Vol 13, No 25 (2021)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 มกราคม-มิถุนายน 2564

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความวิจัย

การบำบัดสีย้อมรีแอคทีฟในสารละลายด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบกระตุ้นด้วยแสงโดยมีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา TREATMENT OF REACTIVE DYES IN AQUEOUS SOLUTION BY TIO2-PHOTOCATALYTIC DEGRADATION PROCESS PDF
กมลวรรณ ลิ่มขจรเกียรติ 1-12
เทคนิคการเรียงลำดับตามอุดมคติสำหรับการประเมินความเสี่ยงของเกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าวปลอดภัย TECHNIQUE FOR ORDER OF PREFFERENCE BY SIMIlARITY TO IDEAL SOLUTION FOR THE RISK EVALUETION OF FARMER REQUIREMENT TO GROW SAFETY RICE PDF
ณัฏฐินี ดีแท้ 13-25
ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำต่อสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่: กรณีศึกษา แม่น้ำป่าสัก บริเวณชุมชนเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (EFFECTS OF AQUATIC ENVIRONMENTAL FACTORS ON BENTHIC MACROFAUNA: CASE STUDY OF PASAK RIVER IN THE URBAN AREA OF AYUTTHAYA PROVINCE) PDF
ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน 26-38
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงกดอัดและการปลดปล่อยฟลูออไรด์ ในซีเมนต์ทางทันตกรรมที่มีฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบ THE STUDY OF CORRELATION BETWEEN COMPRESSIVE STRENGTH AND FLUORIDE RELEASE OF FLUORIDE CONTAINING DENTAL CEMENTS PDF
ณัฐฐาภรณ์ นาคพิน 39-51
ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนเกษตรอินทรีย์ AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR ORGANIC GREENHOUSE PDF
ธนยศ อริสริยวงศ์ 52-63
การกำจัดโลหะหนักความเข้มข้นสูงในสารละลายด้วยคอลัมน์ดูดซับที่บรรจุซิลิกาที่ปรับปรุงจากเถ้าแกลบข้าว REMOVAL OF HIGH CONCENTRATION HEAVY METALS IN AQUEOUS SOLUTION BY ADSORPTION COLUMN CONTAINING MODIFIED SILICA ADSORBENT FROM RICE HUSK ASH PDF
นิลาวัณย์ ไทยคำ 64-74
ผลของปริมาณพิวเร่มะม่วงต่อสมบัติรีโอโลจีของแบทเทอร์และคุณภาพของวาฟเฟิลอบกรอบ EFFECT OF MANGO PUREE ON THE RHEOLOGY OF BATTER AND QUALITIES OF CRISPY WAFFLE PDF
ปรัสรา กนกบดีวณิช 75-85
การใช้ประโยชน์กากตะกอนน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังเป็นวัสดุผสมในอิฐมอญ THE USE OF WASTEWATER SLUDGE FROM A CASSAVA STARCH PLANT AS BRICK MATERIAL PDF
ปิยะวดี ศรีวิชัย 86-96
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากกากสับปะรดโดยการอบด้วยเตาถ่าน DEVELOMENT OF COOKIES WITH FIBER SUPPLEMENTATION FROM PINEAPPLE RESIDUES OF BAKING BY A CHARCOAL STOVE PDF
ผกาวดี ภู่จันทร์ 97-109
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ในประเทศไทย: มุมมองขององค์กร A STUDY OF BIG DATA TECHNOLOGY ADOPTION IN THAILAND: ORGANIZATIONAL PERSPECTIVE PDF
วนิดา แซ่ตั้ง 110-122
แนวโน้ม อุบัติการณ์ และปัจจัยกำหนดทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ TRENDS, INCIDENCE AND FACTORS DETERMINING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION PDF
วัชรี ด่านกุล 123-135
ผลของความดันสุญญากาศและสารสกัดสมุนไพรต่อสมบัติทางกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระของข้าวเสริมสารสกัดสมุนไพรด้วยเทคนิคการแทรกซึมภายใต้สภาวะสุญญากาศ EFFECTS OF VACUUM PRESSURE AND HERBAL PLANT EXTRACTS ON THE PHYSICAL AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF VACUUM IMPRE PDF
หทัยทิพย์ ร้องคำ 136-148
ความเข้มข้นของโลหะหนักในบรรจุภัณฑ์พลาสติก และความสามารถในการปลดปล่อยโลหะหนักจากอนุภาคไมโครพลาสติกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกในน้ำทะเลสังเคราะห์ PDF
ไอรดา โทบุดดี 149-161

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย 162-167

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
รูปแบบการพิมพ์ บทความวิจัย 168

ใบนำส่งบทความวิจัย

ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) PDF
ใบนำส่ง บทความวิจัย 169


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc