Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3 (2011): ปีที่ 3 ฉบับพิเศษที่ 2 มีนาคม 2554 ลักษณะเฉพาะของกระแส-แรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับอุณหภูมิของไดโอดรอยต่อวิวิธพันธุ์ CdZnS/CuAlO2 (TEMPERATURE DEPENDENCE OF CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS OF CdZnS/CuAlO2 HETEROJUNCTION DIODE) Abstract   PDF
ฐิตินัย แก้วแดง, งามนิตย์ วงษ์เจริญ, อัฏฐพร อริยฤทธิ์, อดิศร นพรุจิกุล, ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ, ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 ลักษณะเฉพาะของงานเขียนเชิงวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประเภทที่ผู้อ่านเป็นบุคคลทั่วไป และประเภทที่ผู้อ่านที่เป็นบุคคลในแวดวงวิทยาศาสตร์ (THE DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF NON-SPECIALIST TEXT AND SPECIALIST TEXT IN SCIENTIFIC ARTICLES) Abstract   PDF
ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 วงจรสืบพันธุ์ของหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี Abstract   PDF
เสถียรพงษ์ ขาวหิต, เกษม จันทร์แก้ว
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 วัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิต: ส่วนประกอบ การพัฒนา และการเลือกใช้งาน (DENTAL RESIN COMPOSITE: COMPOSITION, DEVELOPMENT AND SELECTION) Abstract   PDF
ปิยะนารถ เอกวรพจน์
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดอ่อน (DENTURE SOFT LINING MATERIALS) Abstract   PDF
Wallapat Santawisuk
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS) Abstract   PDF
สุชาดา ตันติสถิระพงษ์, วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 สบู่ต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบจากผลมะขามป้อม (ANTIBACTERIAL SOAPS CONTAINING THE CRUDE EXTRACTS OF PHYLLANTHUS EMBLICA LINN. FRUITS) Abstract   PDF
พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต, เสาวลักษณ์ วงษ์จันลา, วิจิตรา จันดาวงศ์
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดกลางในพื้นที่ป่าชายเลนปลูกปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร (MEIOFAUNA ASSEMBLAGES IN THE MANGROVE PLANTATIONS OF THE THA CHIN ESTUARY, SAMUT SAKHON) Abstract   PDF
ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 สายอากาศสตับรูปโบที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิดปรับเปลี่ยนร่องประกบ (DUAL-BAND CPW-FED BOWTIE STUB ANTENNAS WITH MODIFIED COUPLING SLOTS) Abstract   PDF
ประกาศิต ตันติอลงการ
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 สารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในวงศ์กระดังงา (BIOACTIVE COMPOUNDS FROM THE ANNONACEAE PLANTS) Abstract   PDF
Kanok-on Rayanil
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 สารประกอบแซนโทนจากเปลือกต้นมะดะหลวง (XANTHONES FROM THE STEM BARK OF GARCINIA XANTHOCHYMUS) Abstract   PDF
อรพิณ โกมุติบาล, สุนิตย์ สุขสำราญ
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 สารประกอบไตรเทอร์พีนจากรากพุทราไทย (TRITERPENES FROM THE ROOT OF THAI ZIZIPHUS MAURITIANA) Abstract   PDF
Panomwan Panseeta, Sunit Suksamrarn
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 สารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ดเพื่อการพัฒนาทันตแพทย์ กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (BALANCED SCORECARD QUALITY INFORMATION FOR THE DENTIST DEVELOPMENT IN DENTAL HEALTH DIVISION, HEALTH DEPARTMENT, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION) Abstract   PDF
Thitikorn Boonyathada, Jaruek Chookittikul, Wajee Chookittikul, Cholwich Nuttee
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 องค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษต่อเซลล์ของหญ้าลิ้นงู (CHEMICAL CONSTITUENTS AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF HEDYOTIS CORYMBOSA LAMK) Abstract   PDF
Sunan Chainakul, Kamonwan Anan, Chinda Tambunchong, Porntipa Picha
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 อิทธิพลของความล้าต่อการยึดติดระหว่างวัสดุบูรณะฟันเซรามิกชนิดเฟลสปาติกและผิวเคลือบฟันธรรมชาติของมนุษย์ (THE INFLUENCE OF FATIGUE IN RESIN-BONDED CERAMIC/ENAMEL BONDS) Abstract   PDF
ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล, Lawrence H. Mair
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 อิทธิพลของระบบวัลคาไนเซชั่นที่มีต่อสมบัติทางกล ความเสียดทานและการสึกหรอของยางที่เติมอนุภาคเฮ็กซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ (INFLUENCE OF VULCANIZATION SYSTEMS ON MECHANICAL, FRICTION AND WEAR PROPERTIES OF RUBBER FILLED WITH HEXAGONAL BORONNITRIDE PARTICLES) Abstract   PDF
ศิรินทร ทองแสง, ไชยยา เผือกแก้ว, วิริยา ธราพร
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 อิทธิพลของสายพันธุ์รักษาความเป็นหมันที่มีผลต่อความเป็นหมันของเกสรเพศผู้ในการพัฒนาสายพันธุ์แม่ (A-line) ของพริก (EFFECTS OF MAINTAINER LINES TO MALE STERILITY FOR IMPROVEMENT OF FEMALE PLANTS IN CHILI PEPPER (Capsicum annuum L.) Abstract   PDF
ปิยะพร พรมสุวรรณ์, เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 อิทธิพลของเงื่อนไขการล้างที่มีต่อชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์บนเครื่องล้างอัลตราโซนิคอัตโนมัติ (EFFECT OF WASHING CONDITIONS ON HARD DISK PARTS ON AUTOMATED ULTRASONIC WASHING MACHINE) Abstract   PDF
Somkiat Tangjitsitcharoen, Duangta Laiaddee, Piyachart Ariyachotima
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 อุบัติการณ์การบาดเจ็บของทีมนักกีฬารักบี้ประเภทผู้เล่น 15 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 (INCIDENCE OF INJURY IN AMATEUR RUGBY FIFTEEN PLAYERS OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY TEAM IN THE 37TH UNIVERSITY GAME IN THAI) Abstract   PDF
Warin Krityakiarana, Pakaporn Phucharoen
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 เคมีของการเกิดสีน้ำตาลโดยปฏิกิริยาเมลลาร์ด (CHEMISTRY ON THE OCCURRENCE OF BROWN COLOR BY MAILLARD REACTION) Details   PDF
พรพิมล ม่วงไทย
 
Vol 3 (2011): ปีที่ 3 ฉบับพิเศษที่ 2 มีนาคม 2554 เซ็นเซอร์โมเลกุลชนิดใหม่ที่ประกอบด้วยกรดโบโรนิก/ฟลูออเรสซีนสำหรับตรวจจับคอปเปอร์และไซยาไนด์ไอออน (NEW BORONIC ACID/FLUORESCEIN SENSORS FOR DETECTION OF COPPER AND CYANIDE IONS) Abstract   PDF
ศิรินันท์ กุลชาติ, บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT) Abstract   PDF
ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 แนวทางสนับสนุนรถยนต์ FFV ในประเทศไทย (GUIDELINES TO SUPPORT FLEX FUEL VEHICLE (FFV) IN THAILAND) Abstract   PDF
นนท์วัจน์ อนันตาพันธ์
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 แบบจำลองระบบจ่ายน้ำประปาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (MODELING OF WATER DISTRIBUTION SYSTEM OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY ONGKHARAK) Abstract   PDF
ชาญวิทย์ สายหยุดทอง
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 โพรไบโอติกและการติดเชื้อในทางเดินอาหาร (PROBIOTICS AND GASTROINTESTINAL INFECTIONS) Abstract   PDF
มาลัย ทวีโชติภัทร์
 
201 - 225 of 226 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th