Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์กรดแทนนิกในตัวอย่างพืชด้วยวิธีการสกัดระดับไมโครโดยอาศัยหลักการกระจายตัวระหว่างชั้นของเหลวที่ใช้ตัวทำละลายสกัดเป็นชนิดความหนาแน่นต่ำ Abstract   PDF
สิริมา เดชะ, พรพิมล ม่วงไทย
 
Vol 4, No 7 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงาน เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Abstract   PDF
Numphon Koocharoenpisal, Manutsaporn Wongtongtiw, Arporn Ploenpana
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การพัฒนาอิฐทนไฟ 1,300 องศาเซลเซียสจากดินพื้นบ้าน (DEVELOPMENT REFRACTORY BRICK 1,300 DEGREES CELSIUS FROM LOCAL CLAY) Abstract   PDF
Lerdchai Sathitpanawong, Apichit Krajangyao
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การพัฒนาเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้าง (THE DEVELOPMENT OF A SIMULATION TOOL FOR STRUCTURED ALGORITHM) Abstract   PDF
วิมาน ใจดี, จรัญ แสนราช
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (DEVELOPMENT OF LEARNING OBJECT ON SOLAR SYSTEM FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS) Abstract   PDF
จิราภา เหลืองพุฒิกุลชัย, จงกล แก่นเพิ่ม, กอบกุล สรรพกิจจำนง
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง ทฤษฎีอะตอมและคุณสมบัติของสารสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (A DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL WEB PAGES ON “ATOMIC THEORIES AND PROPERTIES OF SUBSTANCES” FOR THE STUDENTS OF FORTH KEY STAGE) Abstract   PDF
สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก, จรูญรัตน์ พันธ์คงอติศักดิ์
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบดาต้าแอกควิซิชั่นต้นทุนต่ำด้วย LabVIEW (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF A LOW COST DATA ACQUISITION SYSTEM WITH LABVIEW) Abstract   PDF
อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริก (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THERMOELECTRIC TECHNOLOGY) Abstract   PDF
อาจรี ศุภสุธีกุล
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (DESIGN AND DEVELOPMENT SOFTWARE FOR SMALL AND MEDIUM CERAMICS INDUSTRIAL IMPROVEMENT WITH QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT) Abstract   PDF
อนันตกุล อินทรผดุง, นำคุณ ศรีสนิท
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การรักษาโรคอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า (MAXILLOMANDIBULAR ADVANCEMENT SURGERY: A REVIEW TREATMENT OF SEVERE OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA) Abstract   PDF
จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การวิเคราะห์ความไวและความคล่องตัวโลจิสติกส์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (THE ANALYSIS OF AGILITY IN LOGISTICS: A CASE STUDY OF ELECTRONICS INDUSTRY) Abstract   PDF
วุฒิไกร งามศิริจิตต์, ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนในตัวอย่างน้ำนมแปรรูปโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (DETERMINATION OF TAURINE IN PROCESSED MILK SAMPLES BY HIGH PERFORMANCE LIQIUD CHROMATOGRAPHY) Abstract   PDF
รพีพัฒน์ บัวสุวรรณ, พรพิมล ม่วงไทย
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การวิเคราะห์ปริมาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอลพร้อมกันในยาไทยพื้นบ้านบางชนิด (SIMULTANEOUS DETERMINATION OF EUGENOL AND ISOEUGENOL IN SOME THAI TRADITIONAL MEDICINES) Abstract   PDF
พัชรพรรณ ดิษยมนตรี, พรพิมล ม่วงไทย
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การวิเคราะห์ปริมาณสารบริสุทธิ์ของน้ำคั้นมะขามป้อมสดด้วย HPLC และผลต่อการปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจากสารพิษ Abstract   PDF
มณีวรรณ สุวัฒน์รณกร, สุวรา วัฒนพิทยกุล
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การวิเคราะห์ระบบสายดินเพื่อความปลอดภัยในโรงงานผลิตและบรรจุก๊าซ (ANALYSIS OF GROUNDING SYSTEM FOR SAFETY IN GAS PRODUCTION AND GAS FILLING PLANT) Abstract   PDF
มณีนุช ชาวหลวง, พีระยศ แสนโภชน์, วีรวุฒิ กนกบรรณกร
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การวิเคราะห์หาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในตัวอย่างน้ำนมถั่วเหลืองโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (QUANTITATIVE ANALYSIS OF MALONDIALDEHYDE IN SOYBEAN MILK SAMPLE BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY) Abstract   PDF
Amnaj Katintet, Pornpimon Muangthai
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การวิเคราะห์หาปริมาณไบโอจีนิกเอมีนบางชนิดในไส้กรอกพื้นเมืองไทย (QUANTITATIVE OF SOME BIOGENIA AMINE IN THAI TRADITIONAL SAUSAGE) Abstract   PDF
Weerachai Singthong, Pornpimol Muangthai, Nuanlaor Ratanawimarnwong
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ดเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทางการแพทย์ กรณีศึกษา: ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ธิติกร บุณยธาดา
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การศึกษา และพัฒนาต้นเชื้อผักดองสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากพืชเพื่อการบริโภค (STUDY AND DEVELOPMENT OF PICKLED STARTER FOR PRODUCING OF BIOLOGICALLY FERMENTED PLANT FOR CONSUMPTION) Abstract   PDF
ณัฐพร จันทร์ฉาย, ศันศนีย์ บุญเกิด, เยาวพา พุกการะเวก
 
Vol 7, No 13 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม-มิถุนายน 2558 การศึกษากากกาแฟและกากชามาใช้ประโยชน์ในรูปเชื้อเพลิงอัดแท่ง (A STUDY ON HOW TO UTILIZE COFFEE RESIDUE AND TEA RESIDUE FOR THE PRODUCTION OF BRIQUETTES) Abstract   PDF
นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล, พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การศึกษาการจับระหว่างโปรตีนเอวิดินและสเตรปตาวิดินกับตัวชี้บอกอนุพันธ์ของไพรีนชนิดใหม่โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี (BINDING OF AVIDIN AND STREPTAVIDIN WITH NEW PYRENYL PROBE BY SPECTROSCOPIC TECHNIQUES) Abstract   PDF
ปิ่นปินัทธ์ มะลัยแก้ว, อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 การศึกษาการทำความเย็นด้วยคลื่นเสียง (STUDY OF SOUND WAVE COOLING) Abstract   PDF
สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม, วรนุช แจ้งสว่าง, นพพล มิ่งเมือง
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การศึกษาการปนเปื้อนของฝุ่นละอองรวมภายในและภายนอกอาคาร (A STUDY ON CONTAMINATION OF TOTAL SUSPENDED PARTICULATE IN AND OUT OF BUILDING) Abstract   PDF
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง, ปิยรัตน์ วิจิตรพงษา, วัลลี มีเพชร, สุพัตรา เตจารังสี
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การศึกษาการลดภาระความร้อน จากอุปกรณ์กันแดดภายนอกอาคารในพื้นที่หน้าต่างกระจกเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ: กรณีศึกษาห้องสมุด ชั้นสอง อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Abstract   PDF
กัญจนี ญาณะชัย, ธีรวุฒิ คูหาเปรมะ, พวงมุกดา วายุภักตร์
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 การศึกษาการเกิดสารประกอบ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2- เฟอร์ฟิวราลดีไฮด์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ดในน้ำผึ้ง (STUDY OF 5-HYDROXYMETHYL-2-FURALDEHYDE FROM MAILLARD REACTION IN HONEY) Abstract   PDF
อาทิตย์ กัณฐัศว์กำพล, พรพิมล ม่วงไทย, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
 
76 - 100 of 226 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th