Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

บวรชาติ, วชิราพรรณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัวสุวรรณ, รพีพัฒน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัวแก้ว, กุศลิน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บุญยงค์, สุทัศน์, โรงพยาบาลนครปฐม Nakhonpathom Hospital.
บุญเกิด, ศันศนีย์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
บุญแก้ว, โกมล, มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University.
บุณยธาดา, ธิติกร, สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร Health Department, Bangkok Metropolitan Administration.
บุตรพรหม, ปิยะพร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุบผัน, ภัทธกร, Srinakharinwirot University.
บูรณธิติ, ทวีภัทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บูรณะบัญญัติ, นัดดา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปฎิพัทธ์วุฒิกุล, ภาวิณีย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประมงคล, ณัฐชาติ, Srinakharinwirot University.
ประเสริฐสรรพ์, พูนสุข, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปรานประวิตร, อารยา, Suratthani Rajabhat University.
ปรีชญสมบูรณ์, อภิรักษ์, TOT Public Company Limited.
ปรีดาสุริยะชัย, พัชรี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปังสุวรรณ, สุพรรณี, โรงพยาบาลชลประทาน
ปัญญาปิง, กลิ่นประทุม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai.
ปัญญายง, ชื่นกมล, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University.
ปิยะชน, ชินาลัย, Srinakharinwirot University.
ปึงไพบูลย์, อุษณีย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผดุงเทศ, ฉันทนา, Ministry of Public Health of Thailand.
ผิวนิล, อรอนงค์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มีสัตย์, พจมาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University.

226 - 250 of 486 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th