Vol 4, No 7 (2012)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2555

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

ความเป็นพิษของแอนทราซีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าพืชตระกูลถั่วหลังงอก (PHYTOTOXICITY OF ANTHRACENE AND PHENANTHRENE CONTAMINANTS IN SOIL ON LEGUME SEED GERMINATION AND SUBSEQUENT SEEDLING GROWTH) PDF
Khanitta Somtrakoon, Duanganong Phalaphol, Waraporn Chouychai 1-12
การใช้ยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับอะดรีนาลินเปรียบเทียบกับลิโดเคนร้อยละสิบร่วมกับอีเฟดดรีนในการส่องกล้องโพรงจมูก (COMPARISON OF USING 2% LIDOCAIN WITH ADRENALINE TO 10% LIDOCAIN WITH EPHREDINE IN THE NASOENDOSCOPY) PDF
Jarinratn Sirirattanapan 13-22
ฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์ของพืชบางชนิดที่เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงเขียวหวานต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY OF SOME HERBS USED IN KAENG-KHIAO-WAN PASTE ON LEUKEMIC CELL LINE) PDF
Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, Chowladda Teangpook 23-36
ผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อระบบทางการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKING ON E-LEARNING SYSTEMS) PDF
Thawatphong Phithak, Neunghathai Khopolklang, Jitimon Angskun 37-54
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงาน เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น PDF
Numphon Koocharoenpisal, Manutsaporn Wongtongtiw, Arporn Ploenpana 55-72
การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดคราบน้ำมันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ (DESIGN AND CONSTRUCTION OF ENGINE PARTS OIL CLEANING MACHINE) PDF
nipon ratchawut, Pairust Vongyuttakrai, Ophat Sukwan 73-90
การขยายพันธุ์โมกพวง พุดจีบ รักขาว และรักม่วง โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (MICROPROPAGATION OF WRIGHTIA RELIGIOSA BENTH., TABRNAE MONTANADIBARICATA LINN., CALOTROPIS PROCERA (AITON) W.T.AITON. AND CALOTROPIS GIGANTEA LINN. BY IN VITRO CULTURE) PDF
Phopgao Buddharaksa, Warut U-kong 91-103
การสำรวจเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นเพื่อออกแบบสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและป่าต้นน้ำนาแห้วและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดเลย PDF
Wasinee Khwaiphan, Phanom Sutthisaksopon, Kittiya Sangpakdee, Sirinapa Siriyan, Duangrat Pangthai, Kachakorn Phetcharat, Sumalee Leuangsakul 104-124

บทความวิชาการ

การจัดการขยะเป็นแหล่งพลังงานด้วยการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง (MUNICIPAL WASTE DISPOSAL MANAGEMENT TO BECOME ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES BY CONVERTING WASTE PLASTIC INTO LIQUID FUELS) PDF
Witchakorn Charusiri 125-144
นาฬิกาชีวภาพกับการนอนหลับ (BIOLOGICAL CLOCK AND SLEEP) PDF
Orapin Chengpiew 145-155


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th