Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 การปรับตัวในสภาวะกรดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ Lactobacillus (ACID STRESS RESPONSES OF PROBIOTIC LACTOBACILLUS) Abstract   PDF
ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น: ผลิตภัณฑ์กะละแม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (NUTRITION QUALITY IMPROVEMENT OF LOCAL FOOD PRODUCT: A CASE STUDY ON KALAMAE, KOH SAMUI, SURATTHANI PROVINCE) Abstract   PDF
อารยา ปรานประวิตร, ปริญญา สุกแก้วมณี, อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์, จรัญ เข็มเพ็ชร
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก Abstract   PDF
กุศลิน บัวแก้ว, ชาญชัย ทองประสิทธิ์, พัชรินทร์ เหสกุล
 
Vol 7, No 14 (2015): ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การปรับปรุงสมบัติการละลายของท่อนาโนคาร์บอน (THE IMPROVEMENT OF SOLUBILITY PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES) Abstract   PDF
ธนวัชร์ สมตัว
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การป้องกันน้ำท่วมของประเทศเนเธอร์แลนด์ (FLOOD PREVENTION IN THE NETHERLANDS) Abstract   PDF
ทวี ชัยพิมลผลิน
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION) Details   PDF
มนตรี อุดมเพทายกุล
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การผลิตคอนกรีตกำลังสูงมากที่ไหลเข้าแบบได้ง่าย (SELF-COMPACTING VERY HIGH STRENGTH CONCRETE PRODUCTION: A REVIEW) Abstract   PDF
ศุภชัย สินถาวร
 
Vol 6, No 11 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน 2557 การผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรและครัวเรือน (THE PRODUCTION OF FUEL BRIQUETTES FROM BIO-AGRICULTURAL WASTES AND HOUSEHOLD WASTES) Abstract   PDF
นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การผลิตและสมบัติของท่อนาโนคาร์บอน (FABRICATION AND PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES) Abstract   PDF
Sirikanjana Thongmee
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Aeromonas caviae (PRODUCTION OF MONOCLONAL ANTIBODIES SPECIFIC TO AEROMONAS CAVIAE) Abstract   PDF
หทัยทิพย์ สุขสดใส, ศิวาพร ลงยันต์, สมบัติ รักประทานพร, วีระวรรณ สิทธิกรกุล, ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร, ไพศาล สิทธิกรกุล
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การผลิตไฟฟ้าโดยระบบเทอร์โมโฟโต้โวลเทซ (ELECTRICITY GENERATINGBY THERMOPHOTOVOLTAIC SYSTEM) Abstract   PDF
มานนท์ สุขละมัย
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การผ่าตัดฝังวัสดุที่เพดานอ่อนในผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (PALATAL IMPLANTS FOR OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA) Abstract   PDF
กนิษฐา โชคสวัสดิ์
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 การพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวชิ้นงานขณะตัดสำหรับกระบวนการกลึงซีเอ็นซีด้วยอัตราส่วนแรงตัด (IN-PROCESS PREDICTION OF SURFACE ROUGHNESS FOR CNC TURNING PROCESS BY USING THE CUTTING FORCE RATIO) Abstract   PDF
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ, ศักดิ์ดา ศรีอนุศาสตร์, ดวงตา ละเอียดดี
 
Vol 9, No 17 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560 การพยากรณ์ระดับน้ำโดยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลอง WRF-ECHAM5 (WATER LEVEL FORECASTING BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODEL WITH RAINFALL DATA FROM WRF-ECHAM5 MODEL) Abstract   PDF
ยุพิน ไชยสมภาร, ทวี ชัยพิมลผลิน
 
Vol 1, No 2 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552 การพัฒนางานออกแบบหัตถกรรมจากกรรมวิธีการทำเครื่องเขิน (THE DEVELOPMENT OF CRAFT FROM LACQUER WARE PRODUCTION PROCESS) Abstract   PDF
ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
 
Vol 5, No 10 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGES ON “BIOMOLECULES” FOR HIGH SCHOOL STUDENTS) Abstract   PDF
Numphon Koocharoenpisal, Surachet Hirunsathit, Nutchapa Sobmor, Wanlada Huaikan
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การพัฒนาต้นแบบเครื่องยิงยางรัดริดสีดวงอัตโนมัติ (DEVELOPMENT OF PROTOTYPE OF AUTOMATED HEMORRHOID LIGATOR) Abstract   PDF
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ, สุภกิจ ขมวิลัย, มัลลิกา รัตนไตรภพ, ชนกันต์ โลหะธีรภาพ
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
ธิดารัตน์ ลือโลก
 
Vol 6, No 12 (2014): ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุลสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี (THE DEVELOPMENT OF THE PROGRAMMED LESSON ON BIOMOLECULES FOR UNDERGRADUATE STUDENTS) Abstract   PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง สารอินทรีย์ สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี (THE DEVELOPMENT OF A PROGRAMMED LESSON ON ORGANIC COMPOUNDS FOR UNDERGRADUATE STUDENTS) Abstract   PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย (THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY FOR GENERATING ELECTRICITY IN THAILAND) Abstract   PDF
Pathomthat Chiradeja
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การพัฒนายุทธวิธีการฝึกอบรมระบบแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์จริง (THE DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE MECHATRONIC SYSTEMS TRAINING STRATEGY FOR ENHANCING PROBLEM SOLVING SKILLS WITHIN CURRENT SITUATION) Abstract   PDF
Weerayute Sudsomboon, Boonsong Hemwat
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลสำหรับห้องสมุดออนไลน์โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล (THE DEVELOPMENT OF RECOMMENDER SYSTEM FOR E-LIBRARY BY USING COLLABORATIVE FILTERING AND USER PROFILE) Abstract   PDF
วรนุช ศรีพลัง, วงกต ศรีอุไร
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ และ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์พร้อมกันด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง Abstract   PDF
Jaturong Chongcharoen, Pornpimol Muangthai, Piyada Jittangprasert
 
Vol 3, No 5 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม-มิถุนายน 2554 การพัฒนาวิธีการหาค่าที่ดีที่สุดแบบพาร์ทิเคิลสวอมออฟทิไมเซชั่นด้วยการเลียนแบบโครงสร้างการเรียนรู้ทางสังคมแบบหลากหลาย (PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHMS WITH MULTIPLE SOCIAL LEARNING STRUCTURES) Abstract   PDF
พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
 
51 - 75 of 226 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th