Information For Librarians

วารสารฉบับนี้เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ นวัตกรรม และการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11943 http://ejournals.swu.ac.th/index.php/cemt