เจตคติและประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการทำรายงาน: กรณีศึกษารายวิชาเคมีของยา 2 Attitude towards and Effectiveness of Report-based Self-directed Learning Process: A Case Study in Medicinal Chemistry-2 Course

วีระศักดิ์ สามี, สุวรรณา วรรัตน์, ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ์, วัฒนพร พัฒนภักดี, พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช, Weerasak Samee, Suwanna Vorarat, Chayanid Sornchaithawatwong, Wattanaporn Pattanapukdee, Patcharawee Nunthanavanit

Abstract


ABSTRACTObjective: To evaluate attitude towards and effectiveness of a reportbasedself-directed learning process, in addition to traditional classroomlearning. Methods: In this descriptive classroom research, we enrolledstudents registering the medicinal chemistry-2 of the Faculty of Pharmacy,Srinakharinwirot University, in the 2nd semester, academic year 2008. Inevaluating the report-based self-directed learning, 1) self-directed learningbehavior, 2) attitude towards the learning process were self-assessed bythe students, 3) effectiveness of the learning process was assessed by theinstructors grading 8 reports. Results: The majority of students (50.00%)spent 2 – 4 hours per week for self-directed learning, while 94.10% learnedat their residence, 72.10% learned alone, and 92.60% learned from coursematerials. Structure-activity relationship was the topic the majority ofstudents learned (73.50%). Most students (83.90%) reported that thelearning helped them understand more, 79.40% agreed that the learningprocess helped them realize their problems and obstacles in the classroomlearning, and 70.60% felt enthusiastic in the learning. In terms ofeffectiveness, assignment scores ranged from 8 – 9 points (out of 10) forall topics. Conclusion: Report-based self-directed learning process helpedstudents review course materials, realized their shortcomings and unclearcontents for further self-directed learning. The process could help studentsimprove their life-long learning process.

Keywords: self-directed learning, self-directed learning report, medicinalchemistry course


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.