Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

จินพุทธ, พรสวรรค์, Srinakharinwirot University.
จิระรัตนรังษี, วชิระ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จิระรัตนวรรณะ, นิลภา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
จิระเดชะ, ปฐมทัศน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จ้อยพจน์, ภัทราภา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฉายสินธ์, ศิริพงษ์, Srinakharinwirot University.
ฉายเกล็ดแก้ว, อุษา, Mahidol University.

ชลดำรงกุล, น้ำปรุง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชวนะนรเศรษฐ์, ขนิษฐา, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR).
ชัยพิมลผลิน, ทวี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University.
ชัยพิมลผลิน, ทวี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชัยรัตนาวรรณ, ขนิษฐา, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชัยรัตน์, ภัทรกันย์, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.
ชัยวิรัตนะ, วิภาวี, โรงพยาบาลบัวใหญ่
ชัยวิสุทธางกูร, ปรินทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชัยวิสุทธางกูร, อภิญญา
ชาญบรรยง, นิดา, Kasetsart University.
ชาญศิริรัตนา, เจษฎา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชายเกตุ, สิริมนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชาวหลวง, มณีนุช, Kasetsart University.
ชูตระกูล, ดวงฤดี, Srinakharinwirot University.
ชูพูล, ภาณุมาศ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชูสุข, ณัฐธยาน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชูโชติสกุลเลิศ, อริย์ธัช, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ญาณะชัย, กัญจนี, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

201 - 225 of 655 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc