Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ปังสุวรรณ, สุพรรณี, โรงพยาบาลชลประทาน
ปัญญาปิง, กลิ่นประทุม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai.
ปิยะชน, ชินาลัย, Srinakharinwirot University.
ปึงไพบูลย์, อุษณีย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผดุงเทศ, ฉันทนา, Ministry of Public Health of Thailand.
ผิวนิล, อรอนงค์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มีสัตย์, พจมาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University.

พงศ์ชัยฤกษ์, พิศุทธิ์, Thai-Nichi Institute of Technology.
พงศ์ชัยฤกษ์, พิศุทธิ์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Thai-Nichi Institute of Technology.
พยัคฆพงษ์, ประสิทธิ์, Kasetsart University.
พรพัฒน์กุล, ยิ่งพิศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พรมสุวรรณ์, ปิยะพร, Maejo University.
พลหาญ, นรากร, มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University.
พัชรเมธา, ตระกูลพันธ์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัชรเมธา, ตระกูลพันธ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พันธนะหิรัญ, วิชัย, Srinakharinwirot University.
พันธ์คงอติศักดิ์, จรูญรัตน์, โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
พาชีครีพาพล, อุลิสาณ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิริยวิรุตม์, มณิศรา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พึ่งม่วง, พรทิพย์, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet University.
พุกการะเวก, เยาวพา, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
พุทธรักษา, โชคชัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฟาน เบม, ณัฐธยาน์, Thaksin University, Phatthalung.

ภัทรไพบูลย์ชัย, อรสา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภิรมย์ธรรมศิริ, ขจีจรัส, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

226 - 250 of 447 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th