Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กิจบรรลือวิทย์, ธิดารัตน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิตติศักดิ์สุนทร, อนุรักษ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.
กุลชาติ, ศิรินันท์, Chulalongkorn University.
กุลชาติชัย, ทวีศักดิ์, โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก Phitsanulok Pittayakom School, Phitsanulok.
กุลบุตร, ไมตรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กุลเรือง, ธานุวัฒน์, Srinakharinwirot University.
กูโน, มะยูโซ๊ะ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ขมวิลัย, สุภกิจ, Chulalongkorn Hospital.
ขันติโกมล, ปรีชา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan.
ขันทะเสน, วาสนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University.
ขามประโคน, วันดี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขาวหิต, เสถียรพงษ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขุนทองแก้ว, สิทธิชัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University.
ขุนาพรม, ตันติกร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คงกะพัน, จุฑามาส, Srinakharinwirot University.
คงคาฉุยฉาย, ไพศาล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
คงทอง, พัทธนันท์, Ministry of Public Health.
คงทอง, พัทธนันท์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Bueng Niam Health Promoting Hospital, Muang District, Khon Kaen Province.
คงมาลัย, อรพรรณ, Thammasat University.
คลังเพชร, วรรณพร, มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University.
คลังเพ็ชร์, สุภาพร, Pibulsongkram Rajabhat University.
คล่องงานฉุย, กาญจนา, Srinakharinwirot University.
คัญทัพ, จักรกริสน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
คำทรัพย์, กมลวรรณ, โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
คำพะไม, ตะวันวัฒน์, มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University.

151 - 175 of 655 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc