Vol 10, No 20 (2018)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของกล้วยหอมและเผือกสีม่วงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ESTIMATION OF NATURAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF DRIED BANANA AND TARO BY SOLAR DRYING) PDF
จักราวุฒิ เตโช, อีลีหย๊ะ สนิโซ 1-12
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแยกตัวประกอบของชุดข้อมูลที่มีเลขประจำหลักเดียวกัน ตั้งแต่ 2 – 20 หลักด้วย Pollard’s rho Algorithm และ Fermat’s Factorization Method PDF
จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ, ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ 13-24
การสร้างแผนที่น้ำท่วมถึงของแม่น้ำนครนายกด้วยฟรีแวร์และข้อมูลเปิด (CREATING FLOOD INUNDATION MAPS OF NAKHON NAYOK RIVER BY FREEWARE AND OPEN DATA) PDF
ชาญวิทย์ สายหยุดทอง 25-33
คุณภาพน้ำจากระบบการเก็บกักน้ำฝนจากหลังคาในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (WATER QUALITY OF ROOF RAINWATER HARVESTING SYSTEM IN THAMYAI, THUNG SONG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT) PDF
ปนัดดา พิบูลย์, ศิริอุมา เจาะจิตต์, วรัญญา สรเดช, อุษา มูฮัมหมัด 34-45
การศึกษาคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กตริกของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวชนิดโลหะด้วยวิธีควอนตัมมอนติคาร์โล (THE STUDY OF THERMOELECTRIC PROPERTIES OF THE METALLIC SINGLE ELECTRON TRANSISTOR USING QUANTUM MONTE CARLO METHOD) PDF
ประธาน ศรีวิไล, เฉลิมวงศ์ ดอกประทุม 46-56
ตัวแบบการถดถอยที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์ ประยุกต์ใช้กับจำนวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ZERO-INFLATED REGRESSION MODEL APPLIED FOR VOLUNTARY MOTOR CLAIM INSURANCE) PDF
ปวริศา สุขเรื่อย, สำรวม จงเจริญ 57-75
การหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดน้ำมันจากเมล็ดมะละกอด้วยไมโครเวฟช่วยสกัดโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง (OPTIMIZATION OF MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION OF PAPAYA SEED OIL BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY) PDF
พรทิพย์ กาศสุวรรณ, กิตติชัย บรรจง 76-88
การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างร่างกายและโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า (THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY STRUCTURE AND FACIAL STRUCTURE) PDF
พรสวรรค์ ธนธรวงศ์, พลพิทยา วรชาติ 89-105
ความสัมพันธ์ของการทรงตัวระหว่างแนวแกนร่างกายกับค่าจุดศูนย์กลางแรงดันในกลุ่มการสบฟันประเภทต่างๆ (RELATIONSHIP BETWEEN BODY POSTURE, BODY AXIS AND THE CENTER OF PRESSURE IN DIFFERENT OCCLUSIONS) PDF
วรินทร โอภาสสัจจะกุล, พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ 106-118
ปริมาณคาร์บอนสะสมในต้นไม้ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (CARBON STOCK OF TREES IN NAKHON SI THAMMARAT RAJABHAT UNIVERSITY) PDF
วัฒนณรงค์ มากพันธ์, จิตติมา รับไทรทอง, สุภาวดี แซะอาหลี 119-128
การทดสอบซอฟต์แวร์โดยหกขั้นตอนของรูปแบบการทดสอบการยอมรับ: กรณีศึกษาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนการรักษาความปลอดภัยแบบไฟร์วอลล์สองชั้น PDF
ศราวุธ แรมจันทร์, เสฐียรพงษ์ ยอดนิล 129-139
ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณผลผลิตน้ำมัน คุณสมบัติทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันเมล็ดมะละกอ (EFFECT OF EXTRACTION METHODS ON RECOVERY OF OIL CHEMICAL PROPERTIES AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF PAPAYA SEED OIL) PDF
หนึ่งฤทัย หนุนยศ, ระจิตร สุวพานิช, กิตติชัย บรรจง 140-152
การวิเคราะห์พลวัตระบบสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย (AN ANALYSIS SYSTEM DYNAMICS FOR RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS INDUSTRY IN THAILAND) PDF
อนุรักษ์ กิตติศักดิ์สุนทร, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์, ชูศักดิ์ พรสิงห์ 153-163

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย 164-168

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
รูปแบบการจัดพิมพ์ บทความวิจัย 169

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย 170


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th