Vol 10, No 19 (2018)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2561

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น (FACTORS RELATED TO HbA1c LEVELS IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS AT PRAYUEN HOSPITAL IN KHON KAEN PROVINCE) PDF
คนึงนุช แจ้งพรมมา, พัทธนันท์ คงทอง 1-13
การพัฒนาตำรับมาการองจากผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทดแทนผงอัลมอนด์ (DEVELOPMENT OF ALMOND POWDER SUBSTITUTE MACARON FORM CASHEW NUT POWDER) PDF
ชื่นกมล ปัญญายง, วาสนา ขันทะเสน 14-30
การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม PDF
ณัฐวดี เองสมบุญ, พรสวรรค์ ธนธรวงศ์, วนิดา นิมมานนท์ 31-49
การผลิตน้ำส้มควันไม้จากไม้สะเดาด้วยเตาไพโรไลซิสแบบแก๊สหมุนวนปิด (PRODUCING WOOD VINEGAR FROM NEEM WOOD BY CLOSED CIRCULATION GAS PYROLYSIS KILN) PDF
ติณกร ภูวดิน, ปรีชา ขันติโกมล, ไมตรี พลสงคราม 50-59
การกำจัดก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ce-Cu/Core-shell Al-MCM-41: ผลของการเคลือบไซเลน (NOx REMOVAL BY CE-CU/CORE-SHELL AL-MCM-41 CATALYST: EFFECT OF SILANE COATING) PDF
ธนศานต์ อินทะนะ, พลโชค พึ่งอำพลศรีสุข, คณนนท์ จากที่, ไพศาล คงคาฉุยฉาย 60-74
การวิเคราะห์และลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผักออร์แกนิคในภาคตะวันตกของประเทศไทย (ANALYSIS AND LOGISTICS COST REDUCTION FOR ORGANIC VEGETABLES IN THE WEST OF THAILAND) PDF
ธนาธร เกรอต, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์, ชูศักดิ์ พรสิงห์ 75-91
ผลของการบรรจุแบบสุญญากาศต่อคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของปลาส้มนครนายก (EFFECT OF VACUUM PACKING ON CHEMICAL, MICROBIOLOGICAL AND SENSORY CHARACTERISTICS OF NAKHON-NAYOK TRADITIONAL FERMENTED FISH (PLA-SOM)) PDF
ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์, พรรณทิพา เจริญไทยกิจ, ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล, น้ำฝน รักขุมแก้ว, พิสุทธิ หนักแน่น 92-105
การพยากรณ์การเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันด้วยระบบที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดีโดยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ (PREDICTION OF COLOR CHANGE AFTER LED-ACTIVATED BLEACHING USING COMPUTER MODEL) PDF
พรสวรรค์ ธนธรวงศ์, วิสาขา อุปพงค์ 106-120
การศึกษาความสามารถในการใช้งานของผู้สูงอายุที่มีต่อขนาดและรูปร่างปุ่มบนสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างแบบจำลองตรรกศาสตร์คลุมเครือ (A STUDY OF USABILITY OF ELDERLY UPON BUTTON SIZE AND SHAPE ON SMARTPHONE FOR CREATING FUZZY LOGIC MODEL) PDF
ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง, วีรพงษ์ พลนิกรกิจ 121-135
ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้คอนกรีตเก่าบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสำหรับกำลังอัดสูงสุดของมอร์ตาร์ในงานปูนฉาบ (OPTIMUM USAGE OF RECYCLE CONCRETE WITH DIFFERENT PARTICLE SIZE FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF MORTAR PLASTERING) PDF
สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า, อาภา สธนเสาวภาคย์ 136-143
เครื่องดำนาขนาดเล็กแบบเดินตามสำหรับปักดำต้นกล้าข้าวแบบล้างรากในการปลูกข้าวนาน้ำฝน (SMALL WALKING TYPE RICE TRANSPLANTER WITH ROOT-WASHED SEEDLING FOR RAINED RICE) PDF
สมพร หงษ์กง, วัชรายุทธ ลำดวน 144-156
การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (PERFORMANCE AND ECONOMIC ANALYSIS ON ROOFTOP PV SYSTEM) PDF
สุรกิจ ทองสุก, อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล 157-169
เซนเซอร์ที่เปลี่ยนสีได้จากอนุพันธ์ไนโตรคาร์บาโซลสำหรับตรวจวัดไอออนลบ (COLORIMETRIC SENSOR FROM NITROCARBAZOLE DERIVATIVES FOR ANION DETERMINATION) PDF
อัญชลี สิริกุลขจร, จิรเมธ ค้ำชู, ทวีศักดิ์ กุลชาติชัย 170-185

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย 186-190

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
รูปแบบการจัดพิมพ์ บทความวิจัย 191

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย 192


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th