Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การแตกตัวด้วยความร้อนเชิงตัวเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันสบู่ดำไปเป็นเชื้อเพลิงเหลวบน HZSM-5 (THERMAL CATALYTIC CRACKING OF JATROPHA OIL TO LIQUID FUELS OVER HZSM-5) Abstract   PDF
Raweevan Sawasraksa, Tharapong Vitidsant, Witchakorn Charusiri
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ (SEPARATION OF OIL AND SOLIDS FROM PALM OIL MILL EFFLUENT BY BIOLOGICAL METHOD USING ENZYME AND MICROORGANISM) Abstract   PDF
เสถียรพงษ์ อุดมศิลป์, พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การแยกประเภทของนิวคลีโอไทด์โดยใช้เซนเซอร์แอเรย์ผ่านวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (DISCRIMINATION OF NUCLEOTIDES IN AQUEOUS SOLUTION BY THE SENSOR ARRAYS VIA PCA METHOD) Abstract   PDF
Chiraporn Chaicham, Kanet Wongrawee, Boosayarat Tomapatanaget
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การแสดงตัวอักษรไทยบนป้ายแสดงผลเมทริกซ์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบริการรับส่งข้อความสั้น (DISPLAY OF THAI ALPHABETS ON A MATRIX BROAD USING SMS ON MOBILE PHONES) Abstract   PDF
ธานินทร์ ดวงจันท์, ศิริพงษ์ ฉายสินธ์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การใช้ยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับอะดรีนาลินเปรียบเทียบกับลิโดเคนร้อยละสิบร่วมกับอีเฟดดรีนในการส่องกล้องโพรงจมูก (COMPARISON OF USING 2% LIDOCAIN WITH ADRENALINE TO 10% LIDOCAIN WITH EPHREDINE IN THE NASOENDOSCOPY) Abstract   PDF
Jarinratn Sirirattanapan
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การใช้สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในการป้องกันผิวหนังจากการถูกทำลายโดยรังสีอัลตราไวโอเลต (UTILIZATION OF NATURAL ANTIOXIDANTS IN THE PREVENTION OF ULTRAVIOLET-INDUCED SKIN DAMAGE) Abstract   PDF
Aranya Jutiviboonsuk
 
Vol 3 (2011): ปีที่ 3 ฉบับพิเศษที่ 2 มีนาคม 2554 กาวติดไม้ไร้สารฟอร์มัลดีไฮด์จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับน้ำมันชักแห้งธรรมชาติสำหรับงานแผ่นพาร์ทิเคิล (FORMALDEHYDE-FREE WOOD ADHESIVE FROM POLY (VINYL ALCOHOL) AND NATURAL DRYING OIL FOR PARTICLE BOARD) Abstract   PDF
ภคพล ลัคนาพรวิสิฐ, ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ, วรธรรม อุ่นจิตติชัย
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ความคงทนของสีและการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมชา (COLOUR FASTNESS AND UV PROTECTION OF SILK DYED WITH TEA) Abstract   PDF
มาหามะสูไฮมี มะแซ, ภัทราภา จ้อยพจน์, ภาณุมาศ ชูพูล, พรชัย ศรีสว่าง, นพรัตน์ นวลมังสอ
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการศึกษาต่อคะแนนการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) ของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Abstract   PDF
Nathawut Kaewsutha, Serena Siraratna Sakoolnamarka
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ความสัมพันธ์ของสันกระพุ้งแก้มเหตุสบฟันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคในกลุ่มข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว: การสำรวจเบื้องต้นในคณะทันแพทยศาสตร์ของไทย 4 สถาบันในช่วงเวลาหนึ่ง Abstract   PDF
Sorasun Rungsiyanont, Pensri Photipakde, Pornpan Piboonratanakij, Patrayu Taebunpakul, Kajorndej Wanaratana
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของไลเคนกับชนิดไม้ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก (THE RELATIONS OF LICHEN DIVERSITY AND TREE SPECIES IN NATURAL TOURISM SITES, KHUNDAN PRAKARNCHON RESERVOIR, NAKHONNAYOK PROVINCE) Abstract   PDF
วิรงรอง ดวงใจ, อรินทม์ งามนิยม, ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, ภัทรพงษ์ เกริสกุล, อัญชัญ ตัณฑเทศ, ทายาท ศรียาภัย, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 ความเป็นพิษของแอนทราซีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าพืชตระกูลถั่วหลังงอก (PHYTOTOXICITY OF ANTHRACENE AND PHENANTHRENE CONTAMINANTS IN SOIL ON LEGUME SEED GERMINATION AND SUBSEQUENT SEEDLING GROWTH) Abstract   PDF
Khanitta Somtrakoon, Duanganong Phalaphol, Waraporn Chouychai
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 ความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานของแรงงานนอกระบบในชุมชนมุสลิม:กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (HEALTH RISK IN WORKING OF THE INFORMAL WORKERS IN MUSLIM COMMUNITY: CASE STUDY OF BANGPOO MUNICIPALITY, YARING DISTRICT, PHATTHANI PROVINCE) Abstract   PDF
อุสมาน แวหะยี, พัทธนันท์ คงทอง
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ความเหมาะสมของดินพรุเพื่อการปลูกปาล์มน้ำมันในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (SUITABILITY OF PEAT SOIL FOR OIL PALM PLANTATION IN KARAKET SUB-DISTRICT CHIANYAI DISTRICT NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE) Abstract   PDF
ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา, เอ็จ สโรบล, วิพักตร์ จินตนา, กฤตยากานต์ เดชดี
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Details   PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Details   PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน Details   PDF
สุทัศน์ ยกส้าน
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 ตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิออกโซเมทาเลตที่แทนที่ด้วยเวเนเดียมสำหรับออกซิเดชันของไซโคลแอลเคนและแอลกอฮอล์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (VANADIUM (V)-SUBSTITUTED POLYOXOMETALATE CATALYST FOR OXIDATION OF CYCLOALKANES AND ALCOHOLS WITH HYDROGEN PEROXIDE) Abstract   PDF
Wimonrat Trakarnpruk
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ทอรีนและฮีสตามีนในตัวอย่างปลาทะเล และปลาน้ำจืด (TAURINE AND HISTAMINE IN SEAFISH AND FRESHWATER FISH SAMPLES) Abstract   PDF
กาญจนา คล่องงานฉุย, พรพิมล ม่วงไทย
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS) Details   PDF
ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 นาฬิกาชีวภาพกับการนอนหลับ (BIOLOGICAL CLOCK AND SLEEP) Abstract   PDF
Orapin Chengpiew
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 บทบาทผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในการคัดกรองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (THE ROLE OF CAREGIVERS IN DAY CARE CENTERS TO SCREENING AND DEVELOPMENT PROMOTING OF EARLY CHILDHOOD) Abstract   PDF
ทัศนียา วังสะจันทานนท์, สุคนธ์ วรรธนะอมร, นิลภา จิระรัตนวรรณะ, นุชนารถ บรรทุมพร
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ประสบการณ์ความทุกข์ทางจิตใจของมารดาที่บุตรเสียชีวิตในครรภ์ (EXPERIENCE OF MENTAL SUFFERING IN MOTHERS WHO FACED WITH DEAD FETUS IN UTERO: DFIU) Abstract   PDF
กัลยา วิริยะ, อรพิน เกตุแก้วมณี
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ประโยชน์ของกากดินขาวลำปางต่อสมบัติเชิงกลของเนื้อดินเอิร์ทเทินแวร์ (USE OF LAMPANG WHITE CLAY RESIDUAL FORMECHANICAL PROPERTY OF EARTHENWARE CLAY) Abstract   PDF
อดุลย์ ทรายตัน
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้คอนกรีตเก่าบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสำหรับกำลังอัดสูงสุดของมอร์ตาร์ในงานปูนฉาบ (OPTIMUM USAGE OF RECYCLE CONCRETE WITH DIFFERENT PARTICLE SIZE FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF MORTAR PLASTERING) Abstract   PDF
สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า, อาภา สธนเสาวภาคย์
 
151 - 175 of 243 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th