Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การหาค่าเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์โวลต์เทจของหม้อแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (AN APPROPRIATE IMPEDANCE VOLTAGE PERCENTAGE COMPUTATION OF GENERATOR TRANSFORMER FOR SMALL POWER PRODUCER) Abstract   PDF
อุษณี อนันตผลสมบัติ, ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การอธิบายขั้นตอนการทำงานของวิธีการพาทิเคิลสวอมออปติไมเซชันผ่านตัวอย่าง (AN EXPLANATION OF PARTICLE SWARM OPTIMIZATION’S PROCEDURE VIA EXAMPLES) Abstract   PDF
พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การออกแบบกระบวนการลงลายมือชื่อดิจิทัลตามตำแหน่งงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (THE DESIGN OF THE POSITION BASED DIGITAL SIGNATURE PROCESSES FOR THE GOVERNMENT ORGANIZATIONS) Abstract   PDF
สุปราณี ลี้เจริญ, สมชาย นำประเสริฐชัย
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 การออกแบบด้ามเครื่องมือตัดแบบสั่นสองทิศทางสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี (DESIGN OF TWO-DIRECTION VIBRATION CUTTING TOOL HOLDER FOR CONVENTIONAL CNC TURNING MACHINE) Abstract   PDF
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 การออกแบบและทดสอบดิฟฟิวเซอร์ประกอบร่วมกับใบพัดคอมเพรสเซอร์วีลแบบการไหลผ่านของอากาศตามแนวรัศมีโดยใช้เทคนิควิธีการถ่ายภาพอนุภาค (DESIGN AND TEST OF A DIFFUSER FOR A RADIAL FLOW COMPRESSOR WHEEL USING PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY (PIV)) Abstract   PDF
วิชัย สินจักร์, ไพศาล นาผล, พิชัย อัษฎมงคล
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดคราบน้ำมันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ (DESIGN AND CONSTRUCTION OF ENGINE PARTS OIL CLEANING MACHINE) Abstract   PDF
nipon ratchawut, Pairust Vongyuttakrai, Ophat Sukwan
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 การเกิดสีดำคล้ำในซีอิ๊วที่ได้จากถั่วเหลืองและถั่วมะแฮะ (BROWNING IN SOY SAUCE FERMENTEM FROM SOYBEAN AND PIGEON PEAS) Abstract   PDF
วันดี ขามประโคน, พรพิมล ม่วงไทย
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การเปรียบเทียบการบีบอัดภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจำแนกรายละเอียดทางภูมิศาสตร์ (COMPARISON OF SATELLITE IMAGE COMPRESSION FOR GEOGRAPHICAL CLASSIFICATION) Abstract   PDF
ธารวิทย์ เสวกดรุณทร, วิชัย พันธนะหิรัญ
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การเปรียบเทียบความต้านทานต่อการแตกหักของฟันรักษารากที่มีขนาดคลองรากฟันกว้างมาก (ผนังคลองรากฟันบาง) เมื่อใช้เดือยไฟเบอร์จำนวนต่างๆ กัน Abstract   PDF
อุษณีย์ ปึงไพบูลย์, ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน, นิศากร เวศย์วิริยะกูล
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับการแจกแจงปรกติชุดคำสั่งนอร์เทสต์ในโปรแกรมอาร์ (AN EFFICIENCY COMPARISON OF TEST STATISTIC FOR NORMAL DISTRIBUTION OF NORTEST PACKAGE IN R PROGRAM) Abstract   PDF
ศุภรัตน์ มีประพันธ์, อัชฌา อระวีพร
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีข้อมูลมีการแจกแจงเสถียรปกติ การแจกแจงโคชี และการแจกแจงเลวี่ (THE COMPARISON OF CLASSIFICATION WITH STABLE-NORMAL CAUCHY AND LE’VY DISTRIBUTIONS) Abstract   PDF
ณัฏฐินี ดีแท้, สุภาพร คลังเพ็ชร์
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การเปรียบเทียบวิธีการแยกฟอลต์ภายในและภายนอกหม้อแปลงด้วยการแปลงเวฟเล็ต (DISCRIMINATING COMPARISON BETWEEN INTERNAL FAULT AND EXTERNAL FAULT IN POWER TRANSFORMER USING DISCRETE WAVELET TRANSFORM) Abstract   PDF
จิตติพงษ์ กล่อมจิตต์, อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การเพิ่มความแข็งแรงของต้นกล้าข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลังโดยวิธีการแช่เมล็ดและท่อนพันธุ์ในสารละลายแคลเซียม โบรอน และสังกะสี (INCREASING SEEDLING VIGOR OF RICE, MAIZE AND CASSAVA BY SOAKING SEEDS AND STEM CUTTINGS IN Ca B and Zn SOLUTION) Abstract   PDF
เจนจิรา หม่องอ้น, สุคนธมาส เปรมปรุงวิทย์, สยมพร นากลาง, วาสนา เสนาพล, อารมย์ จันทะสอน
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS) Abstract   PDF
อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ, จักรกฤษณ์ จันทรศิริ
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายไร้สาย (MOBILE LEARNING IN MEDICINE THROUGH WIRELESS NETWORK) Abstract   PDF
ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การแก้ไขสีฟันคล้ำในฟันที่มีชีวิต (CORRECTION OF TOOTH DISCOLORATION IN VITAL TOOTH) Abstract   PDF
Piyanart Ekworapoj
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การแตกตัวด้วยความร้อนเชิงตัวเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันสบู่ดำไปเป็นเชื้อเพลิงเหลวบน HZSM-5 (THERMAL CATALYTIC CRACKING OF JATROPHA OIL TO LIQUID FUELS OVER HZSM-5) Abstract   PDF
Raweevan Sawasraksa, Tharapong Vitidsant, Witchakorn Charusiri
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ (SEPARATION OF OIL AND SOLIDS FROM PALM OIL MILL EFFLUENT BY BIOLOGICAL METHOD USING ENZYME AND MICROORGANISM) Abstract   PDF
เสถียรพงษ์ อุดมศิลป์, พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 การแยกประเภทของนิวคลีโอไทด์โดยใช้เซนเซอร์แอเรย์ผ่านวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (DISCRIMINATION OF NUCLEOTIDES IN AQUEOUS SOLUTION BY THE SENSOR ARRAYS VIA PCA METHOD) Abstract   PDF
Chiraporn Chaicham, Kanet Wongrawee, Boosayarat Tomapatanaget
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การแสดงตัวอักษรไทยบนป้ายแสดงผลเมทริกซ์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบริการรับส่งข้อความสั้น (DISPLAY OF THAI ALPHABETS ON A MATRIX BROAD USING SMS ON MOBILE PHONES) Abstract   PDF
ธานินทร์ ดวงจันท์, ศิริพงษ์ ฉายสินธ์
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การใช้ยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับอะดรีนาลินเปรียบเทียบกับลิโดเคนร้อยละสิบร่วมกับอีเฟดดรีนในการส่องกล้องโพรงจมูก (COMPARISON OF USING 2% LIDOCAIN WITH ADRENALINE TO 10% LIDOCAIN WITH EPHREDINE IN THE NASOENDOSCOPY) Abstract   PDF
Jarinratn Sirirattanapan
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การใช้สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในการป้องกันผิวหนังจากการถูกทำลายโดยรังสีอัลตราไวโอเลต (UTILIZATION OF NATURAL ANTIOXIDANTS IN THE PREVENTION OF ULTRAVIOLET-INDUCED SKIN DAMAGE) Abstract   PDF
Aranya Jutiviboonsuk
 
Vol 3 (2011): ปีที่ 3 ฉบับพิเศษที่ 2 มีนาคม 2554 กาวติดไม้ไร้สารฟอร์มัลดีไฮด์จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับน้ำมันชักแห้งธรรมชาติสำหรับงานแผ่นพาร์ทิเคิล (FORMALDEHYDE-FREE WOOD ADHESIVE FROM POLY (VINYL ALCOHOL) AND NATURAL DRYING OIL FOR PARTICLE BOARD) Abstract   PDF
ภคพล ลัคนาพรวิสิฐ, ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ, วรธรรม อุ่นจิตติชัย
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 ความคงทนของสีและการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมชา (COLOUR FASTNESS AND UV PROTECTION OF SILK DYED WITH TEA) Abstract   PDF
มาหามะสูไฮมี มะแซ, ภัทราภา จ้อยพจน์, ภาณุมาศ ชูพูล, พรชัย ศรีสว่าง, นพรัตน์ นวลมังสอ
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการศึกษาต่อคะแนนการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) ของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Abstract   PDF
Nathawut Kaewsutha, Serena Siraratna Sakoolnamarka
 
126 - 150 of 226 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th