Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 สารประกอบไตรเทอร์พีนจากรากพุทราไทย (TRITERPENES FROM THE ROOT OF THAI ZIZIPHUS MAURITIANA) Abstract   PDF
Panomwan Panseeta, Sunit Suksamrarn
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 สารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ดเพื่อการพัฒนาทันตแพทย์ กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (BALANCED SCORECARD QUALITY INFORMATION FOR THE DENTIST DEVELOPMENT IN DENTAL HEALTH DIVISION, HEALTH DEPARTMENT, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION) Abstract   PDF
Thitikorn Boonyathada, Jaruek Chookittikul, Wajee Chookittikul, Cholwich Nuttee
 
Vol 2, No 3 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553 องค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษต่อเซลล์ของหญ้าลิ้นงู (CHEMICAL CONSTITUENTS AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF HEDYOTIS CORYMBOSA LAMK) Abstract   PDF
Sunan Chainakul, Kamonwan Anan, Chinda Tambunchong, Porntipa Picha
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 อิทธิพลของความล้าต่อการยึดติดระหว่างวัสดุบูรณะฟันเซรามิกชนิดเฟลสปาติกและผิวเคลือบฟันธรรมชาติของมนุษย์ (THE INFLUENCE OF FATIGUE IN RESIN-BONDED CERAMIC/ENAMEL BONDS) Abstract   PDF
ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล, Lawrence H. Mair
 
Vol 8, No 16 (2016): ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 อิทธิพลของระบบวัลคาไนเซชั่นที่มีต่อสมบัติทางกล ความเสียดทานและการสึกหรอของยางที่เติมอนุภาคเฮ็กซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ (INFLUENCE OF VULCANIZATION SYSTEMS ON MECHANICAL, FRICTION AND WEAR PROPERTIES OF RUBBER FILLED WITH HEXAGONAL BORONNITRIDE PARTICLES) Abstract   PDF
ศิรินทร ทองแสง, ไชยยา เผือกแก้ว, วิริยา ธราพร
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 อิทธิพลของสายพันธุ์รักษาความเป็นหมันที่มีผลต่อความเป็นหมันของเกสรเพศผู้ในการพัฒนาสายพันธุ์แม่ (A-line) ของพริก (EFFECTS OF MAINTAINER LINES TO MALE STERILITY FOR IMPROVEMENT OF FEMALE PLANTS IN CHILI PEPPER (Capsicum annuum L.) Abstract   PDF
ปิยะพร พรมสุวรรณ์, เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
 
Vol 4, No 8 (2012): ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 อิทธิพลของเงื่อนไขการล้างที่มีต่อชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์บนเครื่องล้างอัลตราโซนิคอัตโนมัติ (EFFECT OF WASHING CONDITIONS ON HARD DISK PARTS ON AUTOMATED ULTRASONIC WASHING MACHINE) Abstract   PDF
Somkiat Tangjitsitcharoen, Duangta Laiaddee, Piyachart Ariyachotima
 
Vol 5, No 9 (2013): ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556 อุบัติการณ์การบาดเจ็บของทีมนักกีฬารักบี้ประเภทผู้เล่น 15 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 (INCIDENCE OF INJURY IN AMATEUR RUGBY FIFTEEN PLAYERS OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY TEAM IN THE 37TH UNIVERSITY GAME IN THAI) Abstract   PDF
Warin Krityakiarana, Pakaporn Phucharoen
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 เคมีของการเกิดสีน้ำตาลโดยปฏิกิริยาเมลลาร์ด (CHEMISTRY ON THE OCCURRENCE OF BROWN COLOR BY MAILLARD REACTION) Details   PDF
พรพิมล ม่วงไทย
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 เครื่องดำนาขนาดเล็กแบบเดินตามสำหรับปักดำต้นกล้าข้าวแบบล้างรากในการปลูกข้าวนาน้ำฝน (SMALL WALKING TYPE RICE TRANSPLANTER WITH ROOT-WASHED SEEDLING FOR RAINED RICE) Abstract   PDF
สมพร หงษ์กง, วัชรายุทธ ลำดวน
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 เซนเซอร์ที่เปลี่ยนสีได้จากอนุพันธ์ไนโตรคาร์บาโซลสำหรับตรวจวัดไอออนลบ (COLORIMETRIC SENSOR FROM NITROCARBAZOLE DERIVATIVES FOR ANION DETERMINATION) Abstract   PDF
อัญชลี สิริกุลขจร, จิรเมธ ค้ำชู, ทวีศักดิ์ กุลชาติชัย
 
Vol 3 (2011): ปีที่ 3 ฉบับพิเศษที่ 2 มีนาคม 2554 เซ็นเซอร์โมเลกุลชนิดใหม่ที่ประกอบด้วยกรดโบโรนิก/ฟลูออเรสซีนสำหรับตรวจจับคอปเปอร์และไซยาไนด์ไอออน (NEW BORONIC ACID/FLUORESCEIN SENSORS FOR DETECTION OF COPPER AND CYANIDE IONS) Abstract   PDF
ศิรินันท์ กุลชาติ, บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ
 
Vol 1, No 1 (2009): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT) Abstract   PDF
ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
 
Vol 3, No 6 (2011): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 แนวทางสนับสนุนรถยนต์ FFV ในประเทศไทย (GUIDELINES TO SUPPORT FLEX FUEL VEHICLE (FFV) IN THAILAND) Abstract   PDF
นนท์วัจน์ อนันตาพันธ์
 
Vol 2 (2010): ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553 แบบจำลองระบบจ่ายน้ำประปาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (MODELING OF WATER DISTRIBUTION SYSTEM OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY ONGKHARAK) Abstract   PDF
ชาญวิทย์ สายหยุดทอง
 
Vol 2, No 4 (2010): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 โพรไบโอติกและการติดเชื้อในทางเดินอาหาร (PROBIOTICS AND GASTROINTESTINAL INFECTIONS) Abstract   PDF
มาลัย ทวีโชติภัทร์
 
Vol 9, No 18 (2017): ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Details   PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย
 
Vol 10, No 19 (2018): ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561 ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Details   PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย
 
226 - 243 of 243 Items << < 5 6 7 8 9 10 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th