Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ความสัมพันธ์ของสันกระพุ้งแก้มเหตุสบฟันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคในกลุ่มข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว: การสำรวจเบื้องต้นในคณะทันแพทยศาสตร์ของไทย 4 สถาบันในช่วงเวลาหนึ่ง Abstract   PDF
Sorasun Rungsiyanont, Pensri Photipakde, Pornpan Piboonratanakij, Patrayu Taebunpakul, Kajorndej Wanaratana
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของไลเคนกับชนิดไม้ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก (THE RELATIONS OF LICHEN DIVERSITY AND TREE SPECIES IN NATURAL TOURISM SITES, KHUNDAN PRAKARNCHON RESERVOIR, NAKHONNAYOK PROVINCE) Abstract   PDF
วิรงรอง ดวงใจ, อรินทม์ งามนิยม, ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, ภัทรพงษ์ เกริสกุล, อัญชัญ ตัณฑเทศ, ทายาท ศรียาภัย, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 ความเป็นพิษของแอนทราซีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าพืชตระกูลถั่วหลังงอก (PHYTOTOXICITY OF ANTHRACENE AND PHENANTHRENE CONTAMINANTS IN SOIL ON LEGUME SEED GERMINATION AND SUBSEQUENT SEEDLING GROWTH) Abstract   PDF
Khanitta Somtrakoon, Duanganong Phalaphol, Waraporn Chouychai
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 ความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานของแรงงานนอกระบบในชุมชนมุสลิม:กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (HEALTH RISK IN WORKING OF THE INFORMAL WORKERS IN MUSLIM COMMUNITY: CASE STUDY OF BANGPOO MUNICIPALITY, YARING DISTRICT, PHATTHANI PROVINCE) Abstract   PDF
อุสมาน แวหะยี, พัทธนันท์ คงทอง
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ความเหมาะสมของดินพรุเพื่อการปลูกปาล์มน้ำมันในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (SUITABILITY OF PEAT SOIL FOR OIL PALM PLANTATION IN KARAKET SUB-DISTRICT CHIANYAI DISTRICT NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE) Abstract   PDF
ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา, เอ็จ สโรบล, วิพักตร์ จินตนา, กฤตยากานต์ เดชดี
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Details   PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน Details   PDF
สุทัศน์ ยกส้าน
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 ตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิออกโซเมทาเลตที่แทนที่ด้วยเวเนเดียมสำหรับออกซิเดชันของไซโคลแอลเคนและแอลกอฮอล์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (VANADIUM (V)-SUBSTITUTED POLYOXOMETALATE CATALYST FOR OXIDATION OF CYCLOALKANES AND ALCOHOLS WITH HYDROGEN PEROXIDE) Abstract   PDF
Wimonrat Trakarnpruk
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ทอรีนและฮีสตามีนในตัวอย่างปลาทะเล และปลาน้ำจืด (TAURINE AND HISTAMINE IN SEAFISH AND FRESHWATER FISH SAMPLES) Abstract   PDF
กาญจนา คล่องงานฉุย, พรพิมล ม่วงไทย
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS) Details   PDF
ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 นาฬิกาชีวภาพกับการนอนหลับ (BIOLOGICAL CLOCK AND SLEEP) Abstract   PDF
Orapin Chengpiew
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 บทบาทผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในการคัดกรองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (THE ROLE OF CAREGIVERS IN DAY CARE CENTERS TO SCREENING AND DEVELOPMENT PROMOTING OF EARLY CHILDHOOD) Abstract   PDF
ทัศนียา วังสะจันทานนท์, สุคนธ์ วรรธนะอมร, นิลภา จิระรัตนวรรณะ, นุชนารถ บรรทุมพร
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ประสบการณ์ความทุกข์ทางจิตใจของมารดาที่บุตรเสียชีวิตในครรภ์ (EXPERIENCE OF MENTAL SUFFERING IN MOTHERS WHO FACED WITH DEAD FETUS IN UTERO: DFIU) Abstract   PDF
กัลยา วิริยะ, อรพิน เกตุแก้วมณี
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ประโยชน์ของกากดินขาวลำปางต่อสมบัติเชิงกลของเนื้อดินเอิร์ทเทินแวร์ (USE OF LAMPANG WHITE CLAY RESIDUAL FORMECHANICAL PROPERTY OF EARTHENWARE CLAY) Abstract   PDF
อดุลย์ ทรายตัน
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION) Abstract   PDF
สุธรรม ศรีหล่มสัก, อ่อนลมี กมลอินทร์, ธิดารัตน์ เพริศแก้ว, กฤษดา ภูมลี
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN) Abstract   PDF
สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์, สุปริณญา มองเพ็ชร
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง (FACTORS AFFECTING THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY IN COMMUNITY : A CASE STUDY OF COMMUNITY IN A CENTRAL REGION OF THAILAND) Abstract   PDF
Wisakha Phoochinda, Vivat Keawdounglek
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสกัดเพคตินจากลูกตาลสุกด้วยน้ำโดยไม่ปรับพีเอช (FACTORS AFFECT PECTIN EXTRACTION PROCESS FROM RIPEN SUGAR PALM BY WATER WITHOUT pH ADJUSTING) Abstract   PDF
จรัญญา อับดุลสลาม, กิตติชัย บรรจง
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่ (THE EFFECTS OF DECISION FACTORS ON POWER PLANTS CONSTRUCTION IN KRABI PROVINCE) Abstract   PDF
วัฒนพนธ์ สุวรรณเนาว์, ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการผ่าตัดผ่านกล้องในประเทศไทย: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2548-2550 (FACTORS ASSOCIATED WITH THE USE OF LAPAROSCOPIC SURGERY IN THAILAND: RESULTS FROM NATIONWIDE INPATIENT DATABASE 2005-2007) Abstract   PDF
วชิรานี วงศ์ก้อม, คัคนางค์ ไชยศิริ, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, ยศ ตีระวัฒนานนท์
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของผู้สูงอายุ: การประยุกต์ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง (FACTORS AFFECTING ELDERLY’S DECISIONS TO USE PUBLIC TRANSPORTATION: THE APPLICATION OF STRUCTURAL EQUATION MODEL) Abstract   PDF
กาญจน์กรอง สุอังคะ
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE) Abstract   PDF
สิริมนต์ ชายเกตุ, ตลับพร หาญรุ่งโรจน์
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE) Abstract   PDF
อรุษา เชาวนลิขิต, อรัญญา มิ่งเมือง, ธิดารัตน์ กิจบรรลือวิทย์, น้ำปรุง ชลดำรงกุล
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 ผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อระบบทางการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKING ON E-LEARNING SYSTEMS) Abstract   PDF
Thawatphong Phithak, Neunghathai Khopolklang, Jitimon Angskun
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 ผลกระทบต่อสุขภาพกายจากการสัมผัสพลังงานความร้อนขณะทำงานในกลุ่มคนทำนาเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม (PHYSICAL HEAL EFFECTS FROM OCCUPATIONAL EXPOSURE TO NATURAL HEAT AMONG SALT PRODUCTION WORKERS IN SAMUTSONGKHRAM PROVINCE) Abstract   PDF
จีรนันท์ จะเกร็ง, ฉันทนา ผดุงเทศ, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
 
151 - 175 of 226 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th