Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ดวงจันท์, ธานินทร์, Srinakharinwirot University.
ดวงใจ, วิรงรอง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดอกประทุม, เฉลิมวงศ์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.
ดาจันทา, เกตุการ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ดิดรอน, ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดิษยมนตรี, พัชรพรรณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดีแท้, ณัฏฐินี, Pibulsongkram Rajabhat University.

ตระการพฤกษ์, วิมลรัตน์, Chulalongkorn University.
ตัณฑเทศ, อัญชัญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตันติสถิระพงษ์, สุชาดา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตันติอลงการ, ประกาศิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งจิตสิตเจริญ, สมเกียรติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งจิตสิตเจริญ, สมเกียรติ, Chulalongkorn University.
ตั้งมั่นคงวรกูล, นฤภัทร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ตั้งมั่นคงวรกูล, นฤภัทร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตั้งเจริญ, วิรุณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตีระวัฒนานนท์, ยศ, Ministry of Public Health of Thailand.

ถ้ำทอง, พงศธร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทรัพย์เพิ่ม, สุรชัย, Phranakorn Rajabhat University.
ทรายตัน, อดุลย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LampangRajabhat University.
ทวีโชติภัทร์, มาลัย, Srinakharinwirot University.
ทองกำเหนิด, อัญชลี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทองประสิทธิ์, ชาญชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทองสุก, สุรกิจ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
ทองอ่อน, อัจฉราวดี, Srinakharinwirot University.

176 - 200 of 513 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th