Vol 12, No 23 (2020)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 มกราคม-มิถุนายน 2563

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

ผลของแซนแทนกัมต่อการพัฒนาขนมครกแช่เยือกแข็งทดแทนด้วยแป้งข้าวกล้องสังข์หยด (EFFECT OF XANTHAN GUM IN THE DEVELOPMENT OF FROZEN KANOM KROK REPLACED WITH SANGYOD BROWN RICE FLOUR) PDF
ขนิษฐา พันชูกลาง, อภิชาติ พันชูกลาง 1-12
การสะสม การเคลื่อนย้าย และผลกระทบของอนุภาคเงินนาโนที่มีต่อข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียว กข 6 และผักบุ้งจีน PDF
จักรกริสน์ คัญทัพ, นุจรินทร์ วะสุกัน, สุจิตรา ศรีสังข์ 13-25
ผลของกระบวนการใช้ความร้อนต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของอินทผลัมข้นหนืด (THE EFFECT OF THERMAL PROCESSING ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND ORGANOLEPTIC PERCEPTION IN DATE PALM PASTES) PDF
ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว, นิจฉรา ทูลธรรม, อริสรา บรรเทาพิษ, อภินันท์ เสนปัญจะ, ธิติพร ภูผิวฟ้า, กษมา วงษ์ประชุม, ธาริณี นิลกำแหง 26-37
การศึกษาทดลองการจัดการความร้อนของหลอดแอลอีดีกำลังสูงโดยใช้อุปกรณ์ระบายความร้อนแบบน้ำร่วมกับแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริค (EXPERIMENTAL STUDY ON THE THERMAL MANAGEMENT OF HIGH-POWER LED USING COOLING WATER WITH THERMOELECTRIC) PDF
ธนยศ อริสริยวงศ์, สงกรานต์ วิริยะศาสตร์, ไพศาล นาผล 38-46
สมรรถนะการถ่ายโอนความร้อนของเทอร์โมไซฟอนชนิดวงจรแบบเปิดภายใน (THE HEAT TRANSFER PERFORMANCE OF AN INTERNAL OPEN LOOP THERMOSYPHON) PDF
ธนาพล สุขชนะ 47-56
ผลของแกนสับปะรดในผลิตภัณฑ์ปลาร้าถั่วเหลืองต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (EFFECT OF PINEAPPLE CORES IN AN IMITATED FERMENTED FISH (PLA-RA) PRODUCTS MADE BY SOYBEAN ON THE GROWTH OF MICROORGANISMS AND SENSORY ATTRIBUTES) PDF
นิจฉรา ทูลธรรม, ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว, เฉลิมพร นามโยธา, จันทิมา ตาพั้ว, บุบผา มะลิกรรณ์, พรปวีณ์ แสงระพี 57-69
การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของการติดสีของกระดาษกัดสบและร้อยละของแรงกัดสบเมื่อวัดด้วยระบบวิเคราะห์การสบฟันดิจิตอลทีสแกนทรี PDF
พรสวรรค์ ธนธรวงศ์, ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี, เบญญาดา ธีระอรรถเวช 70-80
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย (DEVELOPMENT OF THAI HERBS DATABASE SYSTEM) PDF
พิมพ์ชนก สุวรรณศรี, ทัศนันท์ จันทร, สุรีพร บุญอ้วน 81-92
ผลของดีคาร์บอกซีเลชั่นของกรดอะมิโนร่วมกันในการปรับปรุงอาหารไฮโดรเจนซัลไฟด์สำหรับการตรวจวิเคราะห์ซัลโมเนลลากลุ่มที่สามารถรีดิวซ์ไทโอซัลเฟตเบื้องต้น PDF
พิมพ์นิภา หิรัณย์สร, จุรีพรรณ สาระนาค, อาณัติ ดีพัฒนา, อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ 93-102
ผลของการเตรียมตัวอย่างเบื้องต้นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สะตออบแห้ง (EFFECT OF PRETREATMENTS ON THE QUALITY OF DEHYDRATED PARKIA SPECIOSE) PDF
รวงนลิน เทพนวล, อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร, พราวตา จันทโร, อรุโณทัย เจือมณี, ศิริพร ทวีโรจนการ 103-113
องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกถั่วดาวอินคา (PLUKENTIA VOLUBILIS L.) และการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยไซลาเนสทางการค้า (CHEMICALCOMPOSITION OF SACHA INCHI HULLS (PLUKENTIA VOLUBILIS L.) AND OLIGOSACCHARIDES PRODUCTION USING COMMERCIAL XYLANASE) PDF
วรรณทนา พันพา, ปัณณปภณ ใจฉกรรณ์, ภูวดล เชื้อนาค, ตะวันวัฒน์ คำพะไม, วรรณพร คลังเพชร 114-123
ผลของความเข้มข้นของตัวยับยั้งและปริมาณเซลล์เริ่มต้นต่อการเพิ่มจำนวนเชื้อบาซิลลัส (EFFECT OF INHIBITORS AND INITIAL CELL CONCENTRATIONS ON THE ENRICHMENT BACILLUS CEREUS) PDF
วิภาวดี สงัดกิจ, อาณัติ ดีพัฒนา, อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ 124-135
ผลของการใช้โอโซนร่วมกับยูวี-ซีหรือละอองลอยจากสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการกำจัดเชื้อเอสเชอริเชียโคไลและเอสเปอร์จิลลัสไนเจอร์ที่ปนเปื้อนในโรงงานอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยว PDF
วิภาวดี สงัดกิจ, อาณัติ ดีพัฒนา, อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ 136-148
ผลของสารสกัดเหง้าไพลต่อการยับยั้งการแสดงออกของยีนทีเอซีวันที่ควบคุมการสร้างซับสแตนพีในเนื้อเยื่อในฟันมนุษย์ (INHIBITORY ACTIVITY OF Zingiber cassumunar Roxb. RHIZOME EXTRACT ON TAC-1 SUBSTANCE P GENE IN HUMAN DENTAL PULP CELLS) PDF
วิสาขา อุปพงค์, ลัดดา มีสุข, ทวีผล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, สิทธิชัย ขุนทองแก้ว 149-160
การประเมินหัวจ่ายอากาศแบบดรายเดนเปรียบเทียบกับหัวจ่ายอากาศแบบละเอียดทั่วไป (EVALUATION OF DRYDEN AIR DIFFUSER COMPARING WITH CONVENTIONAL FINE BUBBLE DIFFUSERS) PDF
ศศิธร ระหงษ์, ชิเกตากะ วาดะ, คณิตา ตังคณานุรักษ์ 161-171

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย 172-177

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
รูปแบบการพิมพ์ บทความวิจัย 178

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย 179


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc