Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

คุรุเจริญ, จุฑารัตน์, Srinakharinwirot University.
คูหาเปรมะ, ธีรวุฒิ, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, Srinakharinwirot University.
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ค้ำชู, จิรเมธ, มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University.

งามนิยม, อรินทม์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งามศิริจิตต์, วุฒิไกร, Thammasat University.

จงเจริญ, สำรวม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration.
จะเกร็ง, จีรนันท์, Somdetphraphutthalertla Hospital.
จันดาวงศ์, วิจิตรา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จันทร, ทัศนันท์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University.
จันทรศิริ, จักรกฤษณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จันทร์ฉาย, ณัฐพร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
จันทร์วิเมลือง, ไววิทย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology.
จันทร์แก้ว, เกษม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จันทร์แก้ว, เกษม, โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จันทะสอน, อารมย์, Srinakharinwirot University.
จันทโร, พราวตา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University.
จากที่, คณนนท์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
จาบลาภ, พรสุดา, มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University.
จารุศิริ, วิชชากร, Srinakharinwirot University.
จารุศิริ, วิชชากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตรตั้งประเสริฐ, ปิยะดา, Srinakharinwirot University.
จิตร์พรหม, นลินาสน์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR).
จินตนา, วิพักตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

176 - 200 of 655 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc