การกำหนดเลขหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้

บุญยืน จันทร์สว่าง

Abstract


There are two ways in doing Dewey decimal classification for books. The first way
is to directly classify books by using only the base numbers from their classification schedules.
The second way is by using the base number from the classification schedules combining with
other numbers. These other numbers are classified into four types: numbers from tables 1-6;
numbers created to use with specific base numbers; numbers from other parts of the
classification schedules; and numbers from the identification of the subdivision that follow base
numbers in the classification schedules.

Full Text: PDF

ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 02-649-5000 ext. 1-6213

email : hmparitat@gmail.com