Editorial Policies

Focus and Scope

วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์เป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังต่อไปนี้ ภาษา  วรรณคดี  ภาษาศาสตร์  จิตวิทยา  ปรัชญา  ศาสนา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 

Section Policies

บรรณาธิการ

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

สารบัญ

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

บทความวิชาการ

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

บทความวิจัย

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

บทกวี

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

เรื่องสั้น

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

บทวิจารณ์หนังสือ

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

ข้อกำหนดการส่งบทความ Terms

1. ประเภทของบทความ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) บทความปริทรรศน์ (review article) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังต่อไปนี้ ภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารใด

1.บทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ ความยาวไม่เกิน 20 หน้า A4
2.บทวิจารณ์หนังสือ ความยาว 3-5 หน้า A4
3.ใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 14 point ระยะบรรทัด 1
4.กั้นหน้า 1.5 นิ้ว กั้นหลัง 1 นิ้ว ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว

2. มีบทคัดย่อและคำสำคัญ (ไม่เกิน 5 คำ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน 300 คำ

3. หากมีภาพประกอบ ตารางหรือแผนภูมิ ต้องมีความคมชัดและมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่พอสมควร (ไฟล์ jpeg หรือ gif) และระบุแหล่งที่มาด้วย

4. มีบรรณานุกรมที่เขียนอย่างถูกต้องตามคู่มือการจัดทำปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับปี พ.ศ. 2547 และเรียงลำดับตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปี พ.ศ. 2542 (ดูตัวอย่างที่ รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม (link to page))

5. กรอกแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ และส่งพร้อมข้อมูลต้นฉบับในรูปแบบ CD ที่กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือส่งข้อมูลต้นฉบับในรูปแบบ word file (.doc/.docx/.rtf) ทาง e-mail ที่ hmparitat@gmail.com หรือส่งบทความออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บเพจ "การส่งบทความตีพิมพ์ (Submission)" (link to page)

6. บทความที่จะพิจารณานำลงตีพิมพ์อยู่ในดุลพินิจของกองบรรณาธิการ และการพิจารณาคุณภาพจากกรรมการกลั่นกรองในสาขาที่เกี่ยวข้อง (peer review)

7. ผู้เขียนบทความที่ได้รับพิจารณาลงตีพิมพ์จะได้รับวารสารฉบับนั้นเป็นอภินันทนาการคนละ 5 เล่ม

8. วารสารจะออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยไม่มีการจำหน่าย แต่จะเผยแพร่ตามสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Download submission form WORD PDF

Submission on line link to hmparitat@gmail.com

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

ประวัติ

วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์เป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือกำเนิดขึ้นเป็นฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 โดยความดำริของผู้ช่วยศาสตราจารย์สะรัช บุณยรัตพันธ์ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ขณะนั้นและเป็นที่ปรึกษากองบรรณาธิการวารสารฯ เป็นวารสารรายภาคเรียน กำหนดออกปีการศึกษาละ 2 ฉบับ ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2

ปัจจุบัน วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์มีอายุกว่า 30 ปีแล้ว และยังมุ่งมั่นในเจตนารมณ์เดิมในการเป็นสื่อเสนอความรู้ ผลงานวิชาการ และงานวิจัยทั้งของอาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

รายนามบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

1.รองศาสตราจารย์สมปอง พิริยกิจ (2522-2523)
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพาศน์ พฤทธิประภา (2524-2528)
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิทัศน์ คุรุการโกวิท (2528-2534)
4.อาจารย์ภิญโญ กองทอง (2535)
5.รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร สุขเกษม (2536-2539)
6.อาจารย์พัทธยา จิตต์เมตตา (2540-2544)
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพิศ อิฐรัตน์ (2545-2549)
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล ฐิโนทัย (2550-ปัจจุบัน)

 

 

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ปรึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

บรรณาธิการ
อ.ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค

กองบรรณาธิการ
ศ.กีรติ บุญเจือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศ.ดร.พิณทิพย์ ทวยเจริญ นักวิชาการอิสระ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.สดชื่น ชัยประสาธน์ นักวิชาการอิสระ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
รศ.ดร.ฉันทนา กล่อมจิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ชุมพร ยงกิตติกุล นักวิชาการอิสระ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รศ.ดร.ดำรง อัตตปรีชากุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.นิออน พิณประดิษฐ์ นักวิชาการอิสระ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
รศ.ประณต เค้าฉิม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
รศ.พวา พันธุ์เมฆา นักวิชาการอิสระ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.น.ท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.สีปาน ทรัพย์ทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล เกียระสาร นักวิชาการอิสระ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผศ.ดร.คารีนา โชติรวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.สุภา ปานเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายจัดการ
นางสาวชุลีรัตน์ สุนทรรัตน์
นางสาวสถาพร มีเอี่ยม
นายอาคม ธูปสุวรรณ

เลขานุการ

นางสาวปุญญิสา ยงศรีปัญญะฤทธิ์

 

ข้อกำหนดการส่งบทความ Terms

1. ประเภทของบทความ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) บทความปริทรรศน์ (review article) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังต่อไปนี้ ภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารใด

1.บทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ ความยาวไม่เกิน 20 หน้า A4
2.บทวิจารณ์หนังสือ ความยาว 3-5 หน้า A4
3.ใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 14 point ระยะบรรทัด 1
4.กั้นหน้า 1.5 นิ้ว กั้นหลัง 1 นิ้ว ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว

2. มีบทคัดย่อและคำสำคัญ (ไม่เกิน 5 คำ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน 300 คำ

3. หากมีภาพประกอบ ตารางหรือแผนภูมิ ต้องมีความคมชัดและมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่พอสมควร (ไฟล์ jpeg หรือ gif) และระบุแหล่งที่มาด้วย

4. มีบรรณานุกรมที่เขียนอย่างถูกต้องตามคู่มือการจัดทำปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับปี พ.ศ. 2547 และเรียงลำดับตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปี พ.ศ. 2542 (ดูตัวอย่างที่ รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม (link to page))

5. กรอกแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ และส่งพร้อมข้อมูลต้นฉบับในรูปแบบ CD ที่กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือส่งข้อมูลต้นฉบับในรูปแบบ word file (.doc/.docx/.rtf) ทาง e-mail ที่ hmparitat@gmail.com หรือส่งบทความออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บเพจ "การส่งบทความตีพิมพ์ (Submission)" (link to page)

6. บทความที่จะพิจารณานำลงตีพิมพ์อยู่ในดุลพินิจของกองบรรณาธิการ และการพิจารณาคุณภาพจากกรรมการกลั่นกรองในสาขาที่เกี่ยวข้อง (peer review)

7. ผู้เขียนบทความที่ได้รับพิจารณาลงตีพิมพ์จะได้รับวารสารฉบับนั้นเป็นอภินันทนาการคนละ 5 เล่ม

8. วารสารจะออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยไม่มีการจำหน่าย แต่จะเผยแพร่ตามสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Download submission form WORD PDF

Submission on line link to hmparitat@gmail.com

 

รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม

การเขียนการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา

(สุพัฒน์  ส่องแสงจันทร์.//2541:/22-23)

(Sebesta.//2002:/87-89)

ตัวอย่าง

การบริหารงานบุคคล  หมายถึง   ศิลปะในการเลือกสรรคนใหม่และใช้คนเก่า

ในลักษณะที่จะให้ได้ผลงานและบริการจากการปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นมากที่สุดทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ  (สมพงษ์  เกษมสิน.//2514:/437)

ชม  ภูมิภาค  (2553) อธิบายว่า  วิทยากรเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนนั้น...

การเขียนบรรณานุกรม

หนังสือ

สุชา  จันทร์เอม.//(2541).// จิตวิทยาทั่วไป.//พิมพ์ครั้งที่ 11.//กรุวงเทพฯ:/ไทยวัฒนาพานิช.

Shakespeare./William.//(1915).//Romeo & Juliet.//2nd ed.//Boston:/Addison Wesley.

Snell.//Ned;/Temple/Bob;/& Clark./Michael.//(2003).//Internet and Web Basics All in One.//2nd ed.//

New York:/McGraw-Hill.

บทความในหนังสือ

ประภาศน์  อวยชัย.//(2534).//พระราชทานอภัยโทษ/ใน/รวมบทความทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 84 ปี

ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์.//หน้า 25-26.//กรุงเทพฯ:/มูลนิธินิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทความจากวารสาร

สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์./ม.ร.ว.//(2540, มีนาคม).//พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก.//ศิลปวัฒนธรรม.

18(5):/38-39.

วิทยานิพนธ์

เลิศชาย   ศิริชัย.//(2537).//การสูญเสียที่ดินและการตอบสนองด้านอาชีพของชาวนา:/ศึกษากรณีหมู่บ้าน

ภาคกลาง.//ปริญญานิพนธ์/กศ.ด./(พัฒนศึกษาศาสตร์).//กรุงเทพฯ./บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ.

เว็บไซต์

กระทรวงศึกษาธิการ.//สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.//(2546).//รายงานผลการวิจัยเรื่องการใช้ละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาผู้เรียน.//สืบค้นเมื่อ  4  ธันวาคม  2550./จาก/http://www.onec.go.th/publication/46069/index__46069.htm

Dublin  Core Metadata Initiative.//(2007).//Retrieved/November/20/2007./from

http://www.dublincore.org/documents/library-application-profile/

หมายเหตุ : 1.   เครื่องหมาย /  หมายถึงระยะเว้นวรรค

2.  ให้ยึดรูปแบบการเขียนตามคู่มือการจัดทำปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย  มศว  ฉบับปีล่าสุด

 

ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0 2249-5000 ext. 16078 (นางสาวศุภวรรณ  รชตะเพิ่มพูน)

email : hmparitat@gmail.comกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0 2249-5000 ext. 16078 (นางสาวศุภวรรณ  รชตะเพิ่มพูน)

email : hmparitat@gmail.com