Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กมลเพชร, รชตวรรณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่อมจิตต์, จิตติพงษ์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
กล้าเวช, วิชุดา, Thaksin University, Phatthalung, 93210.
กัณฐัศว์กำพล, อาทิตย์, Srinakharinwirot University.
กานต์รวีกุลธนา, ณัฐรฐนนท์, Suan Dusit University.
การสูงเนิน, ฐิติพร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การะเวก, ชาติรส, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิจบรรลือวิทย์, ธิดารัตน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กุลชาติ, ศิรินันท์, Chulalongkorn University.
กุลบุตร, ไมตรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กุลเรือง, ธานุวัฒน์, Srinakharinwirot University.
กูโน, มะยูโซ๊ะ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ขมวิลัย, สุภกิจ, Chulalongkorn Hospital.
ขามประโคน, วันดี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขาวหิต, เสถียรพงษ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขุนาพรม, ตันติกร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คงกะพัน, จุฑามาส, Srinakharinwirot University.
คงทอง, พัทธนันท์, Ministry of Public Health.
คงมาลัย, อรพรรณ, Thammasat University.
คลังเพ็ชร์, สุภาพร, Pibulsongkram Rajabhat University.
คล่องงานฉุย, กาญจนา, Srinakharinwirot University.
คำทรัพย์, กมลวรรณ, โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
คุรุเจริญ, จุฑารัตน์, Srinakharinwirot University.
คูหาเปรมะ, ธีรวุฒิ, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
คูเจริญไพศาล, น้ำฝน, Srinakharinwirot University.

101 - 125 of 447 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th