Vol 1, No 2 (2009)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความรับเชิญ

คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน PDF
สุทัศน์ ยกส้าน 1-5
การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION) PDF
มนตรี อุดมเพทายกุล 6-14

บทความวิชาการ

การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS) PDF
ชาญณรงค์ น้อยบางยาง 15-29
ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE) PDF
สิริมนต์ ชายเกตุ, ตลับพร หาญรุ่งโรจน์ 30-39

บทความวิจัย

การศึกษาการลดภาระความร้อน จากอุปกรณ์กันแดดภายนอกอาคารในพื้นที่หน้าต่างกระจกเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ: กรณีศึกษาห้องสมุด ชั้นสอง อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ PDF
กัญจนี ญาณะชัย, ธีรวุฒิ คูหาเปรมะ, พวงมุกดา วายุภักตร์ 40-59
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก PDF
กุศลิน บัวแก้ว, ชาญชัย ทองประสิทธิ์, พัชรินทร์ เหสกุล 60-69
การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (DEVELOPMENT OF LEARNING OBJECT ON SOLAR SYSTEM FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS) PDF
จิราภา เหลืองพุฒิกุลชัย, จงกล แก่นเพิ่ม, กอบกุล สรรพกิจจำนง 70-77
การพัฒนางานออกแบบหัตถกรรมจากกรรมวิธีการทำเครื่องเขิน (THE DEVELOPMENT OF CRAFT FROM LACQUER WARE PRODUCTION PROCESS) PDF
ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา 78-91
ผลของกาวพอลิยูริเทนต่อสมบัติการยึดติดระหว่างยางวัลคาไนซ์และหนังสังเคราะห์ (THE EFFECT OF POLYURETHANE ADHESIVE FOR ADHESION PROPERTY OF VULCANIZED RUBBER AND SYNTHETIC LEATHER) PDF
ตะวัน โบว์พัฒนากุล, อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 92-101
NANOSIZE NiO/MgO/ZrO2 COMPOSITES PREPARED BY CITRIC ACID/ETHYLENE GLYCOL METHOD PDF
วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์, ชาญศักดิ์ สุกแก้ว 102-110
ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION) PDF
สุธรรม ศรีหล่มสัก, อ่อนลมี กมลอินทร์, ธิดารัตน์ เพริศแก้ว, กฤษดา ภูมลี 111-124
การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ (SEPARATION OF OIL AND SOLIDS FROM PALM OIL MILL EFFLUENT BY BIOLOGICAL METHOD USING ENZYME AND MICROORGANISM) PDF
เสถียรพงษ์ อุดมศิลป์, พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 125-134


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th