Vol 4, No 8 (2012)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การประเมินผลกระทบของนโยบายภาษีรถยนต์ประหยัดพลังงานขนาดเล็ก กรณีศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (IMPACT ASSESSMENT OF ECONOMIC CAR’S AUTO-RELATED TAX CASE STUDY: THE NORTHEAST REGION OF THAILAND) PDF
Kankrong Su-angka, Sonnarong Su-angka, Sart Sukprasert 1-13
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ และ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์พร้อมกันด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง PDF
Jaturong Chongcharoen, Pornpimol Muangthai, Piyada Jittangprasert 14-27
ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการศึกษาต่อคะแนนการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) ของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
Nathawut Kaewsutha, Serena Siraratna Sakoolnamarka 28-38
การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (THE EDUCATIONAL TECHNOLOGY ADMINISTRATION FOR THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN NAKHON SI THAMMARAT VOCATIONAL COLLEGE) PDF
Napassagon Channarong 39-50
การพัฒนายุทธวิธีการฝึกอบรมระบบแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์จริง (THE DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE MECHATRONIC SYSTEMS TRAINING STRATEGY FOR ENHANCING PROBLEM SOLVING SKILLS WITHIN CURRENT SITUATION) PDF
Weerayute Sudsomboon, Boonsong Hemwat 51-69
อิทธิพลของเงื่อนไขการล้างที่มีต่อชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์บนเครื่องล้างอัลตราโซนิคอัตโนมัติ (EFFECT OF WASHING CONDITIONS ON HARD DISK PARTS ON AUTOMATED ULTRASONIC WASHING MACHINE) PDF
Somkiat Tangjitsitcharoen, Duangta Laiaddee, Piyachart Ariyachotima 70-82
ความสัมพันธ์ของสันกระพุ้งแก้มเหตุสบฟันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคในกลุ่มข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว: การสำรวจเบื้องต้นในคณะทันแพทยศาสตร์ของไทย 4 สถาบันในช่วงเวลาหนึ่ง PDF
Sorasun Rungsiyanont, Pensri Photipakde, Pornpan Piboonratanakij, Patrayu Taebunpakul, Kajorndej Wanaratana 83-95

บทความวิชาการ

สารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในวงศ์กระดังงา (BIOACTIVE COMPOUNDS FROM THE ANNONACEAE PLANTS) PDF
Kanok-on Rayanil 96-111
การพัฒนาอิฐทนไฟ 1,300 องศาเซลเซียสจากดินพื้นบ้าน (DEVELOPMENT REFRACTORY BRICK 1,300 DEGREES CELSIUS FROM LOCAL CLAY) PDF
Lerdchai Sathitpanawong, Apichit Krajangyao 112-121


การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th