Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ฐิติวงศ์เศวต, พัชราภรณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ อยุธยา, ทวีผล เดชาติวงศ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University.

ดวงจันท์, ธานินทร์, Srinakharinwirot University.
ดวงใจ, วิรงรอง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดอกประทุม, เฉลิมวงศ์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.
ดอร์จิ, คาร์มา, ศูนย์ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน National Post Harvest Center, Ministry of Agriculture and Forests, Paro, Bhutan.
ดาจันทา, เกตุการ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ดิดรอน, ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดิดรอน, ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ดิษฐ์แก้ว, ฐิติรัตน์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Thailand Institute of Scientific and Technological Research.
ดิษยมนตรี, พัชรพรรณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดีพัฒนา, อาณัติ, มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University.
ดีแท้, ณัฏฐินี, Pibulsongkram Rajabhat University.

ตระการพฤกษ์, วิมลรัตน์, Chulalongkorn University.
ตังคณานุรักษ์, คณิตา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
ตัณฑเทศ, อัญชัญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตันติสถิระพงษ์, สุชาดา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตันติอลงการ, ประกาศิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งจิตสิตเจริญ, สมเกียรติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งจิตสิตเจริญ, สมเกียรติ, Chulalongkorn University.
ตั้งมั่นคงวรกูล, นฤภัทร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
ตั้งมั่นคงวรกูล, นฤภัทร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตั้งเจริญ, วิรุณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาพั้ว, จันทิมา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.
ตีระวัฒนานนท์, ยศ, Ministry of Public Health of Thailand.

226 - 250 of 655 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc