การศึกษาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พิมพ์พรลภัส ลักษณะวิเชียร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 103 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มเชิงช่วงชั้นอย่างไม่มีสัดส่วน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.7 และนักศึกษาส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 29.1 2) นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า นักศึกษามีระดับการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับมากที่สุด 1 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างสรรค์     =  4.51 อยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ย มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูล    = 4.26 รองลงมาคือ การประเมินค่า    = 3.89 และการจัดการข้อมูล    คือ 3.68 และระดับปานกลาง ได้แก่ การบูรณาการ      คือ 2.75 ตามลำดับ 3) การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาในด้านการเข้าถึงข้อมูล การจัดการข้อมูล การบูรณาการ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ จำแนกตาม เพศ และชั้นปีที่ศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อนวัตกรรมและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
ISSN 2651-138X
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11943, http://cemt.swu.ac.th

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อนวัตกรรมและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์จัดให้มีกระบวนการในการคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพตามวิธี Double – Blinded Peer Review