Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ผลกระทบต่อสุขภาพกายจากการสัมผัสพลังงานความร้อนขณะทำงานในกลุ่มคนทำนาเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม (PHYSICAL HEAL EFFECTS FROM OCCUPATIONAL EXPOSURE TO NATURAL HEAT AMONG SALT PRODUCTION WORKERS IN SAMUTSONGKHRAM PROVINCE) Abstract   PDF
จีรนันท์ จะเกร็ง, ฉันทนา ผดุงเทศ, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ผลของกระบวนการแปรรูปที่แตกต่างกันต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณแอนโธไซยานิน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และการยอมรับจากผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวก่ำ Abstract   PDF
วชิระ จิระรัตนรังษี, ปิยะพร บุตรพรหม
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 ผลของการบรรจุแบบสุญญากาศต่อคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของปลาส้มนครนายก (EFFECT OF VACUUM PACKING ON CHEMICAL, MICROBIOLOGICAL AND SENSORY CHARACTERISTICS OF NAKHON-NAYOK TRADITIONAL FERMENTED FISH (PLA-SOM)) Abstract   PDF
ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์, พรรณทิพา เจริญไทยกิจ, ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล, น้ำฝน รักขุมแก้ว, พิสุทธิ หนักแน่น
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 ผลของการสร้างฟิลด์เพลตบนโฟลทติ้งฟิลด์ริงต่อค่ากระแสรั่วและแรงดันพังทลายของไดโอดกำลัง (EFFECT OF FIELD PLATE ON FLOATING FIELD RING TO LEAKAGE CURRENT AND BREAKDOWN VOLTAGE OF POWER DIODE) Abstract   PDF
มนตรี แสนละมูล, ชาญเดช หรูอนันต์, อัมพร โพธิ์ใย
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ผลของการเติมสารนาโนเงินในสารฉาบแบบนุ่มชนิดอะคริลิกต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล (EFFECT OF SILVER NANOPRISMS CONTAINING ACRYLIC SOFT LINER ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES) Abstract   PDF
กมลวรรณ คำทรัพย์, ณปภา เอี่ยมจิรกุล, ปิยะนารถ เอกวรพจน์
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 ผลของกาวพอลิยูริเทนต่อสมบัติการยึดติดระหว่างยางวัลคาไนซ์และหนังสังเคราะห์ (THE EFFECT OF POLYURETHANE ADHESIVE FOR ADHESION PROPERTY OF VULCANIZED RUBBER AND SYNTHETIC LEATHER) Abstract   PDF
ตะวัน โบว์พัฒนากุล, อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ผลของความเข้มข้นของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณสมบัติทางทางเคมีของข้าวพันธุ์ดอกพะยอม (Oryza sativa L. var. Dokpayom) (EFFECTS OF POTASSIUM FERTILIZER CONCENTRATIONS ON CHEMICAL PROPERTIES OF Oryza sativa L. var. Dokpayom) Abstract   PDF
นูรีย๊ะ มิยะ, อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, ณัฐธยาน์ ฟาน เบม
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ผลของค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของดินขาวลำปางที่เติมวัตถุดิบกลุ่มฟลักซ์ต่างกัน (THE COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION OF LAMPANG KAOLINITE AT DIFFERENT FLUX MATERIAL) Abstract   PDF
ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER) Abstract   PDF
วรวุฒิ สหัสเนตร, สุวิทย์ วิมลจิตต์
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ผลของปัจจัยตัวแปรเสริมของการแอโนไดเซชันต่อลักษณะสัณฐานพื้นผิวของไทเทเนียมบริสุทธิ์ทางการค้า (EFFECT OF ANODISATION PARAMETERS ON SURFACE MORPHOLOGY OF COMMERCIALLY PURE TITANIUM) Abstract   PDF
อารียา เอี่ยมบู่, จุฑามาส คงกะพัน, ธานุวัฒน์ กุลเรือง, อัจฉราวดี ทองอ่อน
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 ผลของผงขี้เลื่อยและน้ำยางพาราต่อสมบัติของคอมพอสิตโฟมแป้งมันสำปะหลัง (EFFECT OF WOOD SAWDUST AND RUBBER LATEX ON PROPERTIES OF TAPIOCA STARCH COMPOSITE FOAM) Abstract   PDF
มณิศรา พิริยวิรุตม์, บำรุง เลิศลอยกุลชัย
 
Vol 10, No 20 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณผลผลิตน้ำมัน คุณสมบัติทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันเมล็ดมะละกอ Abstract   PDF
หนึ่งฤทัย หนุนยศ, ระจิตร สุวพานิช, กิตติชัย บรรจง
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน้ำตาล (THE EFFECT OF MORDANTS ON THE COLORFASTNESS OF NATURAL BROWN COLORED COTTON FABRIC) Abstract   PDF
กชกร สกุลบริสุทธิ์, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 ผลของสารเพิ่มความคงตัวบางชนิดต่อคุณภาพของไอศกรีมน้ำนมข้าวโพด (EFFECT OF STABILIZERS ON QUALITIES OF CORN MILK ICE CREAM) Abstract   PDF
จันทิมา ภูงามเงิน, ณัฐธยาน์ ชูสุข, นฤมล นามซุย, สุวรรณา ไชโย
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ผลของสาหร่าย Scenedesmus sp. ต่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อการผลิตไขมัน (THE EFFECT OF SCENEDESMUS SP. ON REDUCING CARBON DIOXIDE AFFECTING LIPID PRODUCTIVITY) Abstract   PDF
ครรชิต เงินคำคง, ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ, นันท์นภัส เงินคำคง, บัญจรัตน์ โจลานันท์
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ผลขององศาการฉีดต่อสมรรถนะและการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าเมื่อใช้ไดเมทิลอีเทอร์เป็นเชื้อเพลิงหลัก (INFLUENCE OF INGECTION TIMING ON PERFORMANCE AND COMBUSTION OF AN IDI ENGINE FUELLED WITH DME) Abstract   PDF
คณิต วัฒนวิเชียร, อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือกข้าวโพด (EFFECT OF HYDROGEN PEROXIDE ON WHITENESS INDEX AND STRENGTH OF CORN HUSK) Abstract   PDF
วัลภา แต้มทอง, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 ผลบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและความพึงพอใจของตำรับน้ำมันหอมระเหยสูตรผสม (MUSCLE PAIN RELIEF EFFECT AND SATISFACTION OF BLENDED ESSENTIAL OIL PREPARATION) Abstract   PDF
ไมตรี กุลบุตร, ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 พืชสมุนไพรไทย: ประยงค์ (Aglaia odorata Lour.) (THAI MEDICINAL PLANT: PRAYONG (AGLAIA ODORATA LOUR.)) Abstract   PDF
Nantiya Joycharat, Nannapat Petworapan, Bunlong Tuisuk, Ratanawadee Sreenuan
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 ภาวะผู้นำและการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตพยาบาลศาสตร์ (LEADERSHIP AND HEALTH PROMOTION IN NURSING STUDENTS) Abstract   PDF
Kallaya Wiriya, Chadaporn Watanawilai, Paradee Prasertwong, Wilawon Sairodrung
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนิสิตทันตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (MENTAL HEALTH AND ASSOCIATED FACTORS IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL STUDENTS) Abstract   PDF
ณัฐวุธ แก้วสุทธา, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, วิกุล วิสาลเสสถ์
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 มณีเวชเพื่อชีวิตง่ายๆ สบายๆ (SIMPLE WAY TO MAKE LIFE EASIER BY MANEEVEDA) Details   PDF
นภดล นิงสานนท์
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ระบบตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเว็บสำหรับผู้ประกอบการหอพัก (WEB-BASED ELECTRICITY CONSUMPTION MONITORING SYSTEM FOR DORMITORY ENTREPRENEURS) Abstract   PDF
สมศักดิ์ อภิรักษ์สมบัติ
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (UNIVERSITY RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (URMS)) Abstract   PDF
วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์, สมภพ รอดอัมพร, กฤษกร นาโสก, อิทธิ สงวนดี
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 ระบบไดอะไลซิสต่อเนื่องร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำในไวน์ (ON-LINE DIALYSIS SYSTEM COUPLED TO ANALYTICAL METHODS FOR THE DETERMINATION OF LOW MOLECULAR WEIGHT ORGANIC ACIDS IN WINE) Abstract   PDF
Orawan Kritsunankul
 
201 - 225 of 260 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th