Vol 13, No 26 (2021)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 26 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

สื่อประชาสัมพันธ์ความจริงเสมือนของแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในจังหวัดเลยด้วยมุมมอง 360 องศา ผ่านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (PUBLIC RELATION MEDIA IN AUGMENTED REALITY OF UNSEEN MUANG-LOEI ATTRACTIONS WITH BIRD EYE VIEW VIA DRONE TECHNOLOGY) PDF
เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี, กฤษณะ ศรีบุตรตา 1-13
การเปรียบเทียบความแม่นยำของการพยากรณ์จำนวนการเกิดของประชากรจังหวัดปทุมธานี (A COMPARATIVE PREDICTION ACCURACY OF BIRTH NUMBER OF THE POPULATION PATHUM THANI PROVINCE) PDF
คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 14-25
ผลของไดโอดเลเซอร์ในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบร่วมกับการขูดใต้เหงือกด้วยเครื่องขูดอัลตราโซนิคเสร็จในคราวเดียว (EFFECT OF DIODE LASER ON PERIODONTITIS TREATMENT WITH ONE-VISIT ULTRAZONIC SUBGINGIVAL DEBRIDEMENT) PDF
ณัฐณิชา พงษ์ไพโรจน์, รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 26-37
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของกรวยป่า (TOTAL PHENOLIC CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF SUB-FRACTIONS FROM STEM BARKS OF Casearia grewiifolia) PDF
ธเนศวร นวลใย, เบญจมาส ไชยลาภ 38-47
เครื่องมือวัดอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าและตรวจสอบการกระจัดเฟสของหม้อแปลงไฟฟ้า (INSTRUMENT OF VOLTAGE RATIO AND CHECK OF PHASE DISPLACEMENT) PDF
บุญเลิศ สื่อเฉย, ปัญญา มาลีวัตร, วิชัย แซ่ลี่ 48-59
การจำแนกชนิดของยีนสร้างสารพิษของ Clostridium perfringens ที่แยกได้จากสมุนไพรด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ (MULTIPLEX PCR ASSAY FOR TOXINOTYPING CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ISOLATES OBTAINED FROM HERBS) PDF
ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์, ชุติมา จิตตประสาทศีล, ธนิตชัย คำแถลง, นัฐพงษ์ ชื่นบาน, สมชาย แสงกิจพร, ทายาท ศรียาภัย 60-72
การพัฒนาสีผสมอาหารและคุณสมบัติของสีจากบีทรูท (DEVELOPMENT OF FOOD COLOR AND COLOR PROPERTIES OF BEETROOT) PDF
พรภัสสร จุฬาลักษณานุกูล, อรุษา เชาวนลิขิต, ปฏิมาภรณ์ พลแสน 73-82
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากน้ำนมข้าวสินเหล็กและการอยู่รอดของปริมาณเชื้อแบคทีเรียแลคติกในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต (DEVELOPMENT OF SINLEK RICE MILK YOGURT AND SURVIVAL OF LACTIC ACID BACTERIA IN YOGURT) PDF
ภัทธกร บุบผัน, รัตน์ติพร โกสุวินทร์, ญาธิป ชายหงส์, นพวรรณ ทรัพย์มังสังข์, สุกฤตา อัมภาราม 83-90
ผลของพันธุ์ข้าวโพด ชั้นเปลือกข้าวโพดและวิธีการแยกเส้นใยต่อสมบัติทางเคมี และสมบัติทางเชิงกลของเส้นใยเปลือกข้าวโพด (THE EFFECTS OF CORN VARIETIES, LAYERS OF CORN HUSKS AND FIBER EXTRACTION METHODS ON CHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CORN HUSK FIBERS) PDF
วัลภา แต้มทอง, สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ 91-105
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระบบการขนส่งทางรางและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา การนำรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศมาใช้ในการเดินขบวนรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย PDF
ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ 106-120
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาในการพยากรณ์ราคาสุกรพันธุ์ลูกผสมของประเทศไทย (APPLICATION OF TIME SERIES ANALYSIS TO FORECAST CROSSBRED SWINE PRICE IN THAILAND) PDF
อรอุมา ทองหล่อ, จักรีพร สารนอก, นิธิกร ฐานประเสริฐกุล, พศิน จิวมงคลชัย, ชาญชล จิตรานนท์ 121-133
การปรับปรุงคุณภาพสำหรับภาพจากกล้องวงจรปิดโดยใช้เทคนิค (BPE BICUBIC-BASED PIXEL ESTIMATION TECHNIQUE FOR IMAGE ENHANCEMENT ON CLOSE CIRCUIT TELEVISION) PDF
อัฐพร กิ่งบู, มาลีรัตน์ มะลิแย้ม 134-149

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย 150-155

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
รูปแบบการพิมพ์ บทความวิจัย 156

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย 157


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11014
อีเมล: swujournal@gmail.com , http://research.swu.ac.th/journal/sc