Vol 1, No 1 (2009)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความรับเชิญ

การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์ PDF
วิรุณ ตั้งเจริญ 1-6

บทความวิจัย

การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ (ADSORPTION OF DYES IN TEXTILE WASTEWATER BY BIOLOGICAL SLUDGE) PDF
ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ 7-25
การศึกษาเปรียบเทียบเชิงตัวเลขของจุดน่าจะเป็นที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (A NUMERICAL COMPARATIVE STUDY ON MOST PROBABLE POINT FOR RELIABILITY ANALYSIS) PDF
ทวีภัทร์ บูรณธิติ 26-33
อิทธิพลของความล้าต่อการยึดติดระหว่างวัสดุบูรณะฟันเซรามิกชนิดเฟลสปาติกและผิวเคลือบฟันธรรมชาติของมนุษย์ (THE INFLUENCE OF FATIGUE IN RESIN-BONDED CERAMIC/ENAMEL BONDS) PDF
ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล, Lawrence H. Mair 34-45
การเกิดสีดำคล้ำในซีอิ๊วที่ได้จากถั่วเหลืองและถั่วมะแฮะ (BROWNING IN SOY SAUCE FERMENTEM FROM SOYBEAN AND PIGEON PEAS) PDF
วันดี ขามประโคน, พรพิมล ม่วงไทย 46-53
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT) PDF
ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ 54-65
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Aeromonas caviae (PRODUCTION OF MONOCLONAL ANTIBODIES SPECIFIC TO AEROMONAS CAVIAE) PDF
หทัยทิพย์ สุขสดใส, ศิวาพร ลงยันต์, สมบัติ รักประทานพร, วีระวรรณ สิทธิกรกุล, ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร, ไพศาล สิทธิกรกุล 66-75
ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN) PDF
สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์, สุปริณญา มองเพ็ชร 76-82
การออกแบบด้ามเครื่องมือตัดแบบสั่นสองทิศทางสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี (DESIGN OF TWO-DIRECTION VIBRATION CUTTING TOOL HOLDER FOR CONVENTIONAL CNC TURNING MACHINE) PDF
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ 83-99
ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER) PDF
วรวุฒิ สหัสเนตร, สุวิทย์ วิมลจิตต์ 100-108


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th