเยี่ยมบ้านและแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ได้แก่   การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  ใช้สูตร E1/E2 (80/80)   การหาค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    t– test  Dependent   ค่ามัธยฐาน   ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ผลการวิจัย  พบว่า  1.  ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น  ประกอบด้วย  คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม  คู่มือผู้จัดกระบวนการจัดการความรู้  คู่มือผู้เข้าร่วมกระบวนการจัดการความรู้   ใบความรู้ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   แบบบันทึกความรู้และประสบการณ์   และแบบบันทึกการพัฒนาพฤติกรรมตนเอง   ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน   ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง   0.89   สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้   0.50   แสดงว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับสูง2.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม    เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ค่าดัชนีของประสิทธิภาพ  94.55 /81.33   สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80    3.  ประสิทธิผลผลการใช้ชุดกิจกรรม    เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   พบว่า   คะแนนหลังการเข้าร่วมกระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง  สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกระบวนการจัดการความรู้  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    4.   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   คือ  การทำคู่มือทักษะชีวิตทุกระดับและการพัฒนาระบบการตรวจติดตามในการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติคำสำคัญ ชุดกิจกรรม  พฤติกรรมการบริโภค  เยาวชน   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Full Text: PDF