Vol 2, No 2 (2019)

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อนวัตกรรมและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

Table of Contents

Editorial

กองบรรณาธิการ PDF
Editor Board

Academic Articles

การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง PDF
กมลชนก วรรณกลาง 1-11
เกณฑ์การให้คะแนนทักษะกระบี่ สำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา PDF
อาคม รู้วิวัฒนพงษ์ 12-23
สภาพและปัญหาการเตรียมทีมกีฬาฟุตบอลของจังหวัดสุพรรณบุรี PDF
กชพรรณ มณีวงษ์ 24-40
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา PDF
พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ 41-55
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน : นาฏศิลป์ไทยในศตวรรษที่ 21 PDF
พิมพ์พรลภัส ลักษณะวิเชียร 56-66
การเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยในยุคดิจิทัล PDF
พิมพ์พรลภัส ลักษณะวิเชียร 67-82
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบเพลินเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และรักในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 PDF
จงรัก อนันทะสีหา 83-97


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อนวัตกรรมและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

ISSN 2651-138X


สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11943, http://cemt.swu.ac.th