การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK เรื่ององค์ประกอบของการเขียนโปรแกรม วิชาการเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นฤมน ทองวิมล

Abstract


The objectives of the research were (1) to create and test the efficiency of online lessons by using VARK Learning Styles named “The elements of writing program”, Writing program subject; (2) to make a comparison between pretest and posttest of  learning achievement of students who learned through online lessons by using VARK Learning Styles named “The elements of writing program”, Writing program subject, for grade ten students and (3) to study the satisfaction of students after studied by online lessons by using VARK Learning Styles named “The elements of writing program”, Writing program subject. The sample group of the research was a class of grade ten students of Yothinburana Angthong School, 1st semester, 2019. There were 20 students. The sample group were drawn by using simple random sampling method. The sampling unit was a classroom. The research instruments were online lessons by using VARK Learning Styles, lesson plans, an achievement test, and a satisfaction questionnaire.  The data were analyzed by the effectiveness (E1/E2), dependent t-test, mean, and standard deviation.

The results of the study were followed as: (1) the results of creation and test of the effectiveness of online lessons  by using VARK Learning Styles was 82.07/80.67 which was in line with the standardize criteria of 80/80; (2) the results of the comparison of learning achievement of students who learned through online lessons by using VARK Learning Styles named “The elements of writing program”, Writing program subject after being taught was higher than before being taught with the significant at the level of .05; and (3) the students’ level of satisfaction towards learning activities by using online lessons by using VARK Learning Styles named “The elements of writing program”, Writing program subject was totally at a high level.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อนวัตกรรมและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
ISSN 2651-138X
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11943, http://cemt.swu.ac.th

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อนวัตกรรมและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์จัดให้มีกระบวนการในการคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพตามวิธี Double – Blinded Peer Review