Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กมลอินทร์, อ่อนลมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กมลเพชร, รชตวรรณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่อมจิตต์, จิตติพงษ์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
กล้าเวช, วิชุดา, Thaksin University, Phatthalung, 93210.
กัณฐัศว์กำพล, อาทิตย์, Srinakharinwirot University.
กานต์รวีกุลธนา, ณัฐรฐนนท์, Suan Dusit University.
การสูงเนิน, ฐิติพร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การะเวก, ชาติรส, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิจบรรลือวิทย์, ธิดารัตน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กุลชาติ, ศิรินันท์, Chulalongkorn University.
กุลชาติชัย, ทวีศักดิ์, โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก Phitsanulok Pittayakom School, Phitsanulok.
กุลบุตร, ไมตรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กุลเรือง, ธานุวัฒน์, Srinakharinwirot University.
กูโน, มะยูโซ๊ะ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ขมวิลัย, สุภกิจ, Chulalongkorn Hospital.
ขันติโกมล, ปรีชา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan.
ขันทะเสน, วาสนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University.
ขามประโคน, วันดี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขาวหิต, เสถียรพงษ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขุนาพรม, ตันติกร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คงกะพัน, จุฑามาส, Srinakharinwirot University.
คงคาฉุยฉาย, ไพศาล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
คงทอง, พัทธนันท์, Ministry of Public Health.
คงทอง, พัทธนันท์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Bueng Niam Health Promoting Hospital, Muang District, Khon Kaen Province.
คงมาลัย, อรพรรณ, Thammasat University.

101 - 125 of 486 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th