Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การศึกษากากกาแฟและกากชามาใช้ประโยชน์ในรูปเชื้อเพลิงอัดแท่ง (A STUDY ON HOW TO UTILIZE COFFEE RESIDUE AND TEA RESIDUE FOR THE PRODUCTION OF BRIQUETTES) Abstract   PDF
นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล, พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การศึกษาการจับระหว่างโปรตีนเอวิดินและสเตรปตาวิดินกับตัวชี้บอกอนุพันธ์ของไพรีนชนิดใหม่โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี (BINDING OF AVIDIN AND STREPTAVIDIN WITH NEW PYRENYL PROBE BY SPECTROSCOPIC TECHNIQUES) Abstract   PDF
ปิ่นปินัทธ์ มะลัยแก้ว, อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การศึกษาการทำความเย็นด้วยคลื่นเสียง (STUDY OF SOUND WAVE COOLING) Abstract   PDF
สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม, วรนุช แจ้งสว่าง, นพพล มิ่งเมือง
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การศึกษาการปนเปื้อนของฝุ่นละอองรวมภายในและภายนอกอาคาร (A STUDY ON CONTAMINATION OF TOTAL SUSPENDED PARTICULATE IN AND OUT OF BUILDING) Abstract   PDF
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง, ปิยรัตน์ วิจิตรพงษา, วัลลี มีเพชร, สุพัตรา เตจารังสี
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การศึกษาการลดภาระความร้อน จากอุปกรณ์กันแดดภายนอกอาคารในพื้นที่หน้าต่างกระจกเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ: กรณีศึกษาห้องสมุด ชั้นสอง อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Abstract   PDF
กัญจนี ญาณะชัย, ธีรวุฒิ คูหาเปรมะ, พวงมุกดา วายุภักตร์
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 การศึกษาการเกิดสารประกอบ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2- เฟอร์ฟิวราลดีไฮด์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ดในน้ำผึ้ง (STUDY OF 5-HYDROXYMETHYL-2-FURALDEHYDE FROM MAILLARD REACTION IN HONEY) Abstract   PDF
อาทิตย์ กัณฐัศว์กำพล, พรพิมล ม่วงไทย, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การศึกษาการเกิดไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์จากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและปฏิกิริยาเมลลาร์ดในระบบต้นแบบ (STUDY ON THE OCCURRENCE OF HYDROXYMETHYLFURFURALDEHYDE FROM CARAMELLIZATION AND MAILLARD REACTIONS IN MODEL SYSTEMS) Abstract   PDF
พรพิมล ม่วงไทย, ยลรวี วิวัฒน์ชาญกิจ, มะยูโซ๊ะ กูโน
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของหอทำน้ำเย็นระบบปิดแบบไหลขวางกั้น (THE STUDY AND DESIGN OF HEAT TRANFER ENHANCEMENT OF CLOSED WET CROSSFLOW COOLING TOWER) Abstract   PDF
ดวงฤดี ชูตระกูล, พิชัย อัษฎมงคล, อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดการกดรัดเส้นประสาทมีเดี่ยนบริเวณอุโมงค์อุ้งมือในพนักงานโรงพยาบาลชลประทาน (A STUDY OF THE PREVALENCE AND RISK FACTORS OF CARPAL TUNNEL SYNDROME IN EMPLOYEES AT THE ROYAL IRRIGATION HOSPITAL) Abstract   PDF
สุพรรณี ปังสุวรรณ
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 การศึกษาความสามารถในการใช้งานของผู้สูงอายุที่มีต่อขนาดและรูปร่างปุ่มบนสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างแบบจำลองตรรกศาสตร์คลุมเครือ (A STUDY OF USABILITY OF ELDERLY UPON BUTTON SIZE AND SHAPE ON SMARTPHONE FOR CREATING FUZZY LOGIC MODEL) Abstract   PDF
ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง, วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจในการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำมันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ (ECONOMICS FEASIBILITY STUDY ON ESTABLISHMENT DIESEL PRODUCTION FACTORY FROM WOODY BIOMASS RESIDUES) Abstract   PDF
กฤตภาส ศุภกรมงคล, นิคม แหลมสัก, พรรณภา ศักดิ์สูง
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การศึกษาคุณลักษณะการไหลของแก๊สในดิฟฟิวเซอร์ของไมโครแก๊สเทอร์ไบน์โดยใช้การวิเคราะห์การไหลของของไหลด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (A STUDY OF GAS FLOW CHARACTERISTIC ON MICRO GAS TURBINE DIFFUSER USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)) Abstract   PDF
สันติสุข ศรีเกิน, จุฑารัตน์ คุรุเจริญ, พิชัย อัษฎมงคล
 
Vol 3 (2011): ปีที่ 3 ฉบับพิเศษที่ 2 มีนาคม 2554 การศึกษาตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกุ้งสดแช่แข็ง (THE STUDY FORECASTING MODELS OF EXPORT QUANTITY OF FROZEN SHRIMP) Abstract   PDF
ยิ่งยง แสนเดช, นิดา ชาญบรรยง, ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (PERFORMANCE AND ECONOMIC ANALYSIS ON ROOFTOP PV SYSTEM) Abstract   PDF
สุรกิจ ทองสุก, อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าความต้านทานแรงเฉือนระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว (A STUDY OF FACTORS AFFECTING ON SHEAR STRENGTH BETWEEN STAINLESS STEEL AND LEAD-FREE SOLDER) Abstract   PDF
อรจิตร แจ่มแสง, ปิยะวรรณ สูนาสวน, นิวัฒน์ มูเก็ม
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การศึกษาพฤติกรรมการไหลของของไหลในช่วงการไหลแบบราบเรียบผ่านสนามแม่เหล็ก (A STUDY OF LAMINA FLUID FLOW BEHAVIOR IN THE MAGNETIC FIELDS) Abstract   PDF
ธนาพล สุขชนะ
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การศึกษาระยะเวลาการปิดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (A STUDY OF AN OPTIMUM SHUT DOWN PERIOD OF AIR CONDITIONER FOR ENERGY CONSERVATION) Abstract   PDF
อาจรี ศุภสุธีกุล
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การศึกษาลักษณะเฉพาะของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบสำหรับการดูดซับโปรตีนอัลบูมีน (CHARACTERISATION OF TITANIUM DIOXIDE NANOTUBE ARRAYS FOR ADSORPTION OF BOVINE SERUM ALBUMIN) Abstract   PDF
อารียา เอี่ยมบู่, โชคชัย พุทธรักษา, วรมน แหล่งหล้า, รชตวรรณ กมลเพชร
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่ชีวมวลสัมผัสกับความร้อนของผลิตภัณฑ์น้ำมันชีวภาพบนเครื่องไพโรไลซิสแบบต่อเนื่อง (THE EFFECT OF TEMPERATURE AND RESIDENCE TIME FOR BIO-OIL PRODUCTION FROM BIOMASS RESIDUE ON THE CONTINUOUS PYROLYSIS) Abstract   PDF
ณิศาธร นำเจริญพินิจ, วิชชากร จารุศิริ
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การศึกษาเด็นส์อิแวจินาตัสในฟันของคนไทยจำนวนหนึ่ง (A STUDY OF DENS EVAGINATUS IN PREMOLAR TEETH OF A THAI POPULATION) Abstract   PDF
ชินาลัย ปิยะชน, วรสิทธิ์ วิทยศิริ
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธีการทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (NONPARAMETRIC AND PARAMETRIC FORECASTING IN TIME SERIES DATA : A COMPARATIVE STUDY) Abstract   PDF
อัญชลี ทองกำเหนิด
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม Abstract   PDF
ณัฐวดี เองสมบุญ, พรสวรรค์ ธนธรวงศ์, วนิดา นิมมานนท์
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 การศึกษาเปรียบเทียบเชิงตัวเลขของจุดน่าจะเป็นที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (A NUMERICAL COMPARATIVE STUDY ON MOST PROBABLE POINT FOR RELIABILITY ANALYSIS) Abstract   PDF
ทวีภัทร์ บูรณธิติ
 
Vol 8, No 15 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2559 การศึกษาและทดลองวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้ในงานแกะสลักทดแทนไม้ (THE STUDY AND EXPERIMENTAL COMPOSITE MATERIAL OF RUBBER TREE SAWDUST TO CARVING WOOD SUBSTITUTE MATERIALS) Abstract   PDF
ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินกระดาษเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (STUDY AND DEVELOPMENT PROPERTIES OF PAPERCLAY USE FOR POTTERY) Abstract   PDF
เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์, เชาวลิต หามนตรี
 
101 - 125 of 243 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th