Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

งามนิยม, อรินทม์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งามศิริจิตต์, วุฒิไกร, Thammasat University.

จะเกร็ง, จีรนันท์, Somdetphraphutthalertla Hospital.
จันดาวงศ์, วิจิตรา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จันทรศิริ, จักรกฤษณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จันทร์ฉาย, ณัฐพร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
จันทร์แก้ว, เกษม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จันทร์แก้ว, เกษม, โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จันทะสอน, อารมย์, Srinakharinwirot University.
จารุศิริ, วิชชากร, Srinakharinwirot University.
จารุศิริ, วิชชากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตรตั้งประเสริฐ, ปิยะดา, Srinakharinwirot University.
จินตนา, วิพักตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จินพุทธ, พรสวรรค์, Srinakharinwirot University.
จิระรัตนรังษี, วชิระ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จิระรัตนวรรณะ, นิลภา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
จิระเดชะ, ปฐมทัศน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จ้อยพจน์, ภัทราภา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฉายสินธ์, ศิริพงษ์, Srinakharinwirot University.
ฉายเกล็ดแก้ว, อุษา, Mahidol University.

ชลดำรงกุล, น้ำปรุง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชัยพิมลผลิน, ทวี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University.
ชัยพิมลผลิน, ทวี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชัยรัตนาวรรณ, ขนิษฐา, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

126 - 150 of 447 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th