วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อนวัตกรรมและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (E-Journal of Media Innovation and Creative Education)

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร : เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อ นวัตกรรมและการศึกษาที่มีคุณภาพ 

กำหนดออกเล่ม
ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)


ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา


วารสารสื่อ นวัตกรรมและการศึกษาสร้างสรรค์ เป็นวารสารกลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] Vol 1, No 1 (2018): วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อนวัตกรรมและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์


Cover Page


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ นวัตกรรม และการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11943 http://ejournals.swu.ac.th/index.php/cemt