Vol 38, No 1 (2559)

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2559

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2559

Table of Contents

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ PDF
nantawat kanyathong

บทความวิจัย

แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภาคตะวันออก PDF
ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, ดร.พนารัตน์ พนัสจุฑาบูลย์, ดร.โสมสิริ จันทรสกุล, ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
การศึกษาการรับรู้พัฒนาการในการเรียนรู้ ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของผู้เรียนรายวิชาการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา PDF
ดร.วิธัญญา วัณโณ
หยิกแกมหยอก: สมญานามดาราไทยกับการเล่นทางภาษาของสื่อมวลชน PDF
วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
การศึกษาการใช้คำเรียกขานของแพทย์ที่ใช้เรียกคนไข้ในการสนทนา PDF
มิณฑิรา จินตกะวงค์, ญาณิสา บูรณะชัยทวี
การเลิกทาสของพ่อหลวง: ความหมายหลักและความโดดเด่นของภาษา PDF
ขจิตา ศรีพุ่ม
คู่วัจนกรรมการซื้อขายสินค้าที่ปรากฏในแบบเรียนสอนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนต่างชาติ PDF
นริศา ไพเจริญ
การเปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องและอุดมการณ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมและภาพยนตร์แบบเรื่อง สโนว์ ไวท์ PDF
ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว


ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 02-649-5000 ext. 1-6213

email : hmparitat@gmail.com