Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ไกรสุวรรณ, สุธีลักษณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไชยศิริ, คัคนางค์, Ministry of Public Health of Thailand.
ไชยสมภาร, ยุพิน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไชโย, สุวรรณา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไวยเจริญ, นภารัตน์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University.

651 - 655 of 655 Items    << < 22 23 24 25 26 27 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc