Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชัยวิรัตนะ, วิภาวี, โรงพยาบาลบัวใหญ่
ชัยวิสุทธางกูร, ปรินทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชัยวิสุทธางกูร, อภิญญา
ชาญบรรยง, นิดา, Kasetsart University.
ชาญศิริรัตนา, เจษฎา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชายเกตุ, สิริมนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชาวหลวง, มณีนุช, Kasetsart University.
ชูตระกูล, ดวงฤดี, Srinakharinwirot University.
ชูพูล, ภาณุมาศ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชูสุข, ณัฐธยาน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชูโชติสกุลเลิศ, อริย์ธัช, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ญาณะชัย, กัญจนี, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ฐิติวงศ์เศวต, พัชราภรณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดวงจันท์, ธานินทร์, Srinakharinwirot University.
ดวงใจ, วิรงรอง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดาจันทา, เกตุการ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ดิดรอน, ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดิษยมนตรี, พัชรพรรณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดีแท้, ณัฏฐินี, Pibulsongkram Rajabhat University.

ตระการพฤกษ์, วิมลรัตน์, Chulalongkorn University.
ตัณฑเทศ, อัญชัญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตันติสถิระพงษ์, สุชาดา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตันติอลงการ, ประกาศิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งจิตสิตเจริญ, สมเกียรติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งจิตสิตเจริญ, สมเกียรติ, Chulalongkorn University.

151 - 175 of 447 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th