การเรียนรู้สารสนเทศ : ความเข้าใจเพื่อการสอน

สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์

Abstract


-

Full Text: PDF

ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 02-649-5000 ext. 1-6213

email : hmparitat@gmail.com