Vol 26, No 1 (2547)

ปีที่ 26 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547

Table of Contents

บทความวิชาการ

ภาษาสัญลักษณ์ในวรรณกรรมประเภทนิทาน PDF
ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว
พื้นฐานการบริการที่มีคุณภาพ : การเอาใจใส่ลูกค้า PDF
สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
บทวิพากษ์ว่าด้วยเรื่อง "การกินเจ" PDF
วนิดา ขำเขียว
นวนิยายเชิงอภิปรัชญาของฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 20 PDF
อุษาวดี เอกแสงศรี
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก : ความหมายสู่การเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม PDF
รัชนีกร หงส์พนัส
สัมผัส : ปฐมบทแห่งวรรณศิลป์ไทย PDF
ธเนศ เวศร์ภาดา
เทคนิคในการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาจีน PDF
Luo Yiyuan
คำสแลง PDF
จินตนา พุทธเมตะ
กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา พระบวรราโชรส : บรรณาธิการและผู้ตรวจชำระวรรณคดีไทย (คนแรก) ของหอพระสมุดวชิรญาณ PDF
ศานติ ภักดีคำ

บทความวิจัย

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องสายอาชีพ PDF
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
Text and Translation : The Difficulties and Joys of Cross Cultural Communication PDF
Tipa Thep - Ackrapong


กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0 2249-5000 ext. 16078 (นางสาวศุภวรรณ  รชตะเพิ่มพูน)

email : hmparitat@gmail.com