Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การเปรียบเทียบความต้านทานต่อการแตกหักของฟันรักษารากที่มีขนาดคลองรากฟันกว้างมาก (ผนังคลองรากฟันบาง) เมื่อใช้เดือยไฟเบอร์จำนวนต่างๆ กัน Abstract   PDF
อุษณีย์ ปึงไพบูลย์, ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน, นิศากร เวศย์วิริยะกูล
 
Vol 10, No 20 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแยกตัวประกอบของชุดข้อมูลที่มีเลขประจำหลักเดียวกัน ตั้งแต่ 2 – 20 หลักด้วย Pollard’s rho Algorithm และ Fermat’s Factorization Method Abstract   PDF
จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ, ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับการแจกแจงปรกติชุดคำสั่งนอร์เทสต์ในโปรแกรมอาร์ (AN EFFICIENCY COMPARISON OF TEST STATISTIC FOR NORMAL DISTRIBUTION OF NORTEST PACKAGE IN R PROGRAM) Abstract   PDF
ศุภรัตน์ มีประพันธ์, อัชฌา อระวีพร
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีข้อมูลมีการแจกแจงเสถียรปกติ การแจกแจงโคชี และการแจกแจงเลวี่ (THE COMPARISON OF CLASSIFICATION WITH STABLE-NORMAL CAUCHY AND LE’VY DISTRIBUTIONS) Abstract   PDF
ณัฏฐินี ดีแท้, สุภาพร คลังเพ็ชร์
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การเปรียบเทียบวิธีการแยกฟอลต์ภายในและภายนอกหม้อแปลงด้วยการแปลงเวฟเล็ต (DISCRIMINATING COMPARISON BETWEEN INTERNAL FAULT AND EXTERNAL FAULT IN POWER TRANSFORMER USING DISCRETE WAVELET TRANSFORM) Abstract   PDF
จิตติพงษ์ กล่อมจิตต์, อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การเพิ่มความแข็งแรงของต้นกล้าข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลังโดยวิธีการแช่เมล็ดและท่อนพันธุ์ในสารละลายแคลเซียม โบรอน และสังกะสี (INCREASING SEEDLING VIGOR OF RICE, MAIZE AND CASSAVA BY SOAKING SEEDS AND STEM CUTTINGS IN Ca B and Zn SOLUTION) Abstract   PDF
เจนจิรา หม่องอ้น, สุคนธมาส เปรมปรุงวิทย์, สยมพร นากลาง, วาสนา เสนาพล, อารมย์ จันทะสอน
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS) Abstract   PDF
อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ, จักรกฤษณ์ จันทรศิริ
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายไร้สาย (MOBILE LEARNING IN MEDICINE THROUGH WIRELESS NETWORK) Abstract   PDF
ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การแก้ไขสีฟันคล้ำในฟันที่มีชีวิต (CORRECTION OF TOOTH DISCOLORATION IN VITAL TOOTH) Abstract   PDF
Piyanart Ekworapoj
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การแตกตัวด้วยความร้อนเชิงตัวเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันสบู่ดำไปเป็นเชื้อเพลิงเหลวบน HZSM-5 (THERMAL CATALYTIC CRACKING OF JATROPHA OIL TO LIQUID FUELS OVER HZSM-5) Abstract   PDF
Raweevan Sawasraksa, Tharapong Vitidsant, Witchakorn Charusiri
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ (SEPARATION OF OIL AND SOLIDS FROM PALM OIL MILL EFFLUENT BY BIOLOGICAL METHOD USING ENZYME AND MICROORGANISM) Abstract   PDF
เสถียรพงษ์ อุดมศิลป์, พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การแยกประเภทของนิวคลีโอไทด์โดยใช้เซนเซอร์แอเรย์ผ่านวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (DISCRIMINATION OF NUCLEOTIDES IN AQUEOUS SOLUTION BY THE SENSOR ARRAYS VIA PCA METHOD) Abstract   PDF
Chiraporn Chaicham, Kanet Wongrawee, Boosayarat Tomapatanaget
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การแสดงตัวอักษรไทยบนป้ายแสดงผลเมทริกซ์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบริการรับส่งข้อความสั้น (DISPLAY OF THAI ALPHABETS ON A MATRIX BROAD USING SMS ON MOBILE PHONES) Abstract   PDF
ธานินทร์ ดวงจันท์, ศิริพงษ์ ฉายสินธ์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การใช้ยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับอะดรีนาลินเปรียบเทียบกับลิโดเคนร้อยละสิบร่วมกับอีเฟดดรีนในการส่องกล้องโพรงจมูก (COMPARISON OF USING 2% LIDOCAIN WITH ADRENALINE TO 10% LIDOCAIN WITH EPHREDINE IN THE NASOENDOSCOPY) Abstract   PDF
Jarinratn Sirirattanapan
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การใช้สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในการป้องกันผิวหนังจากการถูกทำลายโดยรังสีอัลตราไวโอเลต (UTILIZATION OF NATURAL ANTIOXIDANTS IN THE PREVENTION OF ULTRAVIOLET-INDUCED SKIN DAMAGE) Abstract   PDF
Aranya Jutiviboonsuk
 
Vol 3 (2011): ปีที่ 3 ฉบับพิเศษที่ 2 มีนาคม 2554 กาวติดไม้ไร้สารฟอร์มัลดีไฮด์จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับน้ำมันชักแห้งธรรมชาติสำหรับงานแผ่นพาร์ทิเคิล (FORMALDEHYDE-FREE WOOD ADHESIVE FROM POLY (VINYL ALCOHOL) AND NATURAL DRYING OIL FOR PARTICLE BOARD) Abstract   PDF
ภคพล ลัคนาพรวิสิฐ, ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ, วรธรรม อุ่นจิตติชัย
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ความคงทนของสีและการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมชา (COLOUR FASTNESS AND UV PROTECTION OF SILK DYED WITH TEA) Abstract   PDF
มาหามะสูไฮมี มะแซ, ภัทราภา จ้อยพจน์, ภาณุมาศ ชูพูล, พรชัย ศรีสว่าง, นพรัตน์ นวลมังสอ
 
Vol 10, No 20 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ความสัมพันธ์ของการทรงตัวระหว่างแนวแกนร่างกายกับค่าจุดศูนย์กลางแรงดันในกลุ่มการสบฟันประเภทต่างๆ Abstract   PDF
วรินทร โอภาสสัจจะกุล, พรสวรรค์ ธนธรวงศ์
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการศึกษาต่อคะแนนการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) ของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Abstract   PDF
Nathawut Kaewsutha, Serena Siraratna Sakoolnamarka
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ความสัมพันธ์ของสันกระพุ้งแก้มเหตุสบฟันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคในกลุ่มข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว: การสำรวจเบื้องต้นในคณะทันแพทยศาสตร์ของไทย 4 สถาบันในช่วงเวลาหนึ่ง Abstract   PDF
Sorasun Rungsiyanont, Pensri Photipakde, Pornpan Piboonratanakij, Patrayu Taebunpakul, Kajorndej Wanaratana
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของไลเคนกับชนิดไม้ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก (THE RELATIONS OF LICHEN DIVERSITY AND TREE SPECIES IN NATURAL TOURISM SITES, KHUNDAN PRAKARNCHON RESERVOIR, NAKHONNAYOK PROVINCE) Abstract   PDF
วิรงรอง ดวงใจ, อรินทม์ งามนิยม, ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, ภัทรพงษ์ เกริสกุล, อัญชัญ ตัณฑเทศ, ทายาท ศรียาภัย, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 ความเป็นพิษของแอนทราซีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าพืชตระกูลถั่วหลังงอก (PHYTOTOXICITY OF ANTHRACENE AND PHENANTHRENE CONTAMINANTS IN SOIL ON LEGUME SEED GERMINATION AND SUBSEQUENT SEEDLING GROWTH) Abstract   PDF
Khanitta Somtrakoon, Duanganong Phalaphol, Waraporn Chouychai
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 ความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานของแรงงานนอกระบบในชุมชนมุสลิม:กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (HEALTH RISK IN WORKING OF THE INFORMAL WORKERS IN MUSLIM COMMUNITY: CASE STUDY OF BANGPOO MUNICIPALITY, YARING DISTRICT, PHATTHANI PROVINCE) Abstract   PDF
อุสมาน แวหะยี, พัทธนันท์ คงทอง
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ความเหมาะสมของดินพรุเพื่อการปลูกปาล์มน้ำมันในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (SUITABILITY OF PEAT SOIL FOR OIL PALM PLANTATION IN KARAKET SUB-DISTRICT CHIANYAI DISTRICT NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE) Abstract   PDF
ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา, เอ็จ สโรบล, วิพักตร์ จินตนา, กฤตยากานต์ เดชดี
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Details   PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย
 
151 - 175 of 260 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th