Vol 12, No 24 (2020)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การตรวจวัดซีลีเนียม(IV) ที่จำเพาะเจาะจงในตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้แคดเมียมซัลไฟด์นาโนโพรป (SPECIFIC DETECTION OF SELENIUM(IV) IN AGRICULTURAL SAMPLE BY CdS-Cys-DAB FLUORESCENT NANOPROBES) PDF
จตุรงค์ จงเจริญ, พรพิมล ม่วงไทย 1-9
ประสิทธิภาพการจัดการน้ำด้วยวิธีแบบเปียกสลับแห้งต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว (EFFICIENCY OF WATER MANAGEMENT BY ALTERNATIVE WETTING AND DRYING ON RICE GROWTH AND PRODUCTION) PDF
จิตติวรรณ บำรุงบุตร, พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ, อำนาจ ชิดไธสง, สุขุมาภรณ์ แสงงาม, ศุภิกา วานิชชัง 10-22
การตรวจหาสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดเท้ายายม่อม (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze.) (PHYSICOCHEMICAL AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THAO YAI MOM (TACCA LEONTOPETALOIDES (L.) KUNTZE.) EXTRACTS) PDF
ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล, อานนท์ เรียงหมู่ 23-35
การเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของท่อเทอร์โมไซฟอนแบบหน้าตัดกลมและแบบหน้าตัดเหลี่ยมด้วยเทคนิคการถ่ายภาพทางความร้อน (THERMAL PERFORMANCE COMPAIRISION OF RECTANGULAR AND CIRCULAR THERMOSYPHON USING THERMAL IMMAGING TECHNICS) PDF
นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์, วิริยะ แดงทน, สัณหวัจน์ ทองแดง, มงคล มีแสง 36-48
การคัดเลือกคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพในการจำแนกความคิดเห็นสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร (THE EFFECTIVE FEATURES SELECTION THROUGH OPINION CLASSIFICATION FOR CURRICULUM ADJUSTMENT) PDF
เบนจามิน ชนะคช, จรัญ แสนราช 49-61
ระดับของนิวโรโทรฟิกแฟคเตอร์จากสมองในซีรั่มกับระดับไขมันในซีรั่มและการรู้คิดของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์คนไทย (SERUM BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR, SERUM LIPIDS AND COGNITION IN THAI PATIENTS WITH ALZHEIMER DISEASE) PDF
พร้อมจิต ศรียาภัย, รุ่งทิพย์ สร้อยอัมพรกุล, นฤมล คงสาคร, มาลัย ทวีโชติภัทร์, วาสนา สุขุมศิริชาติ, ภนารี บุษราคัมตระกูล 62-75
การพยากรณ์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้ำมันสำเร็จรูปโดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการของวินเตอร์ (A FORECASTING METHODS FOR CO2 EMISSION FROM USING OIL: BOX-JENKINS METHOD AND WINTER’S METHOD) PDF
ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา, บุญหญิง สมร่าง, สุณี ทวีสกุลวัชระ, ลักขณา เศาธยะนันท์ 76-86
การตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์ (THE INESTIGATION OF RADON IN GROUNDWATER OF THREE SOUTHERN PROVINCE USING NUCLEAR TECHIQUE) PDF
โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ 87-100
จุลินทรีย์ในดินที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Curvularia sp. สาเหตุโรคเมล็ดด่างในข้าว (SOIL MICROORGANISMS AND THEIR INHIBITION ON CURVULARIA SP.; FUNGAL PATHOGENS USING DIRTY PANICLE DISEASE IN RICE SEED) PDF
วาสนา เนียมแสวง 101-108
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบแบบหลายขั้นตอนกรณีที่มีการซ่อมแซม ภายใต้การแจกแจงไวบูลล์แบบฟัซซี (RELIABILITY ANALYSIS FOR REPAIRABLE MULTI-STATE SYSTEM UNDER FUZZY WEIBULL DISTRIBUTION) PDF
วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์, ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล 109-119
การใช้เตาเผาไฟฟ้าแบบขดลวดความต้านทานสำหรับการสังเคราะห์อะลูมิเนียม พิลลาร์มอนต์โมริลโลไนต์ (APPLICATION OF AN ELECTRIC RESISTANCE FURNACE FOR SYNTHESIS OF Al-PILLARED MONTMORILLONITE) PDF
ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด, นิดา สีตะมา, ดวงรัตน์ ทองคำ 120-132
ความสัมพันธ์ของดัชนีทางโภชนาการและการออกกำลังกายต่อความหนาแน่นมวลกระดูกในกลุ่มผู้หญิงไทยวัยหมดประจำเดือนซึ่งมีภาวะกระดูกบาง/กระดูกพรุน PDF
ศิวพร วรรณะเอี่ยมพิกุล, รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร, จุฑาภรณ์ ทองบุญชู, ดรุนี อุเทนนาม, อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, ณัฐิรา อ่อนน้อม, เชาวนี ชูพีรัชน์ 133-144
การศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกจากการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงสำหรับการประหยัดพลังงานในอาคาร (THE STUDY AND ANALYSIS OF HARMONIC FROM USING LIGHT EMITTING DIODE FOR SAVING ENERGY IN BUILDING) PDF
ศุลี บรรจงจิตร, วินัย พรพจน์รัตนะกุล 145-157
การเปรียบเทียบค่าความร้อนของก้อนเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต (A COMPARISON OF HEATING VALUE OF FUEL BRIQUETTE FROM THE MIXTURE OF COCONUT SHELL CHARCOAL AND MUSHROOM CUBE AFTER HARVEST) PDF
สุกัญญา ทับทิม, ศศิธร ปรือทอง 158-168
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะด้านจิตวิญญาณของพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย ด้านจิตวิญญาณ (THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSE’ SPIRITUAL WELL-BEING AND THEIR SPIRITUAL CARE) PDF
สุกัญญา โพยนอก, ดวงรัตน์ เหลืองอ่อน, สุวภา บุญอุไร, พิทักษ์ ทองสุข, ภาสกรณ์ วัฒนพฤกษ์ 169-182
ขั้นตอนวิธีสำหรับการสร้างสมมติฐานการวิจัยแบบมีทิศทาง โดยใช้เทคนิคการค้นหาเส้นทางในแนวลึก (AN ALGORITHM FOR GENERATING DIRECTIONAL RESEARCH HYPOTHESIS USING DEPTH-FIRST SEARCH TECHNIQUE) PDF
สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน, จิรยุทธ สิงห์งาม 183-197
ความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่ป่าปกปักมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ PDF
สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี, ปารณีย์ ชมภูพระ 198-210
การส่งเสริมกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำเสียชุมชนที่มีไนโตรเจนสูง โดยเพิ่มแหล่งคาร์บอนภายนอก (PROMOTE BIODEGRADATION OF HIGH CONTAMINATED NITROGEN DOMESTIC WASTEWATER BY EXTERNAL CARBON) PDF
สุวนันท์ เทศทอง, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, คณิตา ตังคณานุรักษ์, นพวรรณ เสมวิมล 211-222
ผลของสารสกัดพืชสมุนไพรและระยะเวลาการแช่ในสารสกัดพืชสมุนไพรต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มะละกอแก้วเสริมสารสกัดพืชสมุนไพร PDF
หทัยทิพย์ ร้องคำ, เกตุการ ดาจันทา 223-235

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย 236-241

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
รูปแบบการพิมพ์ บทความวิจัย 242

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย 243


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc