Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

เตจารังสี, สุพัตรา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai.
เนื่องมัจฉา, ปิยวรรณ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปรมปรุงวิทย์, สุคนธมาส, Srinakharinwirot University.
เผือกแก้ว, ไชยยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพริศแก้ว, ธิดารัตน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อนิศรา, Thaksin University, Phatthalung.
เมฆถาวรวัฒนา, ทัศนีย์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เรืองวรบูรณ์, สมสมร, มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University.
เรืองวัชรินทร์, อุราภรณ์, Suratthani Rajabhat University.
เลาห์ประเสริฐ, ประชุมพร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลิศลอยกุลชัย, บำรุง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลิศวรปรีชา, มณฑล, Thaksin University, Phatthalung, 93210.
เลียวกิตติกุล, ดวงกมล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลี้ยงพานิชย์, ศันสนีย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวศย์วิริยะกูล, นิศากร, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
เสนะวงศ์, วงศ์วิทย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เสนาพล, วาสนา, Srinakharinwirot University.
เสวกดรุณทร, ธารวิทย์, Srinakharinwirot University.
เหลืองพุฒิกุลชัย, จิราภา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เหล่าศรีสิน, ณรงค์ศักดิ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
เหล่าศิริหงส์ทอง, ตรีทศ, Thammasat University.
เหสกุล, พัชรินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เอกปัญญาสกุล, ฉัตรชัย, Srinakharinwirot University.
เอกวรพจน์, ปิยะนารถ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakarinwirot University.
เอกวรพจน์, ปิยะนารถ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

426 - 450 of 486 Items    << < 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th