Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

-

-, การอ้างอิง
-, บรรณาธิการ
-, ผู้เขียน
-, สารบัญ

.

., กองบรรณาธิการ
., คนควน
., บรรณาธิการ
., วรรณประวีณ์
., สุคนธรส
., หวงจิ้นเอี๋ยน

A

Aimchoo, Dr. Prapaipan
Ativoragoon, Chuenjet

B

BOONTARIG, RANGRAM
Boonyasaquan, Sirinna
Brudhiprabha, Prapart

C

Chaya, Dr. Walaiporn
Chongjammuan, Panchanit
CUNTHRAMPUNT, Soontaree

D

Darnsawasdi, Chanaya
Dejamonchai, Dr. Sirajit

E

ER, CHEN XI

F

Ferreira-Meyers, Dr. Karen
Foley, Dr. J.A.

J

Jansem, Anchalee
Jansem, Dr. Anchalee
Jansem, Priabprat
Jennasombut, Supatcha

K

Kaewcha, Nattha
Kaewnuch, Dr. Somsak
Kaewsumrit, Aratee
kanyathong, nantawat
kanyathong, nantawat, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
KIM CHI, VU THI
Koysomboon, Jakkapong
Kulsirisawad, Dr. Phnita

L

Laosooksri, Tuanta

M

Maitaouthong, Dr.Therdsak

p

pakdeekham, Nawarat
Panyametheekul, Dr. Siriporn
Panyametheekul, Dr.Siriporn
Pholyotha, Teerachon
Phoongprasertying, Saris
Phothisuwan, Dr.Khomduen
Prabha, P.B.
Punsiri, Bundith

Q

Qiyan, Wu

R

Radzienda, TOM
Ruangjaroon, Dr.Sugunya
Rungruang, Dr. Apichai

S

Sathirasut, Dr.Atiporn
Seensangworn et al, Panupong
Siqi, Yao
Smuthkochorn, Dr. Sutassi
Srisermbhok, Amporn
Sudasna Na Ayudhya, Panornuang
Suksaeresup, Nitaya
Sungpanich, Piyajit

T

Teeranon, Dr. Phanintra
Thep - Ackrapong, Tipa
TingTing, Huang
Tongkalaya, Dr. Supattra
Trikosol, Suchada

V

Viriyaraks, Siriporn

W

Weilan, Mei
Wilailak, Nut
Wiriyangkul, Montha

Y

Yimwilai, Supaporn
Yiyuan, Luo
Yuankai, Wei
Yufu, Liao

กฏแก้ว, วิสันติ์
กิ่งคำ, ดร.วิไลศักดิ์

ขอบเขต, วิมลวรรณ
ขาวบาง, อัมพร
ขำเขียว, วนิดา

คงสมบูรณ์, รพินทร
คงเพียรธรรม, ชาญชัย
คงเพียรธรรม, ดร.ชาญชัย
คงเพียรธรรม, ดร.ชาญชัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คงเสรีภาพ, ไพกิจ
คยอง อึน, ดร.ปาร์ค
คันธะวงศ์, จรรยาลักษณ์
คำลือสาย, ภัทราภรณ์
คู่ทวีกุล, สมเกียรติ

จงตระกูล, สุวคนธ์
จันทรสกุล, ดร.โสมสิริ
จันทร์สว่าง, บุญยืน
จันทร์เสม, ดร. อัญชลี
จารุจินดา, อินทิรา
จิตต์จรัส, ดร. นิยะดา
จิตต์จรัส, นิยะดา
จินตกะวงค์, มิณฑิรา
จีนนุ่น, พัชลินจ์

ชนินทรเทพ, นาถนิสถ์
ชัยทองศรี, อรสุธี
ชาติกุล, ดร.เวทิน
ชื่นสำราญ, โมรี
ชุมตันติ, นันทวัน

ฐิโนทัย, กิตติพล
ฐิโนทัย, ดร.กิตติพล

ณ ถลาง, ดร.โสวัตรี
ณ ถลาง, รพินทร
ณัฐเมธาวิน และคณะ, ปพน

ดวงจันทร์, ไพบูลย์
ดวงดาว, รุ่งฤดี
ดวงมาลย์, จุฑาทิพ
ดวงแก้ว, ชวลี
ดอนหัวร่อ, อังคณา
ดัดพันธ์, กันยารัตน์

ตรงไตรรัตน์, ธันยธร
ตรีวานิช, ดร.อโนทัย
ตรีโลจน์วงศ์, นุชรี
ตลาดเงิน, อุ่นอารี
ตามไท, มารค
ตาเมือง, มณทิรา

ทรงเที่ยง, เรวดี
ทองหล่อ, วิชชุกร
ทองเถาว์, ภัทรขวัญ

ธรรมชัย, สิทธินี
ธรรมวงศา, นราธิป
ธรรมา, ปรีชา

นาคสวัสดิ์, อุทิศ

บรรณาธิการ, บรรณาธิการ
บรรดาศักดิ์, เจิด
บุญขจร, ตรีศิลป์
บุญทิพย์, อัครา
บุญปก, ดร.ดวงเด่น
บุญปก, ดวงเด่น
บุญประเสริฐ, ดร.พิมพาภรณ์
บุญประเสริฐ, พิมพาภรณ์
บุนนาค, พุฒวิทย์
บูรณะชัยทวี, ญาณิสา

ประจงธนเศรษฐ์, รัชนี
ประทินพงศกร, ศศิพิมล
ประพินพงศกร, ศศิพิมล
ประสานนาม, นัทธนัย
ปราบปัญจะ, กาญจนา
ปัญญาเมธีกุล, ดร.ศิริพร
ปัญญาเมธีกุล, ศิริพร
ปานประณีต, ปราณีรัตน์
ปาลิภัทรางกูร, คะนอง
ปิยะสินธ์ชาติ, สมบุญ

พงษ์ทองเจริญ, สุไร
พนัสจุฑาบูลย์, ดร.พนารัตน์
พยาฆรานนท์, จุลทัศน์
พรพัฒน์กุล, สวนา
พรหมมาพันธุ์, ดร.บุญศรี
พลโยธา, ธีระชน
พลโยธา, ธีระชน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
พิบูลชล, เฉลียวศรี
พิพัฒนกุล, ภัทร์อร
พิริยกิจ, สมปอง
พุทธเมตะ, จินตนา

ภักดีคำ, ดร. ศานติ
ภักดีคำ, ดร.ศานติ
ภักดีคำ, ศานติ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณาจารย์สาขาวรรณกรรมเด็ก
ภิรมย์สวัสดิ์, เตมีย์
ภู่ประดิษฐ์, สุวดี

มหาวรากร, สุภัค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระเทพโสภณ
มัสพันธ์, วรวุธ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มาตาเบ้า, พระมหาธวัชชัย
มาร์แชลล์, ศิริกุล
มุมบ้านเช่า, สุนีย์

ยุ้นพันธ์, เกริก

รอดทรัพย์, ณรงค์กรรณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รัตนะพิสิฐ, ชาญ
ราชชมภู, สินีนารถ
รายงาน, นาคจิตร :

ฤกษ์อนันต์, ปิญาดา
ฤทธิเดช, สิรินทรา

ลัทธศักดิ์ศิริ, เอกริน
ลิขิตรัตนพร, วรรณกานต์
ลิมป์เลิศเสถียร, ปรมาภรณ์
ลี้ศัตรูพ่าย, ดร.ชัญญา

วงศาโรจน์, ธีรมน
วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, ดร.ปิ่นกนก
วงษ์มณฑา, เสรี
วงษ์มณฑา และคณะ, เสรี
วชิรปรีชาพงษ์, ธาดาศักดิ์
วรรณพิรุณ, ดร.ปณิตา
วรรัตน์ปัญญา, ดร.กันต์ำพงษ์
วรัญญานุไกร, สมชาย
วัฒนวงศ์, สุวัฒน์
วัณโณ, ดร.วิธัญญา
วัณโณ, วิธัญญา
วารีสอาด, อรทัย
วิชชุลตา, บุษกร
วิชาชัย, อารี
วโรตม์สิกขดิตถุ์, ดร.อุดม

ศริวัฒน์ และคณะ, มงคล
ศรีจักร์, สนั่น
ศรีพุ่ม, ขจิตา
ศรีรักษา, รัชฎาภรณ์
ศรีเสริมโภค, อัมพร
ศศิธร, นิพนธ์
ศาสตรภัท, ดวงเดือน
ศิริชัย, บรรพต
ศิริชัย, สัจจารีย์

สร้อยกุดเรือ, ทินวัฒน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สร้อยธุหร่ำ, อภิญญา
สร้อยระย้า, ภรพัสุ
สว่างปัญญากูร, ทวี
สองส่องกฤษ, ดร.เมชฌ
สอดส่องกฤษ, ดร. เมชฌ
สอดส่องกฤษ, เมชฌ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สัจจานนท์, ดร.ชุติมา
สินเดิมสุข, ดุษฎี
สุขเกษม, อัมพร
สุขเสรีทรัพย์, นิตยา
สุขแสงประสิทธิ์, เจนจบ
สุตธรรม, อัญชลี
สุทธิสัณหกุล, กนกพร
สุภาผล, นวลละออ
สุลักษณานนท์, ดร.สันชัย
สุวัธนวนิช, ดร.พรธาดา
สุวัธนวนิช, พรธาดา
ส่องแสงจันทร์, สุพัฒน์

หงส์พนัส, รัชนีกร
หอพิบูลสุข, สกุลยุช
หิรัญบูรณะ, สำอาง
หิรัญบูรณะ ฟินซ, สำอาง
หิรัญเทพ, ถนอมนวล

อธิวรกุล, ชื่นจิตต์
อภิบาลศรี, ลักขณา
อรรจน์สาธิต, วาณี
อรฤดี, มกุฎ
อารยะเจริญชัย, อภิชัย
อิงคุทานนท์, กอบกุล
อิฐรัตน์, ชวนพิศ
อิฐรัตน์, สุรัสวดี
อินทรสุนานนท์, กาญจนา
อินทรัมพรรย์, กิติมา
อุดมศิลป์, ภาณุพงศ์
อุ่นแก้ว, ภิมลพรรณ

ฮั่นตระกูล, จันทร์เพ็ญ

เกตุขำ, ดร.กันยารัตน์
เกษมผลกูล, อภิลักษณ์
เกิดในมงคล, วีรยุทธ
เกิดในมงคล, วีรยุทธ (Thailand)
เค้าฉิม, ประณต
เจดีย์, อาจินต์
เจนณะสมบัติ, สุพัชชา
เฉลิมกิจ, เตือนใจ
เตชะมณี, ดร.ยุพิน
เตชาทวีวรรณ, ดร.แววตา
เตชาทวีวรรณ, แววตา
เตรียมแจ้งอรุณ, เกวลี
เทพอัครพงศ์, ทิพา
เพิ่มชวลิต, อภิชาติ
เพียซ้าย, ดร. ภิญญาพันธ์
เมฆสวัสดิ์, พิมล
เย็นบุตร, ผกาศรี
เรืองจรูญ, ดร.สุกัญญา
เรืองณรงค์, ประพนธ์
เรืองรอง, อัครวิทย์
เรืองรอง, อัควิทย์
เลอเลิศยุติธรรม, ดร. ปนันดา
เลาสุขศรี, เตือนตา
เวศร์ภาดา, ธเนศ
เสี่ยวยิง, ตง
เหลืองชัยกุล, วรา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกแสงศรี, อุษาวดี
เอี่ยมมงคลสกุล, ดร.สรรพร

แก้วจันทร์เกตุ, วุฒินันท์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แก้วจันทร์เกตุ, วุฒินันท์
แก้วลาย, สุนทร
แจ้งจร, วิภาพรรณ
แผลงศร, นภสินธุ์
แผลงศร, รุ่งฤดี
แผลงศร, รุ่งฤดี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
แสงดี, ชนิกานต์
แสนราช, ดร.จรัญ

โพธิ์ศิริ, ฉัฐรินทร์
โสมดี, วินัย
โสรัจจ์, สุนันทา

ไกรวิทย์, นันทา
ไทยจินดา, ดร.วัลลภา
ไพเจริญ, นริศา
ไม้เท้าทอง, เทอดศักดิ์

    


กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0 2260-1770-7 ext. 16205 (คุณปวีณา สีทอง เลขานุการ)

email : hmparitat@gmail.com