Vol 9, No 18 (2017)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

ทอรีนและฮีสตามีนในตัวอย่างปลาทะเล และปลาน้ำจืด (TAURINE AND HISTAMINE IN SEAFISH AND FRESHWATER FISH SAMPLES) PDF
กาญจนา คล่องงานฉุย, พรพิมล ม่วงไทย 1-10
ผลของสาหร่าย Scenedesmus sp. ต่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อการผลิตไขมัน (THE EFFECT OF SCENEDESMUS SP. ON REDUCING CARBON DIOXIDE AFFECTING LIPID PRODUCTIVITY) PDF
ครรชิต เงินคำคง, ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ, นันท์นภัส เงินคำคง, บัญจรัตน์ โจลานันท์ 11-23
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสกัดเพคตินจากลูกตาลสุกด้วยน้ำโดยไม่ปรับพีเอช (FACTORS AFFECT PECTIN EXTRACTION PROCESS FROM RIPEN SUGAR PALM BY WATER WITHOUT pH ADJUSTING) PDF
จรัญญา อับดุลสลาม, กิตติชัย บรรจง 24-34
การบริหารความเสี่ยงในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่: บริบทการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (RISK MANAGEMENT OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT: MOBILE APPLICATION CONTEXT) PDF
จุฑาทส อุตตรนคร, อรพรรณ คงมาลัย, ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 35-48
การเพิ่มความแข็งแรงของต้นกล้าข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลังโดยวิธีการแช่เมล็ดและท่อนพันธุ์ในสารละลายแคลเซียม โบรอน และสังกะสี (INCREASING SEEDLING VIGOR OF RICE, MAIZE AND CASSAVA BY SOAKING SEEDS AND STEM CUTTINGS IN Ca B and Zn SOLUTION) PDF
เจนจิรา หม่องอ้น, สุคนธมาส เปรมปรุงวิทย์, สยมพร นากลาง, วาสนา เสนาพล, อารมย์ จันทะสอน 49-62
การคัดเลือกและแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์กลุ่มเซลลูโลไลติกจากทางเดินอาหารของหนอนนก Tenebrio molitor (SCREENING AND ISOLATION OF CELLULOLYTIC ENZYMES PRODUCING-POTENTLAL BACTERIA FROM THE GUT OF TENEBRIO MOLITOR) PDF
ซัลไลลา แวมะยิ, ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก, มณฑล เลิศวรปรีชา, วิชุดา กล้าเวช 63-72
กรอบการรับรู้สำหรับประเมินบริการกลุ่มเมฆในหน่วยงานภาครัฐ (A PERCEPTION-BASED FRAMEWORK TO EVALUATE CLOUD SERVICE IN GOVERNMENT AGENCY) PDF
ฑกลชัย อุตตรนที, อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์, วรินญา สุจริยา 73-84
การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีข้อมูลมีการแจกแจงเสถียรปกติ การแจกแจงโคชี และการแจกแจงเลวี่ (THE COMPARISON OF CLASSIFICATION WITH STABLE-NORMAL CAUCHY AND LE’VY DISTRIBUTIONS) PDF
ณัฏฐินี ดีแท้, สุภาพร คลังเพ็ชร์ 85-96
ผลของค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของดินขาวลำปางที่เติมวัตถุดิบกลุ่มฟลักซ์ต่างกัน (THE COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION OF LAMPANG KAOLINITE AT DIFFERENT FLUX MATERIAL) PDF
ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ 97-108
ผลของความเข้มข้นของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณสมบัติทางทางเคมีของข้าวพันธุ์ดอกพะยอม (Oryza sativa L. var. Dokpayom) (EFFECTS OF POTASSIUM FERTILIZER CONCENTRATIONS ON CHEMICAL PROPERTIES OF Oryza sativa L. var. Dokpayom) PDF
นูรีย๊ะ มิยะ, อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, ณัฐธยาน์ ฟาน เบม 109-118
อิทธิพลของสายพันธุ์รักษาความเป็นหมันที่มีผลต่อความเป็นหมันของเกสรเพศผู้ในการพัฒนาสายพันธุ์แม่ (A-line) ของพริก (EFFECTS OF MAINTAINER LINES TO MALE STERILITY FOR IMPROVEMENT OF FEMALE PLANTS IN CHILI PEPPER (Capsicum annuum L.) PDF
ปิยะพร พรมสุวรรณ์, เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 119-127
การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (ISOLATION OF CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS FROM AVIAN DROPPING AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY ONGKHARAK CAMPUS) PDF
ภัทธกร บุบผัน, อภิสรา โสมทัศน์, พรสวรรค์ จินพุทธ, ณัฐชาติ ประมงคล, อนุกูล ศรีธวัชพงศ์ 128-135
การวิเคราะห์ระบบสายดินเพื่อความปลอดภัยในโรงงานผลิตและบรรจุก๊าซ (ANALYSIS OF GROUNDING SYSTEM FOR SAFETY IN GAS PRODUCTION AND GAS FILLING PLANT) PDF
มณีนุช ชาวหลวง, พีระยศ แสนโภชน์, วีรวุฒิ กนกบรรณกร 136-149
การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลสำหรับห้องสมุดออนไลน์โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล (THE DEVELOPMENT OF RECOMMENDER SYSTEM FOR E-LIBRARY BY USING COLLABORATIVE FILTERING AND USER PROFILE) PDF
วรนุช ศรีพลัง, วงกต ศรีอุไร 150-164
การพัฒนาเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้าง (THE DEVELOPMENT OF A SIMULATION TOOL FOR STRUCTURED ALGORITHM) PDF
วิมาน ใจดี, จรัญ แสนราช 165-178
การพัฒนาต้นแบบเครื่องยิงยางรัดริดสีดวงอัตโนมัติ (DEVELOPMENT OF PROTOTYPE OF AUTOMATED HEMORRHOID LIGATOR) PDF
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ, สุภกิจ ขมวิลัย, มัลลิกา รัตนไตรภพ, ชนกันต์ โลหะธีรภาพ 179-187
การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น: ผลิตภัณฑ์กะละแม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (NUTRITION QUALITY IMPROVEMENT OF LOCAL FOOD PRODUCT: A CASE STUDY ON KALAMAE, KOH SAMUI, SURATTHANI PROVINCE) PDF
อารยา ปรานประวิตร, ปริญญา สุกแก้วมณี, อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์, จรัญ เข็มเพ็ชร 188-199

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน บทความวิจัย 200-204

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
รูปแบบการจัดพิมพ์ บทความวิจัย 205

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย 206


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th