Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

นิรันตรัตน์, ชัยรัตน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิ่มปี, ชาตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น้อยบางยาง, ชาญณรงค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทความวิจัย, คำแนะนำสำหรับผู้เขียน, Srinakharinwirot University.
บทความวิจัย, รูปแบบการจัดพิมพ์, Srinakharinwirot University.
บทความวิจัย, ใบนำส่ง, Srinakharinwirot University.
บรรจง, กิตติชัย, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
บรรทุมพร, นุชนารถ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasart University.
บวรชาติ, วชิราพรรณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัวสุวรรณ, รพีพัฒน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัวแก้ว, กุศลิน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บุญยงค์, สุทัศน์, โรงพยาบาลนครปฐม Nakhonpathom Hospital.
บุญเกิด, ศันศนีย์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
บุญแก้ว, โกมล, มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University.
บุณยธาดา, ธิติกร, สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร Health Department, Bangkok Metropolitan Administration.
บุตรพรหม, ปิยะพร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุบผัน, ภัทธกร, Srinakharinwirot University.
บูรณธิติ, ทวีภัทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บูรณะบัญญัติ, นัดดา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปฎิพัทธ์วุฒิกุล, ภาวิณีย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประมงคล, ณัฐชาติ, Srinakharinwirot University.
ประเสริฐสรรพ์, พูนสุข, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปรานประวิตร, อารยา, Suratthani Rajabhat University.
ปรีชญสมบูรณ์, อภิรักษ์, TOT Public Company Limited.
ปรีดาสุริยะชัย, พัชรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

201 - 225 of 447 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th