Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ตั้งมั่นคงวรกูล, นฤภัทร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ตั้งมั่นคงวรกูล, นฤภัทร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตั้งเจริญ, วิรุณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตีระวัฒนานนท์, ยศ, Ministry of Public Health of Thailand.

ถ้ำทอง, พงศธร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทรัพย์เพิ่ม, สุรชัย, Phranakorn Rajabhat University.
ทรายตัน, อดุลย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LampangRajabhat University.
ทวีโชติภัทร์, มาลัย, Srinakharinwirot University.
ทองกำเหนิด, อัญชลี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทองประสิทธิ์, ชาญชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทองอ่อน, อัจฉราวดี, Srinakharinwirot University.
ทองแสง, ศิรินทร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ธรรมจิตรสกุล, ศิริกุล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ธรรมพัฒนกิจ, บุษยรัตน์, Chulalongkorn University.
ธราพร, วิริยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นนทสวัสดิ์ศรี, เฉลิมศรี, Maejo University.
นพรุจิกุล, อดิศร, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
นวลมังสอ, นพรัตน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นากลาง, สยมพร, Srinakharinwirot University.
นาผล, ไพศาล, Srinakharinwirot University.
นามซุย, นฤมล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาโสก, กฤษกร, ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม
นำประเสริฐชัย, สมชาย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำเจริญพินิจ, ณิศาธร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิงสานนท์, นภดล, Ministry of Public Health.

176 - 200 of 447 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th