Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ธรรมพัฒนกิจ, บุษยรัตน์, Chulalongkorn University.
ธราพร, วิริยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ธาราเวชรักษ์, ภัทรเวช, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.

นนทสวัสดิ์ศรี, เฉลิมศรี, Maejo University.
นพรุจิกุล, อดิศร, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
นวลมังสอ, นพรัตน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นากลาง, สยมพร, Srinakharinwirot University.
นาผล, ไพศาล, Srinakharinwirot University.
นามซุย, นฤมล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาโสก, กฤษกร, ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม
นำประเสริฐชัย, สมชาย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำเจริญพินิจ, ณิศาธร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิงสานนท์, นภดล, Ministry of Public Health.
นิมมานนท์, วนิดา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
นิรันตรัตน์, ชัยรัตน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิ่มปี, ชาตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น้อยบางยาง, ชาญณรงค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทความวิจัย, คำแนะนำสำหรับผู้เขียน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
บทความวิจัย, คำแนะนำสำหรับผู้เขียน, Srinakharinwirot University.
บทความวิจัย, รูปแบบการจัดพิมพ์, Srinakharinwirot University.
บทความวิจัย, รูปแบบการจัดพิมพ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
บทความวิจัย, ใบนำส่ง, Srinakharinwirot University.
บทความวิจัย, ใบนำส่ง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
บรรจง, กิตติชัย, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
บรรทุมพร, นุชนารถ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasart University.

201 - 225 of 486 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th