Vol 6, No 12 (2014)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

ประสบการณ์ความทุกข์ทางจิตใจของมารดาที่บุตรเสียชีวิตในครรภ์ (EXPERIENCE OF MENTAL SUFFERING IN MOTHERS WHO FACED WITH DEAD FETUS IN UTERO: DFIU) PDF
กัลยา วิริยะ, อรพิน เกตุแก้วมณี 1-12
การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ดเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทางการแพทย์ กรณีศึกษา: ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร PDF
ธิติกร บุณยธาดา 13-25
กลุ่มอาการที่เกิดต่อร่างกายจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม (THE PHYSICAL SYMTOMS THAT OCCUR FROM USING COMPUTER OF SUPPORTING STAFFS OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY) PDF
นรากร พลหาญ, สมสมร เรืองวรบูรณ์, โกมล บุญแก้ว, อนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ 26-38
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องสารชีวโมเลกุลสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี (THE DEVELOPMENT OF THE PROGRAMMED LESSON ON BIOMOLECULES FOR UNDERGRADUATE STUDENTS) PDF
น้ำฝน คูเจริญไพศาล 39-58
การศึกษาการเกิดไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์จากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและปฏิกิริยาเมลลาร์ดในระบบต้นแบบ (STUDY ON THE OCCURRENCE OF HYDROXYMETHYLFURFURALDEHYDE FROM CARAMELLIZATION AND MAILLARD REACTIONS IN MODEL SYSTEMS) PDF
พรพิมล ม่วงไทย, ยลรวี วิวัฒน์ชาญกิจ, มะยูโซ๊ะ กูโน 59-76
การประเมินประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (EFFICIENCY ASSESSMENT OF VILLAGE WATER SUPPLY IN UBON RATCHATHANI PROVINCE) PDF
ยุภาพร อำนาจ, นันทพร สุทธิประภา, วัฒนาชัย มาลัย 77-90
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพบนเว็บ PDF
วิมาน ใจดี, จรัญ แสนราช 91-105
การศึกษาระยะเวลาการปิดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (A STUDY OF AN OPTIMUM SHUT DOWN PERIOD OF AIR CONDITIONER FOR ENERGY CONSERVATION) PDF
อาจรี ศุภสุธีกุล 106-113

บทความวิชาการ

บทบาทผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในการคัดกรองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (THE ROLE OF CAREGIVERS IN DAY CARE CENTERS TO SCREENING AND DEVELOPMENT PROMOTING OF EARLY CHILDHOOD) PDF
ทัศนียา วังสะจันทานนท์, สุคนธ์ วรรธนะอมร, นิลภา จิระรัตนวรรณะ, นุชนารถ บรรทุมพร 114-121
วัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิต: ส่วนประกอบ การพัฒนา และการเลือกใช้งาน (DENTAL RESIN COMPOSITE: COMPOSITION, DEVELOPMENT AND SELECTION) PDF
ปิยะนารถ เอกวรพจน์ 122-133
การทบทวนวิธีการศึกษาผลผลิตและการย่อยสลายเศษซากชีวมวลในวัฏจักรคาร์บอนต่อการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในป่าเขตเส้นศูนย์สูตร (THE REVIEW OF LITTERFALL PRODUCTION AND DECOMPOSITION METHOD IN CARBON CYCLE AND EFFECT TO CO2 EMISSION IN TROPICAL FOREST) PDF
พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ 134-146
การผลิตไฟฟ้าโดยระบบเทอร์โมโฟโต้โวลเทซ (ELECTRICITY GENERATINGBY THERMOPHOTOVOLTAIC SYSTEM) PDF
มานนท์ สุขละมัย 147-162
ประโยชน์ของกากดินขาวลำปางต่อสมบัติเชิงกลของเนื้อดินเอิร์ทเทินแวร์ (USE OF LAMPANG WHITE CLAY RESIDUAL FORMECHANICAL PROPERTY OF EARTHENWARE CLAY) PDF
อดุลย์ ทรายตัน 163-175
การดูแลสุขภาพจิต : การมีส่วนร่วมของชุมชน (MENTAL HEALTH CARE : THE PARTICIPATION OF THE COMMUNITY) PDF
อมราพร สุรการ, ณัฐวุฒิ อรินทร์ 176-184


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th