เสวนาสารเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ: Dialogue on Pharmacy and Health Care Practice

เสวนาสารเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ หรือ Dialogue on Pharmacy and Health Care Practice เป็นวารสารวิชาการที่เน้นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากระบวนการให้บริการสุขภาพของเภสัชกรรมและวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ ทั้งระดับการปฏิบัติงาน การสนับสนุน แผนและนโยบาย

นอกจากงานวิจัยแล้ว ยังมุ่งเน้นการสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการปฏิบัติงานบริการสุขภาพ ทั้งในรูปบทความนิพนธ์ปริทัศน์ กรณีศึกษา และบทความแสดงแนวคิด (concept paper) และอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและนโยบายด้านบริการสุขภาพ


Journal Homepage Image