Information For Authors

ผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่สามารสมัครสมาชิกและส่งบทความได้ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/cemt/ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการเพียง 5 ขั้นตอน การดำเนินการทุกขั้นตอนจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นการติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ นวัตกรรม และการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11943 http://ejournals.swu.ac.th/index.php/cemt