Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Allติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 02-649-5000 ext. 1-6213

email : hmparitat@gmail.com