Vol 7, No 14 (2015)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การจัดการสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว : เส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก (MEDIA AND KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR TOURISM DEVELOPMENT: THE GOLDEN TRAVEL ROUTE IN SANUK PROVINCE) PDF
ฐิติพร การสูงเนิน 1-14
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่ (THE EFFECTS OF DECISION FACTORS ON POWER PLANTS CONSTRUCTION IN KRABI PROVINCE) PDF
วัฒนพนธ์ สุวรรณเนาว์, ปฐมทัศน์ จิระเดชะ 15-24
ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของไลเคนกับชนิดไม้ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก (THE RELATIONS OF LICHEN DIVERSITY AND TREE SPECIES IN NATURAL TOURISM SITES, KHUNDAN PRAKARNCHON RESERVOIR, NAKHONNAYOK PROVINCE) PDF
วิรงรอง ดวงใจ, อรินทม์ งามนิยม, ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, ภัทรพงษ์ เกริสกุล, อัญชัญ ตัณฑเทศ, ทายาท ศรียาภัย, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ 25-39
การศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะทางแสงของหลอดไดโอดเปล่งแสงในระบบทางหลวง (STUDY AND ANALYSIS LUMINESCENCE CHARACTERISTICS OF LIGHT-EMITTING DIODE FOR THE HIGHWAY) PDF
สัณฐิติ อยู่มาก, อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล 40-52
การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์กรดแทนนิกในตัวอย่างพืชด้วยวิธีการสกัดระดับไมโครโดยอาศัยหลักการกระจายตัวระหว่างชั้นของเหลวที่ใช้ตัวทำละลายสกัดเป็นชนิดความหนาแน่นต่ำ PDF
สิริมา เดชะ, พรพิมล ม่วงไทย 53-63
การสะสมโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) ในหอยตลับ (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ยที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในเขตตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี PDF
เสถียรพงษ์ ขาวหิต, เกษม จันทร์แก้ว, วศิน อิงคพัฒนากุล, อรอนงค์ ผิวนิล, ชาตรี นิ่มปี 64-74
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบดาต้าแอกควิซิชั่นต้นทุนต่ำด้วย LabVIEW (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF A LOW COST DATA ACQUISITION SYSTEM WITH LABVIEW) PDF
อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล 75-86
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าความต้านทานแรงเฉือนระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว (A STUDY OF FACTORS AFFECTING ON SHEAR STRENGTH BETWEEN STAINLESS STEEL AND LEAD-FREE SOLDER) PDF
อรจิตร แจ่มแสง, ปิยะวรรณ สูนาสวน, นิวัฒน์ มูเก็ม 87-96
การศึกษาลักษณะเฉพาะของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบสำหรับการดูดซับโปรตีนอัลบูมีน (CHARACTERISATION OF TITANIUM DIOXIDE NANOTUBE ARRAYS FOR ADSORPTION OF BOVINE SERUM ALBUMIN) PDF
อารียา เอี่ยมบู่, โชคชัย พุทธรักษา, วรมน แหล่งหล้า, รชตวรรณ กมลเพชร 97-109
การหาค่าเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์โวลต์เทจของหม้อแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (AN APPROPRIATE IMPEDANCE VOLTAGE PERCENTAGE COMPUTATION OF GENERATOR TRANSFORMER FOR SMALL POWER PRODUCER) PDF
อุษณี อนันตผลสมบัติ, ปฐมทัศน์ จิระเดชะ 110-128

บทความวิชาการ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของผู้สูงอายุ: การประยุกต์ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง (FACTORS AFFECTING ELDERLY’S DECISIONS TO USE PUBLIC TRANSPORTATION: THE APPLICATION OF STRUCTURAL EQUATION MODEL) PDF
กาญจน์กรอง สุอังคะ 129-142
การปรับปรุงสมบัติการละลายของท่อนาโนคาร์บอน (THE IMPROVEMENT OF SOLUBILITY PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES) PDF
ธนวัชร์ สมตัว 143-154


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th