Vol 5, No 9 (2013)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

ภาวะผู้นำและการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตพยาบาลศาสตร์ (LEADERSHIP AND HEALTH PROMOTION IN NURSING STUDENTS) PDF
Kallaya Wiriya, Chadaporn Watanawilai, Paradee Prasertwong, Wilawon Sairodrung 1-11
การแยกประเภทของนิวคลีโอไทด์โดยใช้เซนเซอร์แอเรย์ผ่านวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (DISCRIMINATION OF NUCLEOTIDES IN AQUEOUS SOLUTION BY THE SENSOR ARRAYS VIA PCA METHOD) PDF
Chiraporn Chaicham, Kanet Wongrawee, Boosayarat Tomapatanaget 12-23
สารสนเทศคุณภาพบาล้านซ์สกอร์ค้าร์ดเพื่อการพัฒนาทันตแพทย์ กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (BALANCED SCORECARD QUALITY INFORMATION FOR THE DENTIST DEVELOPMENT IN DENTAL HEALTH DIVISION, HEALTH DEPARTMENT, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION) PDF
Thitikorn Boonyathada, Jaruek Chookittikul, Wajee Chookittikul, Cholwich Nuttee 24-34
อุบัติการณ์การบาดเจ็บของทีมนักกีฬารักบี้ประเภทผู้เล่น 15 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 (INCIDENCE OF INJURY IN AMATEUR RUGBY FIFTEEN PLAYERS OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY TEAM IN THE 37TH UNIVERSITY GAME IN THAI) PDF
Warin Krityakiarana, Pakaporn Phucharoen 35-46
การประเมินกระบวนการเตรียมตัวอย่างอ้างอิงสำหรับเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก (EVALUATION OF PREPARATION PROCESS OF REFERENCE SAMPLE FOR PADDY MOISTURE METER) PDF
Pracha Bunyawanichakul 47-55
การแตกตัวด้วยความร้อนเชิงตัวเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันสบู่ดำไปเป็นเชื้อเพลิงเหลวบน HZSM-5 (THERMAL CATALYTIC CRACKING OF JATROPHA OIL TO LIQUID FUELS OVER HZSM-5) PDF
Raweevan Sawasraksa, Tharapong Vitidsant, Witchakorn Charusiri 56-66
ตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิออกโซเมทาเลตที่แทนที่ด้วยเวเนเดียมสำหรับออกซิเดชันของไซโคลแอลเคนและแอลกอฮอล์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (VANADIUM (V)-SUBSTITUTED POLYOXOMETALATE CATALYST FOR OXIDATION OF CYCLOALKANES AND ALCOHOLS WITH HYDROGEN PEROXIDE) PDF
Wimonrat Trakarnpruk 67-79
การสังเคราะห์และการแยกอิแนนทิโอเมอร์ของสารมัธยันตร์อิปอกไซด์ และออกซาโซลิดิโนนของยาปฏิชีวนะลีเนโซลิดด้วยการใช้ HPLC และ GC โครมาโตกราฟีที่มีไครัลคอลัมน์ชนิดพิเศษ PDF
Anawat Ajavakom, Thanakrit Chantra 80-92

บทความวิชาการ

พืชสมุนไพรไทย: ประยงค์ (Aglaia odorata Lour.) (THAI MEDICINAL PLANT: PRAYONG (AGLAIA ODORATA LOUR.)) PDF
Nantiya Joycharat, Nannapat Petworapan, Bunlong Tuisuk, Ratanawadee Sreenuan 93-110
ระบบไดอะไลซิสต่อเนื่องร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำในไวน์ (ON-LINE DIALYSIS SYSTEM COUPLED TO ANALYTICAL METHODS FOR THE DETERMINATION OF LOW MOLECULAR WEIGHT ORGANIC ACIDS IN WINE) PDF
Orawan Kritsunankul 111-130

บทความปริทัศน์

การแก้ไขสีฟันคล้ำในฟันที่มีชีวิต (CORRECTION OF TOOTH DISCOLORATION IN VITAL TOOTH) PDF
Piyanart Ekworapoj 131-144


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc