Vol 10, No 20 (2018)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของกล้วยหอมและเผือกสีม่วงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ PDF
จักราวุฒิ เตโช, อีลีหย๊ะ สนิโซ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแยกตัวประกอบของชุดข้อมูลที่มีเลขประจำหลักเดียวกัน ตั้งแต่ 2 – 20 หลักด้วย Pollard’s rho Algorithm และ Fermat’s Factorization Method PDF
จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ, ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
การสร้างแผนที่น้ำท่วมถึงของแม่น้ำนครนายกด้วยฟรีแวร์และข้อมูลเปิด PDF
ชาญวิทย์ สายหยุดทอง
คุณภาพน้ำจากระบบการเก็บกักน้ำฝนจากหลังคาในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF
ปนัดดา พิบูลย์, ศิริอุมา เจาะจิตต์, วรัญญา สรเดช, อุษา มูฮัมหมัด
การศึกษาคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กตริกของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวชนิดโลหะด้วยวิธีควอนตัมมอนติคาร์โล PDF
ประธาน ศรีวิไล, เฉลิมวงศ์ ดอกประทุม
ตัวแบบการถดถอยที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์ ประยุกต์ใช้กับจำนวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ PDF
ปวริศา สุขเรื่อย, สำรวม จงเจริญ
การหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดน้ำมันจากเมล็ดมะละกอด้วยไมโครเวฟช่วยสกัดโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง PDF
พรทิพย์ กาศสุวรรณ, กิตติชัย บรรจง
การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างร่างกายและโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า PDF
พรสวรรค์ ธนธรวงศ์, พลพิทยา วรชาติ
ความสัมพันธ์ของการทรงตัวระหว่างแนวแกนร่างกายกับค่าจุดศูนย์กลางแรงดันในกลุ่มการสบฟันประเภทต่างๆ PDF
วรินทร โอภาสสัจจะกุล, พรสวรรค์ ธนธรวงศ์
ปริมาณคาร์บอนสะสมในต้นไม้ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช PDF
วัฒนณรงค์ มากพันธ์, จิตติมา รับไทรทอง, สุภาวดี แซะอาหลี
การทดสอบซอฟต์แวร์โดยหกขั้นตอนของรูปแบบการทดสอบการยอมรับ: กรณีศึกษาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนการรักษาความปลอดภัยแบบไฟร์วอลล์สองชั้น PDF
ศราวุธ แรมจันทร์, เสฐียรพงษ์ ยอดนิล
ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณผลผลิตน้ำมัน คุณสมบัติทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันเมล็ดมะละกอ PDF
หนึ่งฤทัย หนุนยศ, ระจิตร สุวพานิช, กิตติชัย บรรจง
การวิเคราะห์พลวัตระบบสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย PDF
อนุรักษ์ กิตติศักดิ์สุนทร, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์, ชูศักดิ์ พรสิงห์

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
รูปแบบการจัดพิมพ์ บทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th