Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ผลขององศาการฉีดต่อสมรรถนะและการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าเมื่อใช้ไดเมทิลอีเทอร์เป็นเชื้อเพลิงหลัก (INFLUENCE OF INGECTION TIMING ON PERFORMANCE AND COMBUSTION OF AN IDI ENGINE FUELLED WITH DME) Abstract   PDF
คณิต วัฒนวิเชียร, อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือกข้าวโพด (EFFECT OF HYDROGEN PEROXIDE ON WHITENESS INDEX AND STRENGTH OF CORN HUSK) Abstract   PDF
วัลภา แต้มทอง, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 ผลบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและความพึงพอใจของตำรับน้ำมันหอมระเหยสูตรผสม (MUSCLE PAIN RELIEF EFFECT AND SATISFACTION OF BLENDED ESSENTIAL OIL PREPARATION) Abstract   PDF
ไมตรี กุลบุตร, ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 พืชสมุนไพรไทย: ประยงค์ (Aglaia odorata Lour.) (THAI MEDICINAL PLANT: PRAYONG (AGLAIA ODORATA LOUR.)) Abstract   PDF
Nantiya Joycharat, Nannapat Petworapan, Bunlong Tuisuk, Ratanawadee Sreenuan
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 ภาวะผู้นำและการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตพยาบาลศาสตร์ (LEADERSHIP AND HEALTH PROMOTION IN NURSING STUDENTS) Abstract   PDF
Kallaya Wiriya, Chadaporn Watanawilai, Paradee Prasertwong, Wilawon Sairodrung
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนิสิตทันตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (MENTAL HEALTH AND ASSOCIATED FACTORS IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL STUDENTS) Abstract   PDF
ณัฐวุธ แก้วสุทธา, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, วิกุล วิสาลเสสถ์
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 มณีเวชเพื่อชีวิตง่ายๆ สบายๆ (SIMPLE WAY TO MAKE LIFE EASIER BY MANEEVEDA) Details   PDF
นภดล นิงสานนท์
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ระบบตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเว็บสำหรับผู้ประกอบการหอพัก (WEB-BASED ELECTRICITY CONSUMPTION MONITORING SYSTEM FOR DORMITORY ENTREPRENEURS) Abstract   PDF
สมศักดิ์ อภิรักษ์สมบัติ
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (UNIVERSITY RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (URMS)) Abstract   PDF
วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์, สมภพ รอดอัมพร, กฤษกร นาโสก, อิทธิ สงวนดี
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 ระบบไดอะไลซิสต่อเนื่องร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำในไวน์ (ON-LINE DIALYSIS SYSTEM COUPLED TO ANALYTICAL METHODS FOR THE DETERMINATION OF LOW MOLECULAR WEIGHT ORGANIC ACIDS IN WINE) Abstract   PDF
Orawan Kritsunankul
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Details   PDF
รูปแบบการจัดพิมพ์ บทความวิจัย
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Details   PDF
รูปแบบการจัดพิมพ์ บทความวิจัย
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 ฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์ของพืชบางชนิดที่เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงเขียวหวานต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY OF SOME HERBS USED IN KAENG-KHIAO-WAN PASTE ON LEUKEMIC CELL LINE) Abstract   PDF
Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, Chowladda Teangpook
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การสร้างสารพิษและรงควัตถุของราโมแนสคัสที่คัดแยกจากอังคัก (MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC, MYCOTOXIN AND PIGMENT PRODUCTIONS OF MONASCUS SP. ISOLATED FROM ANGKAK (RED YEAST RICE)) Abstract   PDF
เกตุการ ดาจันทา, หทัยทิพย์ ร้องคำ
 
Vol 3 (2011): ปีที่ 3 ฉบับพิเศษที่ 2 มีนาคม 2554 ลักษณะเฉพาะของกระแส-แรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับอุณหภูมิของไดโอดรอยต่อวิวิธพันธุ์ CdZnS/CuAlO2 (TEMPERATURE DEPENDENCE OF CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS OF CdZnS/CuAlO2 HETEROJUNCTION DIODE) Abstract   PDF
ฐิตินัย แก้วแดง, งามนิตย์ วงษ์เจริญ, อัฏฐพร อริยฤทธิ์, อดิศร นพรุจิกุล, ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ, ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 ลักษณะเฉพาะของงานเขียนเชิงวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประเภทที่ผู้อ่านเป็นบุคคลทั่วไป และประเภทที่ผู้อ่านที่เป็นบุคคลในแวดวงวิทยาศาสตร์ (THE DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF NON-SPECIALIST TEXT AND SPECIALIST TEXT IN SCIENTIFIC ARTICLES) Abstract   PDF
ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 วงจรสืบพันธุ์ของหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี Abstract   PDF
เสถียรพงษ์ ขาวหิต, เกษม จันทร์แก้ว
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 วัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิต: ส่วนประกอบ การพัฒนา และการเลือกใช้งาน (DENTAL RESIN COMPOSITE: COMPOSITION, DEVELOPMENT AND SELECTION) Abstract   PDF
ปิยะนารถ เอกวรพจน์
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดอ่อน (DENTURE SOFT LINING MATERIALS) Abstract   PDF
Wallapat Santawisuk
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS) Abstract   PDF
สุชาดา ตันติสถิระพงษ์, วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 สบู่ต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบจากผลมะขามป้อม (ANTIBACTERIAL SOAPS CONTAINING THE CRUDE EXTRACTS OF PHYLLANTHUS EMBLICA LINN. FRUITS) Abstract   PDF
พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต, เสาวลักษณ์ วงษ์จันลา, วิจิตรา จันดาวงศ์
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดกลางในพื้นที่ป่าชายเลนปลูกปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร (MEIOFAUNA ASSEMBLAGES IN THE MANGROVE PLANTATIONS OF THE THA CHIN ESTUARY, SAMUT SAKHON) Abstract   PDF
ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 สายอากาศสตับรูปโบที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิดปรับเปลี่ยนร่องประกบ (DUAL-BAND CPW-FED BOWTIE STUB ANTENNAS WITH MODIFIED COUPLING SLOTS) Abstract   PDF
ประกาศิต ตันติอลงการ
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 สารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในวงศ์กระดังงา (BIOACTIVE COMPOUNDS FROM THE ANNONACEAE PLANTS) Abstract   PDF
Kanok-on Rayanil
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 สารประกอบแซนโทนจากเปลือกต้นมะดะหลวง (XANTHONES FROM THE STEM BARK OF GARCINIA XANTHOCHYMUS) Abstract   PDF
อรพิณ โกมุติบาล, สุนิตย์ สุขสำราญ
 
201 - 225 of 243 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th