Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

จิระรัตนวรรณะ, นิลภา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
จิระเดชะ, ปฐมทัศน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จ้อยพจน์, ภัทราภา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฉายสินธ์, ศิริพงษ์, Srinakharinwirot University.
ฉายเกล็ดแก้ว, อุษา, Mahidol University.

ชลดำรงกุล, น้ำปรุง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชัยพิมลผลิน, ทวี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University.
ชัยพิมลผลิน, ทวี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชัยรัตนาวรรณ, ขนิษฐา, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชัยวิรัตนะ, วิภาวี, โรงพยาบาลบัวใหญ่
ชัยวิสุทธางกูร, ปรินทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชัยวิสุทธางกูร, อภิญญา
ชาญบรรยง, นิดา, Kasetsart University.
ชาญศิริรัตนา, เจษฎา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชายเกตุ, สิริมนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชาวหลวง, มณีนุช, Kasetsart University.
ชูตระกูล, ดวงฤดี, Srinakharinwirot University.
ชูพูล, ภาณุมาศ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชูสุข, ณัฐธยาน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชูโชติสกุลเลิศ, อริย์ธัช, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ญาณะชัย, กัญจนี, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ฐิติวงศ์เศวต, พัชราภรณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดวงจันท์, ธานินทร์, Srinakharinwirot University.
ดวงใจ, วิรงรอง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดาจันทา, เกตุการ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

151 - 175 of 486 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th