Vol 9, No 17 (2017)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2560

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

ผลของการเติมสารนาโนเงินในสารฉาบแบบนุ่มชนิดอะคริลิกต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล (EFFECT OF SILVER NANOPRISMS CONTAINING ACRYLIC SOFT LINER ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES) PDF
กมลวรรณ คำทรัพย์, ณปภา เอี่ยมจิรกุล, ปิยะนารถ เอกวรพจน์ 1-12
สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดกลางในพื้นที่ป่าชายเลนปลูกปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร (MEIOFAUNA ASSEMBLAGES IN THE MANGROVE PLANTATIONS OF THE THA CHIN ESTUARY, SAMUT SAKHON) PDF
ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน 13-25
การศึกษา และพัฒนาต้นเชื้อผักดองสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากพืชเพื่อการบริโภค (STUDY AND DEVELOPMENT OF PICKLED STARTER FOR PRODUCING OF BIOLOGICALLY FERMENTED PLANT FOR CONSUMPTION) PDF
ณัฐพร จันทร์ฉาย, ศันศนีย์ บุญเกิด, เยาวพา พุกการะเวก 26-40
การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่ชีวมวลสัมผัสกับความร้อนของผลิตภัณฑ์น้ำมันชีวภาพบนเครื่องไพโรไลซิสแบบต่อเนื่อง (THE EFFECT OF TEMPERATURE AND RESIDENCE TIME FOR BIO-OIL PRODUCTION FROM BIOMASS RESIDUE ON THE CONTINUOUS PYROLYSIS) PDF
ณิศาธร นำเจริญพินิจ, วิชชากร จารุศิริ 41-51
ความเหมาะสมของดินพรุเพื่อการปลูกปาล์มน้ำมันในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (SUITABILITY OF PEAT SOIL FOR OIL PALM PLANTATION IN KARAKET SUB-DISTRICT CHIANYAI DISTRICT NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE) PDF
ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา, เอ็จ สโรบล, วิพักตร์ จินตนา, กฤตยากานต์ เดชดี 52-63
การวิเคราะห์ปริมาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอลพร้อมกันในยาไทยพื้นบ้านบางชนิด (SIMULTANEOUS DETERMINATION OF EUGENOL AND ISOEUGENOL IN SOME THAI TRADITIONAL MEDICINES) PDF
พัชรพรรณ ดิษยมนตรี, พรพิมล ม่วงไทย 64-72
ความคงทนของสีและการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมชา (COLOUR FASTNESS AND UV PROTECTION OF SILK DYED WITH TEA) PDF
มาหามะสูไฮมี มะแซ, ภัทราภา จ้อยพจน์, ภาณุมาศ ชูพูล, พรชัย ศรีสว่าง, นพรัตน์ นวลมังสอ 73-82
การพยากรณ์ระดับน้ำโดยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลอง WRF-ECHAM5 (WATER LEVEL FORECASTING BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODEL WITH RAINFALL DATA FROM WRF-ECHAM5 MODEL) PDF
ยุพิน ไชยสมภาร, ทวี ชัยพิมลผลิน 83-90
ผลของกระบวนการแปรรูปที่แตกต่างกันต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณแอนโธไซยานิน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และการยอมรับจากผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวก่ำ PDF
วชิระ จิระรัตนรังษี, ปิยะพร บุตรพรหม 91-103
การประเมินปริมาณกรดคลอโรจีนิก กรดคาเฟอิก กรดเฟอร์รูลิก และกรดพาราคูมาริก ในเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร (EVALUATION ON CHLOROGENIC ACID CAFFEIC ACID FERULIC ACID AND p-COUMARIC ACID IN HERBAL DRINKS) PDF
วชิราพรรณ บวรชาติ, พรพิมล ม่วงไทย 104-113
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (UNIVERSITY RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (URMS)) PDF
วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์, สมภพ รอดอัมพร, กฤษกร นาโสก, อิทธิ สงวนดี 114-126
ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือกข้าวโพด (EFFECT OF HYDROGEN PEROXIDE ON WHITENESS INDEX AND STRENGTH OF CORN HUSK) PDF
วัลภา แต้มทอง, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ 127-136
การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพแสงสว่างไฟถนนสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน (THE STUDY AND ANALYSIS OF LIGHTING QUALITY OF ROAD LIGHTING SYSTEMS BASED ON APPLICATION IN DIFFERENT ROAD SURFACE PROPERTIES) PDF
สัณฐิติ อยู่มาก, อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล 137-149
การออกแบบกระบวนการลงลายมือชื่อดิจิทัลตามตำแหน่งงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (THE DESIGN OF THE POSITION BASED DIGITAL SIGNATURE PROCESSES FOR THE GOVERNMENT ORGANIZATIONS) PDF
สุปราณี ลี้เจริญ, สมชาย นำประเสริฐชัย 150-162
การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดการกดรัดเส้นประสาทมีเดี่ยนบริเวณอุโมงค์อุ้งมือในพนักงานโรงพยาบาลชลประทาน (A STUDY OF THE PREVALENCE AND RISK FACTORS OF CARPAL TUNNEL SYNDROME IN EMPLOYEES AT THE ROYAL IRRIGATION HOSPITAL) PDF
สุพรรณี ปังสุวรรณ 163-173

บทความวิชาการ

การผ่าตัดฝังวัสดุที่เพดานอ่อนในผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (PALATAL IMPLANTS FOR OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA) PDF
กนิษฐา โชคสวัสดิ์ 174-179


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th