Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

คลังเพ็ชร์, สุภาพร, Pibulsongkram Rajabhat University.
คล่องงานฉุย, กาญจนา, Srinakharinwirot University.
คำทรัพย์, กมลวรรณ, โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
คุรุเจริญ, จุฑารัตน์, Srinakharinwirot University.
คูหาเปรมะ, ธีรวุฒิ, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, Srinakharinwirot University.
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ค้ำชู, จิรเมธ, มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University.

งามนิยม, อรินทม์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งามศิริจิตต์, วุฒิไกร, Thammasat University.

จะเกร็ง, จีรนันท์, Somdetphraphutthalertla Hospital.
จันดาวงศ์, วิจิตรา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จันทรศิริ, จักรกฤษณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จันทร์ฉาย, ณัฐพร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
จันทร์วิเมลือง, ไววิทย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology.
จันทร์แก้ว, เกษม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จันทร์แก้ว, เกษม, โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จันทะสอน, อารมย์, Srinakharinwirot University.
จากที่, คณนนท์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
จารุศิริ, วิชชากร, Srinakharinwirot University.
จารุศิริ, วิชชากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตรตั้งประเสริฐ, ปิยะดา, Srinakharinwirot University.
จินตนา, วิพักตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จินพุทธ, พรสวรรค์, Srinakharinwirot University.
จิระรัตนรังษี, วชิระ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

126 - 150 of 486 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th