การคัดเลือกและแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์กลุ่มเซลลูโลไลติกจากทางเดินอาหารของหนอนนก Tenebrio molitor (SCREENING AND ISOLATION OF CELLULOLYTIC ENZYMES PRODUCING-POTENTLAL BACTERIA FROM THE GUT OF TENEBRIO MOLITOR)

ซัลไลลา แวมะยิ, ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก, มณฑล เลิศวรปรีชา, วิชุดา กล้าเวช

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์เซลลูเลส ไซลาเนส และเพคติเนส จากตัวอย่างทางเดินอาหารของหนอนนก (Tenebrio molitor) ทำการคัดแยกโดยเทคนิคการเจือจางตามลำดับขั้นและคัดเลือกโดยการเลี้ยงบนอาหารแข็ง ผลการศึกษาพบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรียได้ทั้งหมด 11 ไอโซเลทที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในจำนวนนี้พบว่า มีแบคทีเรียจำนวน 6 ไอโซเลท สร้างเอนไซม์เซลลูเลส 9 ไอโซเลท สร้างเอนไซม์ไซลาเนส และมีเพียง 2 ไอโซเลท ที่สร้างเอนไซม์เพคติเนส ผลการวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์พบว่า ไอโซเลทที่มีกิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส ไซลาเนส และเพคติเนส สูงที่สุด คือไอโซเลท MW-I, MW-IV และ MW-IX ตามลำดับ โดยมีค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส ไซลาเนส และเพคติเนส เท่ากับ 1.150, 0.544 และ 0.934 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ผลการจำแนกแบคทีเรียโดยวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA พบว่าไอโซเลท MW-I มีความคล้ายคลึงกับ Enterococcus spp. ร้อยละ 98 ไอโซเลท MW-IV มีความคล้ายคลึงกับ Staphylococcus spp. ร้อยละ 99 และไอโซเลท MW-IX มีความคล้ายคลึงกับ Bacillus spp. ร้อยละ 98

คำสำคัญ: หนอนนก  เอนไซม์เซลลูเลส  เอนไซม์เพคติเนส  เอนไซม์ไซลาเนส

The objectives of this study were to isolate and screen for cellulase, xylanase and pectinase producing microorganism form the gut of Tenebrio molitor. In this study, screening of cellulase, xylanase and pectinase producing microorganism by serial dilution and selective plating technique. The results showed that at least different 11 isolates of microorganism were be isolated from the samples. Only 6 isolates were able to produce cellulase, 9 isolates exhibited to produce xylanase and only 2 isolates indicated to produce pectinase. The enzyme activity assay indicated the highest cellulase, xylanase and pectinase producing strain was MW-I, MW-IV and MW-IX, respectively. The enzyme activity assay revealed that the cellulase, xylanase and pectinase producing–isolated bacteria strains were 1.150, 0.544 and 0.934 Unit/ml respectively. Molecular identification of 16S rRNA gene indicated that isolates MW-I was similarity Enterococcus spp., (98%) MW-IV was similarity Staphylococcus spp. (99%) and MW-IX similarity was Bacillus spp. (98%)

Keywords: Tenebrio molitor, Cellulase Enzyme, Pectinase Enzyme, Xylanase Enzyme


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th