Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Details   PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย
 
Vol 10, No 20 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Details   PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน Details   PDF
สุทัศน์ ยกส้าน
 
Vol 10, No 20 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 คุณภาพน้ำจากระบบการเก็บกักน้ำฝนจากหลังคาในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช Abstract   PDF
ปนัดดา พิบูลย์, ศิริอุมา เจาะจิตต์, วรัญญา สรเดช, อุษา มูฮัมหมัด
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 ตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิออกโซเมทาเลตที่แทนที่ด้วยเวเนเดียมสำหรับออกซิเดชันของไซโคลแอลเคนและแอลกอฮอล์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (VANADIUM (V)-SUBSTITUTED POLYOXOMETALATE CATALYST FOR OXIDATION OF CYCLOALKANES AND ALCOHOLS WITH HYDROGEN PEROXIDE) Abstract   PDF
Wimonrat Trakarnpruk
 
Vol 10, No 20 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ตัวแบบการถดถอยที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์ ประยุกต์ใช้กับจำนวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ Abstract   PDF
ปวริศา สุขเรื่อย, สำรวม จงเจริญ
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ทอรีนและฮีสตามีนในตัวอย่างปลาทะเล และปลาน้ำจืด (TAURINE AND HISTAMINE IN SEAFISH AND FRESHWATER FISH SAMPLES) Abstract   PDF
กาญจนา คล่องงานฉุย, พรพิมล ม่วงไทย
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS) Details   PDF
ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 นาฬิกาชีวภาพกับการนอนหลับ (BIOLOGICAL CLOCK AND SLEEP) Abstract   PDF
Orapin Chengpiew
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 บทบาทผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในการคัดกรองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (THE ROLE OF CAREGIVERS IN DAY CARE CENTERS TO SCREENING AND DEVELOPMENT PROMOTING OF EARLY CHILDHOOD) Abstract   PDF
ทัศนียา วังสะจันทานนท์, สุคนธ์ วรรธนะอมร, นิลภา จิระรัตนวรรณะ, นุชนารถ บรรทุมพร
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ประสบการณ์ความทุกข์ทางจิตใจของมารดาที่บุตรเสียชีวิตในครรภ์ (EXPERIENCE OF MENTAL SUFFERING IN MOTHERS WHO FACED WITH DEAD FETUS IN UTERO: DFIU) Abstract   PDF
กัลยา วิริยะ, อรพิน เกตุแก้วมณี
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ประโยชน์ของกากดินขาวลำปางต่อสมบัติเชิงกลของเนื้อดินเอิร์ทเทินแวร์ (USE OF LAMPANG WHITE CLAY RESIDUAL FORMECHANICAL PROPERTY OF EARTHENWARE CLAY) Abstract   PDF
อดุลย์ ทรายตัน
 
Vol 10, No 20 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ปริมาณคาร์บอนสะสมในต้นไม้ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Abstract   PDF
วัฒนณรงค์ มากพันธ์, จิตติมา รับไทรทอง, สุภาวดี แซะอาหลี
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้คอนกรีตเก่าบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสำหรับกำลังอัดสูงสุดของมอร์ตาร์ในงานปูนฉาบ (OPTIMUM USAGE OF RECYCLE CONCRETE WITH DIFFERENT PARTICLE SIZE FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF MORTAR PLASTERING) Abstract   PDF
สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า, อาภา สธนเสาวภาคย์
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION) Abstract   PDF
สุธรรม ศรีหล่มสัก, อ่อนลมี กมลอินทร์, ธิดารัตน์ เพริศแก้ว, กฤษดา ภูมลี
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN) Abstract   PDF
สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์, สุปริณญา มองเพ็ชร
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง (FACTORS AFFECTING THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY IN COMMUNITY : A CASE STUDY OF COMMUNITY IN A CENTRAL REGION OF THAILAND) Abstract   PDF
Wisakha Phoochinda, Vivat Keawdounglek
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น (FACTORS RELATED TO HbA1c LEVELS IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS AT PRAYUEN HOSPITAL IN KHON KAEN PROVINCE) Abstract   PDF
คนึงนุช แจ้งพรมมา, พัทธนันท์ คงทอง
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสกัดเพคตินจากลูกตาลสุกด้วยน้ำโดยไม่ปรับพีเอช (FACTORS AFFECT PECTIN EXTRACTION PROCESS FROM RIPEN SUGAR PALM BY WATER WITHOUT pH ADJUSTING) Abstract   PDF
จรัญญา อับดุลสลาม, กิตติชัย บรรจง
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่ (THE EFFECTS OF DECISION FACTORS ON POWER PLANTS CONSTRUCTION IN KRABI PROVINCE) Abstract   PDF
วัฒนพนธ์ สุวรรณเนาว์, ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการผ่าตัดผ่านกล้องในประเทศไทย: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2548-2550 (FACTORS ASSOCIATED WITH THE USE OF LAPAROSCOPIC SURGERY IN THAILAND: RESULTS FROM NATIONWIDE INPATIENT DATABASE 2005-2007) Abstract   PDF
วชิรานี วงศ์ก้อม, คัคนางค์ ไชยศิริ, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, ยศ ตีระวัฒนานนท์
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของผู้สูงอายุ: การประยุกต์ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง (FACTORS AFFECTING ELDERLY’S DECISIONS TO USE PUBLIC TRANSPORTATION: THE APPLICATION OF STRUCTURAL EQUATION MODEL) Abstract   PDF
กาญจน์กรอง สุอังคะ
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE) Abstract   PDF
สิริมนต์ ชายเกตุ, ตลับพร หาญรุ่งโรจน์
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE) Abstract   PDF
อรุษา เชาวนลิขิต, อรัญญา มิ่งเมือง, ธิดารัตน์ กิจบรรลือวิทย์, น้ำปรุง ชลดำรงกุล
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 ผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อระบบทางการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKING ON E-LEARNING SYSTEMS) Abstract   PDF
Thawatphong Phithak, Neunghathai Khopolklang, Jitimon Angskun
 
176 - 200 of 260 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th