Vol 2 (2010)

ปีที่ 2 ฉบับพิเศษที่ 1 มกราคม 2553

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิชาการ

การเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายไร้สาย (MOBILE LEARNING IN MEDICINE THROUGH WIRELESS NETWORK) PDF
ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา 1-9

บทความวิจัย

ผลกระทบต่อสุขภาพกายจากการสัมผัสพลังงานความร้อนขณะทำงานในกลุ่มคนทำนาเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม (PHYSICAL HEAL EFFECTS FROM OCCUPATIONAL EXPOSURE TO NATURAL HEAT AMONG SALT PRODUCTION WORKERS IN SAMUTSONGKHRAM PROVINCE) PDF
จีรนันท์ จะเกร็ง, ฉันทนา ผดุงเทศ, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 10-18
ผลขององศาการฉีดต่อสมรรถนะและการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าเมื่อใช้ไดเมทิลอีเทอร์เป็นเชื้อเพลิงหลัก (INFLUENCE OF INGECTION TIMING ON PERFORMANCE AND COMBUSTION OF AN IDI ENGINE FUELLED WITH DME) PDF
คณิต วัฒนวิเชียร, อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ 19-30
แบบจำลองระบบจ่ายน้ำประปาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (MODELING OF WATER DISTRIBUTION SYSTEM OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY ONGKHARAK) PDF
ชาญวิทย์ สายหยุดทอง 31-39
การศึกษาเด็นส์อิแวจินาตัสในฟันของคนไทยจำนวนหนึ่ง (A STUDY OF DENS EVAGINATUS IN PREMOLAR TEETH OF A THAI POPULATION) PDF
ชินาลัย ปิยะชน, วรสิทธิ์ วิทยศิริ 40-46
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของหอทำน้ำเย็นระบบปิดแบบไหลขวางกั้น (THE STUDY AND DESIGN OF HEAT TRANFER ENHANCEMENT OF CLOSED WET CROSSFLOW COOLING TOWER) PDF
ดวงฤดี ชูตระกูล, พิชัย อัษฎมงคล, อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง 47-58
การแสดงตัวอักษรไทยบนป้ายแสดงผลเมทริกซ์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบริการรับส่งข้อความสั้น (DISPLAY OF THAI ALPHABETS ON A MATRIX BROAD USING SMS ON MOBILE PHONES) PDF
ธานินทร์ ดวงจันท์, ศิริพงษ์ ฉายสินธ์ 59-69
การเปรียบเทียบการบีบอัดภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจำแนกรายละเอียดทางภูมิศาสตร์ (COMPARISON OF SATELLITE IMAGE COMPRESSION FOR GEOGRAPHICAL CLASSIFICATION) PDF
ธารวิทย์ เสวกดรุณทร, วิชัย พันธนะหิรัญ 70-77
การศึกษาพฤติกรรมการไหลของของไหลในช่วงการไหลแบบราบเรียบผ่านสนามแม่เหล็ก (A STUDY OF LAMINA FLUID FLOW BEHAVIOR IN THE MAGNETIC FIELDS) PDF
ธนาพล สุขชนะ 78-85
การวิเคราะห์ปริมาณสารบริสุทธิ์ของน้ำคั้นมะขามป้อมสดด้วย HPLC และผลต่อการปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจากสารพิษ PDF
มณีวรรณ สุวัฒน์รณกร, สุวรา วัฒนพิทยกุล 86-94
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการผ่าตัดผ่านกล้องในประเทศไทย: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2548-2550 (FACTORS ASSOCIATED WITH THE USE OF LAPAROSCOPIC SURGERY IN THAILAND: RESULTS FROM NATIONWIDE INPATIENT DATABASE 2005-2007) PDF
วชิรานี วงศ์ก้อม, คัคนางค์ ไชยศิริ, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, ยศ ตีระวัฒนานนท์ 95-105
การศึกษาการทำความเย็นด้วยคลื่นเสียง (STUDY OF SOUND WAVE COOLING) PDF
สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม, วรนุช แจ้งสว่าง, นพพล มิ่งเมือง 106-114
การศึกษาคุณลักษณะการไหลของแก๊สในดิฟฟิวเซอร์ของไมโครแก๊สเทอร์ไบน์โดยใช้การวิเคราะห์การไหลของของไหลด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (A STUDY OF GAS FLOW CHARACTERISTIC ON MICRO GAS TURBINE DIFFUSER USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)) PDF
สันติสุข ศรีเกิน, จุฑารัตน์ คุรุเจริญ, พิชัย อัษฎมงคล 115-125
การพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (DESIGN AND DEVELOPMENT SOFTWARE FOR SMALL AND MEDIUM CERAMICS INDUSTRIAL IMPROVEMENT WITH QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT) PDF
อนันตกุล อินทรผดุง, นำคุณ ศรีสนิท 126-135
วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS) PDF
สุชาดา ตันติสถิระพงษ์, วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ 136-141


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th