Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

b

board, editor, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
board, editor, Srinakharinwirot University.
board, editor, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
Boonyathada, Thitikorn, Phetchaburi Rajabhat University.
Buddharaksa, Phopgao, University of Phayao.
Bunyawanichakul, Pracha, Srinakharinwirot University.

1 - 6 of 6 Items    


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc