Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION) Abstract   PDF
สุธรรม ศรีหล่มสัก, อ่อนลมี กมลอินทร์, ธิดารัตน์ เพริศแก้ว, กฤษดา ภูมลี
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN) Abstract   PDF
สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์, สุปริณญา มองเพ็ชร
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง (FACTORS AFFECTING THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY IN COMMUNITY : A CASE STUDY OF COMMUNITY IN A CENTRAL REGION OF THAILAND) Abstract   PDF
Wisakha Phoochinda, Vivat Keawdounglek
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น (FACTORS RELATED TO HbA1c LEVELS IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS AT PRAYUEN HOSPITAL IN KHON KAEN PROVINCE) Abstract   PDF
คนึงนุช แจ้งพรมมา, พัทธนันท์ คงทอง
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสกัดเพคตินจากลูกตาลสุกด้วยน้ำโดยไม่ปรับพีเอช (FACTORS AFFECT PECTIN EXTRACTION PROCESS FROM RIPEN SUGAR PALM BY WATER WITHOUT pH ADJUSTING) Abstract   PDF
จรัญญา อับดุลสลาม, กิตติชัย บรรจง
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่ (THE EFFECTS OF DECISION FACTORS ON POWER PLANTS CONSTRUCTION IN KRABI PROVINCE) Abstract   PDF
วัฒนพนธ์ สุวรรณเนาว์, ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการผ่าตัดผ่านกล้องในประเทศไทย: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2548-2550 (FACTORS ASSOCIATED WITH THE USE OF LAPAROSCOPIC SURGERY IN THAILAND: RESULTS FROM NATIONWIDE INPATIENT DATABASE 2005-2007) Abstract   PDF
วชิรานี วงศ์ก้อม, คัคนางค์ ไชยศิริ, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, ยศ ตีระวัฒนานนท์
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของผู้สูงอายุ: การประยุกต์ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง (FACTORS AFFECTING ELDERLY’S DECISIONS TO USE PUBLIC TRANSPORTATION: THE APPLICATION OF STRUCTURAL EQUATION MODEL) Abstract   PDF
กาญจน์กรอง สุอังคะ
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE) Abstract   PDF
สิริมนต์ ชายเกตุ, ตลับพร หาญรุ่งโรจน์
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE) Abstract   PDF
อรุษา เชาวนลิขิต, อรัญญา มิ่งเมือง, ธิดารัตน์ กิจบรรลือวิทย์, น้ำปรุง ชลดำรงกุล
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 ผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อระบบทางการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKING ON E-LEARNING SYSTEMS) Abstract   PDF
Thawatphong Phithak, Neunghathai Khopolklang, Jitimon Angskun
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ผลกระทบต่อสุขภาพกายจากการสัมผัสพลังงานความร้อนขณะทำงานในกลุ่มคนทำนาเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม (PHYSICAL HEAL EFFECTS FROM OCCUPATIONAL EXPOSURE TO NATURAL HEAT AMONG SALT PRODUCTION WORKERS IN SAMUTSONGKHRAM PROVINCE) Abstract   PDF
จีรนันท์ จะเกร็ง, ฉันทนา ผดุงเทศ, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ผลของกระบวนการแปรรูปที่แตกต่างกันต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณแอนโธไซยานิน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และการยอมรับจากผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวก่ำ Abstract   PDF
วชิระ จิระรัตนรังษี, ปิยะพร บุตรพรหม
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 ผลของการบรรจุแบบสุญญากาศต่อคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของปลาส้มนครนายก (EFFECT OF VACUUM PACKING ON CHEMICAL, MICROBIOLOGICAL AND SENSORY CHARACTERISTICS OF NAKHON-NAYOK TRADITIONAL FERMENTED FISH (PLA-SOM)) Abstract   PDF
ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์, พรรณทิพา เจริญไทยกิจ, ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล, น้ำฝน รักขุมแก้ว, พิสุทธิ หนักแน่น
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 ผลของการสร้างฟิลด์เพลตบนโฟลทติ้งฟิลด์ริงต่อค่ากระแสรั่วและแรงดันพังทลายของไดโอดกำลัง (EFFECT OF FIELD PLATE ON FLOATING FIELD RING TO LEAKAGE CURRENT AND BREAKDOWN VOLTAGE OF POWER DIODE) Abstract   PDF
มนตรี แสนละมูล, ชาญเดช หรูอนันต์, อัมพร โพธิ์ใย
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ผลของการเติมสารนาโนเงินในสารฉาบแบบนุ่มชนิดอะคริลิกต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล (EFFECT OF SILVER NANOPRISMS CONTAINING ACRYLIC SOFT LINER ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES) Abstract   PDF
กมลวรรณ คำทรัพย์, ณปภา เอี่ยมจิรกุล, ปิยะนารถ เอกวรพจน์
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 ผลของกาวพอลิยูริเทนต่อสมบัติการยึดติดระหว่างยางวัลคาไนซ์และหนังสังเคราะห์ (THE EFFECT OF POLYURETHANE ADHESIVE FOR ADHESION PROPERTY OF VULCANIZED RUBBER AND SYNTHETIC LEATHER) Abstract   PDF
ตะวัน โบว์พัฒนากุล, อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ผลของความเข้มข้นของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณสมบัติทางทางเคมีของข้าวพันธุ์ดอกพะยอม (Oryza sativa L. var. Dokpayom) (EFFECTS OF POTASSIUM FERTILIZER CONCENTRATIONS ON CHEMICAL PROPERTIES OF Oryza sativa L. var. Dokpayom) Abstract   PDF
นูรีย๊ะ มิยะ, อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, ณัฐธยาน์ ฟาน เบม
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ผลของค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของดินขาวลำปางที่เติมวัตถุดิบกลุ่มฟลักซ์ต่างกัน (THE COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION OF LAMPANG KAOLINITE AT DIFFERENT FLUX MATERIAL) Abstract   PDF
ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER) Abstract   PDF
วรวุฒิ สหัสเนตร, สุวิทย์ วิมลจิตต์
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ผลของปัจจัยตัวแปรเสริมของการแอโนไดเซชันต่อลักษณะสัณฐานพื้นผิวของไทเทเนียมบริสุทธิ์ทางการค้า (EFFECT OF ANODISATION PARAMETERS ON SURFACE MORPHOLOGY OF COMMERCIALLY PURE TITANIUM) Abstract   PDF
อารียา เอี่ยมบู่, จุฑามาส คงกะพัน, ธานุวัฒน์ กุลเรือง, อัจฉราวดี ทองอ่อน
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 ผลของผงขี้เลื่อยและน้ำยางพาราต่อสมบัติของคอมพอสิตโฟมแป้งมันสำปะหลัง (EFFECT OF WOOD SAWDUST AND RUBBER LATEX ON PROPERTIES OF TAPIOCA STARCH COMPOSITE FOAM) Abstract   PDF
มณิศรา พิริยวิรุตม์, บำรุง เลิศลอยกุลชัย
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน้ำตาล (THE EFFECT OF MORDANTS ON THE COLORFASTNESS OF NATURAL BROWN COLORED COTTON FABRIC) Abstract   PDF
กชกร สกุลบริสุทธิ์, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 ผลของสารเพิ่มความคงตัวบางชนิดต่อคุณภาพของไอศกรีมน้ำนมข้าวโพด (EFFECT OF STABILIZERS ON QUALITIES OF CORN MILK ICE CREAM) Abstract   PDF
จันทิมา ภูงามเงิน, ณัฐธยาน์ ชูสุข, นฤมล นามซุย, สุวรรณา ไชโย
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ผลของสาหร่าย Scenedesmus sp. ต่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อการผลิตไขมัน (THE EFFECT OF SCENEDESMUS SP. ON REDUCING CARBON DIOXIDE AFFECTING LIPID PRODUCTIVITY) Abstract   PDF
ครรชิต เงินคำคง, ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ, นันท์นภัส เงินคำคง, บัญจรัตน์ โจลานันท์
 
176 - 200 of 243 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th